Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/400/0 Związek Spółdzielni Pracy - Oddział w Kielcach 1942-1969 0 rozwiń
samodzielny referat kadr sygn 1-57 , dział organizacyjny sygn 58-165 ( 62a,62b,149a), dział ekonomiczny sygn 166-282, dzial finansowo rachunkowy sygn 283-310 ( 292a), szmodzielny referat rewizyjny sygn 311-314 dział rewizyjny w Radomiu sygn 315-340 dzial organizacji produkcji sygn 341-342, dział zaopatrzenia i zbytu sygn 343-344 sprawozdania z działalności, protokoły z narad, korespondencja, sprawozdania z przebiegu akcji, zakładanie nowych spółdzielni, akta dotyczące poszczególnych spółdzielni Liczba jednostek w zespole: 354
21/401/0 Spółdzielnia Pracy im. 1-go Maja w Suchedniowie 1953-1962 0 rozwiń
akta prawne spółdzielni sygn 1 rys historyczny, protokoły z walnych zgromadzeń, z posiedzeń rady nadzorczej, protokoły zdawczo odbiorcze odpisy rejestrów spółdzielni statuty protokoły sygn 2-3 z walnych zgromadzeń, posiedzeń rady nadzorczej oraz zarzadu spółdzielni, księgi protokołów rejestr członków spółdzielni sygn 4 dokumentacja projektowo kosztorysowa sygn 5-6 projekt pieca do wypalania kamionki, projekt technologiczny wraz z zamaszynowaniem zakł. kamonki kwasoodpornej akta finansowe sygn 7-10 bilanse Liczba jednostek w zespole: 10
21/402/0 Spółdzielnia Inwalidów "Elektro Mechanik" w Kielcach 1957-1963 0 rozwiń
akta organizacyjne sygn 1-11 protokoły z posiedzeń rady nadzorczej i zarządu spółdzielni protokoły z posiedzeń członków zgromadzenia protokoły z kontroli sprawozdania syndyka masy upadłościowej rejestry członków Liczba jednostek w zespole: 11
21/403/0 Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Robót Inżynieryjnych "Odnowa" w Kielcach 1957-1963 0 rozwiń
akta organizacyjne sygn 1-14 protokoły z walnych zgromadzeń członków Spółdzielni, protokoły z kontroli Spółdzielni, sprawozdania z działalności sydyka masy upadłościowej, bilans upadłościowy, deklaracje przystąpienia do spółdzielni, opisy i szacunki majątku spółdzielni, umowy najmu i umowy o pracę. Liczba jednostek w zespole: 14
21/404/0 Spółdzielnia Pracy Dokumentacji Geologicznych i Robót Wiertniczych "Hydrowiert" w Kielcach 1950-1964 0 rozwiń
akta ogólno organizacyjne sygn 1-21 statut, wytyczne organizacyjne sygn 1-21 statut, wytyczne organizacyjne WZSP, protokoły Rady Nadzorczej, walnych zgromadzeń, zarządu, sprawozdania z działalności, robocze plany techniczno ekonomiczne, sprawozdania GUS akta finansowe sygn 22-40 preliminarze, bilanse, analizy do bilansów dzila techniczny sygn 42-54 dokumentacja techniczna badań hydrogeologiczych i geologiczne opinie w sprawach rozbudowy kamieniołomów Liczba jednostek w zespole: 56
21/405/0 Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Bodzentynie [1937] 1947-1961 0 rozwiń
statuty, rejestracja, rejestry członków, książka udziałów deklaracje członkowskie, likwidacja spółdzielni, walne zgromadzenia, rada nadzorcza, zarząd, regulamin, komisja rewizyjna, kontrole, zebrania pracownicze, sprawozdania z działalności, plany: 5 letni, zatrudnienia i płac, produkcyjno techniczno finansowy kosztów i produkcji, rewizje, wizytacje, bilanse, analiza działalności gospodarczej, zestawienia sprzedaży, księga inwentarzowa sygn 1-44 Liczba jednostek w zespole: 44
21/406/0 Spółdzielnia Pracy Wyrobów Koszykarsko-Plecionkarskich "Łozina" w Kielcach 1955-1958 0 rozwiń
akta organizacyjne sygn 1-9 akta założycielskie, statut, deklaracje, rejestr czlonków, protokoły z Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Komisji Normowania, posiedzenia zarządu, plan roczny akta finansowe sygn 10-13 sprawozdania finansowe, roczne, protokoły z kontroli akta inwestycyjne sygn 14-`16 założenia inwestycyjne na budowę zakładu produkcyjnego, dokumentacja techniczna Liczba jednostek w zespole: 16
