Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/486/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kajetanowie 1954-1961 0 rozwiń
Sesje GRN sygn 1-7 protokoły, informacje, oceny Komisje GRN sygn 8 Prezydium GRN sygn 9-15 protokoły, informacje Plan gospodarczy sygn 16 Spis powszechny sygn 17 Kontrole i inspekcje zewnętrzne sygn 18 Budzet i jego wykonanie sygn 19-26 plany i sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 26
21/487/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłowie 1954-1972 0 rozwiń
Sesje GRN sygn 1-6 protokoly wykazy członków Komisje GRN sygn 7 protokoły z posiedzeń Prezydium GRN sygn 8-13 protokoły z posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie i sołtysów sygn 14 protokoły z zebrań Przekazanie urzędowania PGRN sygn 15 protokoły zdawczo odbiorcze Działalność GR N sygn 16 Plany gospodarcze sygn 17-23 Kontrole sygn 24 Mienie gromadzkie sygn 25 Budzet gromady sygn 26-31 Spis powzechny sygn 32 Liczba jednostek w zespole: 32
21/488/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mąchocicach 1955-1972 0 rozwiń
Sesje GRN sygn 1-8 protokoły, uchwały, informacje, plany pracy Komisje GRN sygn 9-13 protokoły, opinie, wnioski Prezydium GRN sygn 14-22 protokoły, informacje, analizy, uchwały Zebrania wiejskie, sołtysi sygn 23-24 protokoły, uchwały Plany i programy gospodarcze sygn 25-30 Spisy powszechne sygn 31 Sprawozdawczość i statystyka sygn 32-36 Kontrole i inspekcje zewnętrzne sygn 37 Budżet i jego wykonanie sygn 38-44 Współpraca z innymi instytucjami sygn 45 Wykazy członków GRN sygn 46 Ewidencja pieczęci sygn 47 Liczba jednostek w zespole: 47
21/489/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśniówce 1960-1972 0 rozwiń
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Plany pracy PGRN w Wiśniówce Liczba jednostek w zespole: 31
21/490/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarząd Okręgu w Kielcach [1936-1945] 1949-1987 0 rozwiń
Walki Polaków w Hiszpanii sygn 1 fotografie Pamiątka sygn 2 orzeł i wiersz Komunikat o śmierci majora Hubala Dobrzańskiego sygn 3 Prasa konspiracyjna sygn 4-25 biuletyny informacyjne, komunikaty, Nowa Polska, Wiadomości Polskie, Prawda Polska i inne Zarządzenia, rozkazy, raporty, protokoły zeznań sygn 26-41 odezwy do żołnierzy AK, zarządzenia dowódców 4 pp I i II baonu AK, rozkazy dzienne 4 pp Leg II Baonu, raporty, rachunki, wnioski awansowe, protokoły zeznań komendanta obozy w Mathausen Pomniki pamięci narodowej sygn 42-57 karty rejestracyjne pomników, przewodnik po miejscach walk i straceń, zdjęcia, wykazy obozów jenieckich, wykazy miejsc straceń Odznaczenia sygn 58-61 pisma w sprawie odznaczeń, Materiały odczytowe, wycinki prasowe sygn 62-66 Zjazdy, sesje historyczne, opracowania sygn 67-86 IX Zjazd Okręgowy Delegatów ZBOWID materiały na sesje i seminaria historyczne opracowania indywidualne, Wspomnienia, relacje sygn 87-145 wspomnienia z lat okupacji dotyczace przeżyć frontowych, partyzanckich, obozów, Materiały na konkurs sygn 146-163 udział w walce o społeczno narodowe wyzwolenie i rozwój Kielecczyzny Akta kół ZBOWID województwa kieleckiego sygn 164-300 historie działalności kół, ankiety miejscowści oraz indywidualne o działalności ruchu oporu na terenie gmin, życiorysy, wspomnienia, relacje, fotografie, prasa konspiracyjna Akta Zarządu Gminnego ZBOWID w Małogoszczu sygn 301 Liczba jednostek w zespole: 302