21/407/0 Spółdzielnia Pracy Przemysłu Drzewnego "Świętokrzyska" w Kielcach 1955-1962 0 rozwiń
akta organizacyjne sygn 1-4,29-30, wykazy członków sygn 5-7, rada nadzorcza i zarząd sygn 8-11 - protokoły z posiedzeń, plany pracy sygn 12-13 bilanse sygn 14-16, 23 wynalazczość i współzawodnictwo sygn 17 akta rewizyjne sygn 18-19, 24-28, 31-32, akta likwidacyjne sygn 20-22 Liczba jednostek w zespole: 32
21/408/0 Spółdzielnia Pracy Usług Administracyjno-Biurowych w Kielcach 1954-1958 [1962] 0 rozwiń
akta założycielskie sygn 1, deklaracje i rejestr członków sygn 2-3, organy kolegialne sygn 4-8 protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej Walnych Zgromadzeń Zarządu Komisji Wynalazczości samorządu spółdzielni i akcji KO plany techniczno przemysłowo finansowe sygn 9-13 bilanse sygn 14-20, sprawozdania roczne w sprawie podatku dochodoego od spółdzielni, wykazy środków trwałych akta rewizyjne sygn 21-23 protokoły z kontroli źródłowej sprawozdania z pełnej realizacji rewizji spółdzielni , akta likwidacyjne sygn 24-29 bilans likwidacyjny za dzień 28 luty 1961, 12 listopdad 1962 postanowienia sądu o upadłości protokoły komisyjnego przyjęcia bilansu masy upadłościowej protokół z posiedzenia rady wierzycieli z dnia 1 czerwca 1962 r. Liczba jednostek w zespole: 29
21/409/0 Usługowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Kielcach 1953-1962 0 rozwiń
Przwodniczący Zarządu (Dział Organizacyjny) sygn 1-26 - akta założycielskie i likwidacyjne , protokoły z walnych zgromadzeń protokoły z posiedzeń rady nadzorczej, zarządu, sprawozdania z działalności rady i komisji, protokoły zebrań roboczych protokoły z narad kierowników punktów usługowych, regulaminy wewnętrzne zarządzenia uchwały protokoły z kontroli dział techniczny sygn 27 wykazy punktów usługowych oraz analiza ich rentowności dział planowania zatrudnienia i płac sygn 28-49 plany i sprawozdania z ich wykonania opisowe sprawozdania z działalności, bilanse siły roboczej sprawozdania z działalności jednostek podległych sprawozdania statystyczne GUS dział kadr i szkolenia zawodowego sygn 50 protokoły z kontroli ochrony tajemicy państwowej dział finansowy sygn 51-65 plany finansowe bilanse analizy ekonomiczne sprawozdania roczne o podatku dochodowym wnioski kredytowe rejestry personalne sygn 66-69 pozbawienie członkostwa rejestry członków Liczba jednostek w zespole: 69
21/410/0 Zarząd Wojewódzki Związku Samopomocy Chłopskiej w Kielcach 1945-1957 0 rozwiń
Prezydium Sekretariat sygn 1-16,494,(8a)- protokoły sprawozdania z działalności Prezydium, Sekretariatu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Inspektor Kontroli sygn 17-44 - zarządzenia, okólniki, protokoły, zalecenia pokontrolne Inspektor Ekonomiczny i Planowania sygn 45-49 - sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące sytuacji gospodarczej Wydział Ogólny sygn 50-52 okólniki i sprawozdania z zakresu działalności wydziału Wydział Organizacyjno Społeczny sygn 53-171a,492-493,495-497 (68a) projekt statutu oraz instrukcji kancelaryjnej, okólniki, zarządzenia, sprawozdania z działalnosci ZSCh na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, wybory do władz ZSCh - instrukcje, tezy wyborcze, sprawozdania opisowe i cyfrowe, terminarze, wykazy imienne, komitety członkowskie i Rady Kontroli , instrukcje w sprawie organizacji, sprawozdania z działalności Wydział Kadr i Szkolenia sygn 172-187 okólniki i instrukcje, protokoły z narad, sprawozdania z działalności, programy, szkolenia organizacja akcji popularno naukowych, uniwersyty ludowe Wydział Kultury sygn 188-230 okólniki, instrukcje, plany pracy kulturalno oświatowej, organizacja świetlic, sprawozdania z działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych, protokoły z odpraw Wydział Kobiecy sygn 259-329, 498-503 (282a) instrukcje, okólniki, sprawozdania, protokoły, plany pracy wydziału, organizacja akcji masowych wytyczne sprwozdnia protokoly dotyczace przysposbienia rolniczego działlnosc wśród kopiet akcja siwena wsie samopomocowej, współzawodnictwo pracy w rolnictwie - instrukcje, okólniki, sprawozdania, działalność związków branżowych, wytyczne, sprawozdania, protokoły z posiedzeń, preliminarze budżetowe, subwencje, działalnośc Komisji Odbudowy i Komisji Kredytowej sprawozdania i protokoły Wydział Spółdzielczo Osadniczy sygn 330-369 instrukcje, okólnik, sprawozdania, protokoły z zakresu akcji osiedleńczej, elektryfikacji, resztówek Wydział Budownictwa Wiejskiego sygn 370,491 instrukcje zarządzenia wytyczne protokoły i korespondencja dotyczaca spraw finansowych Wydzial Administracyjno Finansowy okólnik ,protokoły z kontroli własnych, budżet i preliminarze, bilanse, Wydział Zdrowia sygn 458 sprawozdania z odpraw własnych Sprawy Związkowe sygn 459 zarządzenia, okólnik, wytyczne Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych skierowane do zarządu Koła przy ZSCh w Kielcach Dział Organizacyjny sygn 460-480 struktura organizacyjna Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządów Powiatowych ZSCh, podział terytorialny powiatów protokoły z posiedzeń Prezydium Z. Woj. i Zarządów Powiatowych, rejestracja świetlic, bibliotek i zespołów artystycznych w powiatach województwa kieleckiego Dział Finansowo Administracyjny sygn 481-490 budżety, bilanse Zarzadu Wojewódzkiego i Zarządów Powiatowych ZSCh Liczba jednostek w zespole: 511
21/411/0 Spółdzielnia Pracy Dokumentacji Technicznej w Kielcach 1952-1955 0 rozwiń
akta założycielskie i statut sygn 1, protokoły z posiedzeń sygn 2 - walne zgromadzenia i zarząd , rejestry członków sygn 3-4, protokoły z posiedzeń działu dokumentacji techniczej sygn 5, plany i sprawozdania z ich wykonania sygn 8, protokoły z kontroli finansowej sygn 9, akta osobowe i listy płac sygn 10-14 dokumentacja projektowo kosztorysowa obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych sygn 15-39 Liczba jednostek w zespole: 39
21/412/0 Spółdzielnia Pracy "Kwarcyt" w Kielcach 1953-1957 0 rozwiń
organizacja SO sygn 1-10 akta organizacyjne ksiazki udziląow czlonków spóldzielni rejestr człąonkó ksiązki protokolow walnych zgromadzań posiedzeń rady Nadzorczej i Zarządu Księgowość sygn 11-17 bilanse protokoły z lustracji i rewizji Planowanie NP. sygn 18-22 roczne plany techniczno przemysłowo finansowe plan operatywny techniczno przemysłowy, analizy działalności gospodarczej Zbyt sygn 23 sprawozdania GUS Produkcja T.P . sygn 24-37 plany złoż kamienia kwarcytowego Niwki Daleszyckie wstępne określenia zasobów i mozliwości eksploatacji piaskowca kawcytowego plan bezpiecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej gospodarki złożem odkrywkowego zakładu górniczego wydobywania piaskowca wstępne orzeczenia geologiczne złoza wapieni i glin ceramicznych . Liczba jednostek w zespole: 37
21/413/0 Robotnicza Spółdzielnia Pracy "Metalowiec" w Bodzentynie 1951-1957 0 rozwiń
akta organizacyjne sygn 1, wykazy członków sygn 2-3, protokoły z posiedzeń sygn 4-9 protokoły z kontroli sygn 10-13, plany produkcyjne sygn 14-17, plany finansowe sygn 18-21, inwestycje sygn 22 , rysunki techniczne sygn 23, bilanse sygn 24-29 Liczba jednostek w zespole: 29
21/414/0 Księgarnie Spółdzielcze województwa kieleckiego 1942-1949 0 rozwiń
Spółdzielcza Księgarnia "Ognisko" z odpow. Udziałami w Opocznie sygn 1-8 protokoły z obrad i księga udziałowców, Księgarnia Spółdzielcza "Kultura" w Kazimierzy Wielkiej sygn 1-5 akta finansowe Liczba jednostek w zespole: 13
Wyświetlanie 466 do 480 z 3 537 wpisów.