21/491/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Rad Gmin z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 roku 1990 0 rozwiń
akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach; Miejskich Komisji Wyborczych w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach; Komisji Wyborczych Miast i Gmin w: Busku Zdroju, Chęcinach, Chmielniku, Działoszycach, Jędrzejowie, Kazimierzy wielkiej, Końskich, Kunowie, Miechowie, Pińczowie, Sędziszowie, Skalbmierzu, Stąporkowie, Suchedniowie, Włoszczowie; Gminnej Komisje Wyborcze w: Bałtowie, Bejscach, Bielinach, Bliżynie, Bodzechowie, Bodzentynie, Brodach, Charsznicy, Czarnocinie, Daleszycach, Gnojnie, Górnie, Imielnie, Kijach, Koszycach, Kozłowie, Krasocinie, Książu Wielkim, Łagowie, Łopusznie, Małogoszczu, Masłowie, Michałowie, Miedzianej Górze, Mircu, Mniowie, Morawicy, Nagłowicach, Nowej Słupi, Nowym Korczynie, Oksie, Oleśnicy, Opatowcu, Pacanowie, Pałecznicy, Pawłowie, Piekoszowie, Pierzchnicy, Racławicach, Radoszycach, Rakowie, Rudzie Malenieckiej, Sitkówce-Nowinach, Słaboszowie, Słupi Jędrzejowskiej, Słupi Koneckiej, Smykowie, Sobkowie, Solcu Zdroju, Stopnicy, Strawczynie, Szydłowie, Tuczępach, Waśniowie, Wąchock, Wiślicy, Wodzisławiu, Zagnańsku, Złotej Liczba jednostek w zespole: 108
21/492/0 Kopalnia Pirytu "Staszic" w Rudkach k. Kielc [1938] 1945-1974 0 rozwiń
Pion Dyrektora Naczelnego - Dział Organizacji i Normowania Pracy sygn 1-74 - protokół przekazania Kopalni Staszic Ekspozyturze Nieruchomości, rys historyczny kopalni, zarządzenia wewnętrzne, księgi służbowe, protokoły i sprawozdania dot. stanu organizacyjnego i gospodarczego działów Dział Księgowości sygn 75-168 - plany zatrudnienia, funduszu płac i kosztów, protokoły z rewizji finansowo księgowych, bilanse i sprawozdania finansowe, orzeczenia sprawozdań finansowych i analizy Pion Dyrektora do spraw techniczych - Dział Mierniczo Geologiczny sygn 169-306 profile wierceń, plany ruchu kopalni, plany robót geologiczno poszukiwaczych, dokumentacja geologiczna złoż pirytu hematytu i syderytu,dział górniczy sygn 307-372, plany i dodatki do planów robót górniczych wnioski na eksploatatcję złóż, protokoły z narad techniczych, z inspekcji kopalni oraz zarządzenia pokontrolne Dział Postępu Technicznego sygn 373-3992 plany, finansowanie wynalazczości, działalności służby postępu technicznego, protokoły z posiedzeń komisji wynalazczości i realizacji planów Referat BHP sygn 393-408 Instrukcje wewnętrzne, protokoły z kontroli i zalecenia powizytacyjne, sprawozdania statystyczne z wypadków Pion Dyrektora do spraw Ekonomicznych Dział Ekonomiczny sygn 409-551 Plany produkcji, plany finansowo gospodarcze, techniczno ekonomiczne, techniczno przemysłowo finansowe, sprawozdania z wykonania planów, analizy działalnosci gospodarczej, orzeczenia z badania prawidłowości, sprawozdania finansowe Dział Administracyjno Gospodarczy sygn 552-562 materiały dotyczące wywłaszczenia gruntów pod budowę kopalni Dział Zaopatrzenia sygn 563 sprawozdania statystyczne zaopatrzenia materiałowego Dział Inwestycyjny sygn 564-659 plany inwestycyjne, finansowanie inwestycji, protokoły z narad, sprawozdania z wykonania planów projekty rozbudowy kopalni Rada Zakładowa sygn 660-700 protokoły z posiedzeń Rady Zakładowej i Prezydium Rady Robotniczej, z posiedzeń Rady Zakładowej z konferencji Samorządu Robotniczego, z zebrań sprawozdawczo wyborczych, preliminarze, bilanse Liczba jednostek w zespole: 700
21/493/0 Sąd Wojewódzki w Kielcach [1949] 1950-2001 0 rozwiń
Wydział Prezydialny sygn 1-96 - sprawozdania opisowe z działalności, preliminarze budżetowe własne, sądów powiatowych, notariatów, schronisk dla nieletnich, bilanse, sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, sprawozdania statystyczne z zatrudnienia, egzekucji sądowych, sprawozdania o depozytach Wydział III Karny sygn 97-193 ,569-571 akta spraw karnych o zabarwieniu politycznym m. innymi o rozpowszechnianie fałszywych informacji o powstających spółdzielniach produkcyjnych, o dręczenie osób przebywających w aresztach w okresie międzywojennym Wydział Penitencjarny sygn 194- 4354 akta spraw o ustanowienie kuratora, o warunkach zwolnienia, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary Referat Wizytacyjny sygn 436-568 akta spraw o przekazanie spraw innym sądom do rozpatrzenia, akta spraw cywilnych z Wydz II cywilnego o rozwód zaprzeczenie ojcostwa prawość rodu oddanie synów ojcu ustalenie pochodzenia dziecka odszkodowanie unieważnienie małżeństwa ubezwłasnowolnienie 1951-1954 sygn 1-1075 akta spraw cywilnych Wydz I cywilnego o odszkodowanie rentę ubezwłasnowolnienie zapłatę umorzenie egzekucji wyłączenie spod egzekucji ustanowienie wspólnoty majątkowej rozwód zaprzeczenie ojcostwa sprostowanie aktu urodzenia eksmisję z gruntu unieważnienie małżeństwa o manko wydanie nieruchomości zwolnienie nieruchomości spod zarządu państwowego wydanie aktu notarialnego rozwiązanie umowy przysposobienia unieważnienie uchwały uznanie wyroku zagranicznego uchylenie ubezwłasnowolnienia unieważnienie testamentu 1951-1964 sygn 1-1956 akta spraw wydziałów karnych IV AK i III K 1951-1964 sygn 1-345 akta spraw cywilnych o rozwód zaprzeczenie rodu zaprzeczenie urodzenia dziecka z małżeństwa dział nieruchomości zaprzeczenie ojcostwa wyłączenie ruchomości zapłatę unieważnienie małżeństwa alimenty własność i zwolnienie spod przepadku ustalenie roszczenia za nieistniejące rozwiązanie stosunku przysposobienia ubezwłasnowolnienie zezwolenie na wydanie odpisu aktu notarialnego repertoria i skorowidze alfabetyczne [1949] 1950-1968 sygn 1-3544 (380a 394a 433a 435a 767a 2265a 2267a 2899a ) znaki spraw VC VIC Ns VNs VI Ns; repertoria wydziałów II i IV karnego, Karno-Rewizyjnego, Orzeczeń Komisji Specjalnej i Delegatury w Kielcach, Prezydialnego i II Cywilnego, a także repertoria i skorowidze wydziału Cywilnego Rewizyjnego (1949 r. - dot. Sądu Apelacyjnego), Sprawozdania statystyczne Sądu Wojewódzkiego w Kielcach oraz sądów powiatowych, akta spraw Komisji Dyscyplinarnej przy Sądzie Wojewódzkim w Kielcach i akta spraw Sądu Dyscyplinarnego Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Kielcach, akta Kancelarii Tajnej Sądu Wojewódzkiego w Kielcach. Liczba jednostek w zespole: 7130
21/494/0 Królewsko-Południowa Pruska Rejencja w Kaliszu 1796-1808 [1825] 0 rozwiń
Wykazy hipoteczne dla dóbr okręgów pileckiego i siewierskiego sygn 1-6, Księgi gruntowe i hipoteczne dóbr z terenu okręgów pileckiego i siewierskiego, które w 1816 r. znalazły się w granicach woj. krakowskiego (Biała, Dąbrowno, Grabowa, Karlin, Pilica, Przychody, Rokitno, Siadacza, Kidów, Skowronów, Ślezany, Zbyczyce, Wola Libertowa, Wola Oludzka, Wygiełzów, Bobrowniki, Gołonosza, Dziewki, Góra, Milewice, Mysłów, Myszkowice, Lenka, Pyrzowice, Simonia, Trzebiesławice) sygn.7-46 specyfikacja akt hipotecznych z pow. siewierskiego sygn. 47, specyfikacja akt hipotecznych z pow. pileckiego sygn. 48 Liczba jednostek w zespole: 48
21/495/0 C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska 1798-1810 0 rozwiń
21 ksiąg ziemskich w j. łacińskim przechowywanych jest w AP w Krakowie. W AP w Kielcach znajdują się 3 księgi z tego okresu. Są to: Ekstrakty wypisów transkacji wieczystych dotyczących dóbr z terenu Galicji Zachodniej, indeksy nazw geograficznych dóbr i nazwisk właścicieli. Sygn 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
21/496/0 Konserwator Hipoteki województwa krakowskiego przy Trybunale Cywilnym w Kielcach 1810-1825 [1827] 0 rozwiń
wykaz miejscowości i repertoria hipoteczne sygn. 1-24 wykazy hipoteczne sygn. 25-30 księgi ingrossacji sygn. 31-38 ksiegi intabulacji i ekstabulacji sygn. 39-45 fascykuły intabulacyjne sygn. 46-51 fascykuły ekstabulacyjne sygn. 52-57 księgi zajęć sygn. 58-60 Liczba jednostek w zespole: 60
21/497/0 Konserwator Hipoteki województwa kaliskiego przy Trybunale Cywilnym 1810-1817 0 rozwiń
księga ingrossacyjna pow. pileckiego i siewierskiego 1810-1817 sygn. 1 księga intabulacyjna i extabulacyjna pow. pileckiego i lelowskiego 1810-1817 sygn. 2 inwentarz masy Kantego Paczka 1817 sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
21/498/0 Komisja Hipoteczna Województwa Krakowskiego 1820-1823 [1826] 0 rozwiń
akta generalne przepisów w przedmiocie stempla zapadłych sygn. 1, akta komisji hipotecznej sygn. 2-3, księgi kontroli sygn. 4, dziennik korespondencyjny Komisji sygn. 5, dziennik sesjonalny sygn. 6, dziennik reprodukcyjny sygn. 7, księgi do zapisywania terminów regulacji hipotek poszczególnych dóbr - pierwszych i drugich terminów sygn. 8-15, wokanda trzecich terminów sygn. 16, rejestr dóbr objętych nową regulacją sygn. 17, repertorium nieruchomości m. Kielc sygn. 18, repertorium dóbr pow. krakowskiego sygn. 19, repertorium dóbr pow. szydłowskiego sygn. 20. Liczba jednostek w zespole: 20
21/499/0 Nauczycielskie Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Kielcach 1964-1973 0 rozwiń
Statut i rejestracja spółdzielni sygn 1, Członkowie spółdzielni sygn 2-5 wnioski, deklaracje, rejestry kandydatów i członków, Walne Zgromadzenia sygn 60-7 protokoły Samorząd Spółdzielczy i Rada sygn 8-9 protokoły Zarząd Zrzeszenia sygn 10-11 protokoły Sprawozdania sygn 12 jednostkowe i zbiorcze Lustracje sygn 13 protokoły i wykonanie zaleceń Liczba jednostek w zespole: 13
21/500/0 Prokurator Sądu Okręgowego w Kielcach 1905-1917 0 rozwiń
Zarządzenia i korespondencja, sprawa Szymona Ciuka Liczba jednostek w zespole: 13
Wyświetlanie 556 do 570 z 3 537 wpisów.