Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/461/0 Gminna Rada Narodowa w Potęgowie 1973-1990 0 rozwiń
1.Wybory do sejmu i rady narodowej, sygn. 1-3 z lat 1976-1990 2. Plany własnej jednostki, sygn. 4 z lat 1982-1983 3. Sesje GRN, sygn. 5-17 z lat 1973-1990 4. Uchwały GRN i ich realizacja, sygn. 18-23 z lat 1973-1990 5. Komisje rady, sygn. 24-44 z lat 1973-1990 6. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sygn. 45-59z lat 1973-1990 7. Protokoły zebrań samorządu wiejskiego, sygn. 60-77 z lat 1973-1989 8. Działalność radnych, sygn.78-83 z lat 1973-1988 9. Działalność Komitetu FJN, sygn. 84-85 z lat 1973-1983 Liczba jednostek w zespole: 85
27/462/0 Urząd Gminy w Potęgowie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
27/463/0 Urząd Gminy w Parchowie 1973-1990 0 rozwiń
Sygn.:1-2 1973-1990 - protokoły z narad koordynacyjnych Naczelnika Gminy, narady pracowników własnej jednostki Sygn.:3-8 1973-1990 - analizy, oceny sprawozdania z działalności komisji i kolegiów działających przy Naczelniku, decyzje, zarządzenia Naczelnika Gminy Sygn.: 9-14 1973-1990 - plany pracy urzędu, sprawozdania z wyborów sołtysów, sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia Sygn.:15-16 1972-1989 - analizy, oceny skarg i wniosków, dokumentacja archiwum zakładowego Sygn.:17-23 1973-1990 - protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne i realizacja zaleceń pokontrolnych Sygn.: 24-52 1974-1989 -budżet i jego zmiany,plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy i ich realizacja Sygn.:53 1975-1989 - plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych Sygn.:54 1986-1987 - ewidencja dróg i mostów Liczba jednostek w zespole: 54
27/464/0 Gminna Rada Narodowa w Parchowie 1973-1990 0 rozwiń
Sygn. 1-2 1978-1988 - wybory do rady narodowej, wybory do Sejmu PRL Sygn.: 3-17 1973-1990 - protokoły sesji GRN, uchwały GRN i ich realizacja Sygn.: 18-26 1973-1990 - protokoły posiedzeń Prezydium GRN,realizacja funkcji koordynacyjnej Prezydium Rady Sygn.: 27-29 1973-1990 - struktura osobowa i ewidencja zmian w Radzie, spotkania radnych z wyborcami Sygn.: 30-40 1973-1990 - protokoły zebrań wiejskich, protokoły narad z sołtysami, sprawozdania z działalności sołtysów Sygn.: 41-60 1973-1990 - protokoły posiedzeń komisji, Gminny Komitet Kontroli Społecznej Sygn.: 61-65 1973-1988 - Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu - programy, protokoły posiedzeń, Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego - zebrania, programy, protokoły posiedzeń Gminnej Rady PRON Liczba jednostek w zespole: 65
27/465/0 Urząd Miejski w Słupsku [1945-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5436
27/466/0 Miejska Rada Narodowa w Słupsku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 335
27/467/0 Urząd Miejski w Łebie 1973-1990 0 rozwiń
Sygn.: 1-3 1974-1990 - narady pracownicze i koordynacyjne, inne Sygn.: 4-7 1973-1990 - decyzje, zarządzenia Naczelnika Miasta Sygn.:8-10 1976-1989 - roczne plany pracy, analizy, informacje i sprawozdania z rozpatrywania skarg i wniosków, zespoły,komisje, rady działające przy Naczelniku Miasta Sygn.: 11-17 1974-1990 - protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji Sygn.: 18 1974-1987 - szkolenia pracowników Sygn.:19-34 1974-1989 - budżet jego zmiany i realizacja Sygn.:35-37 1975-1989 - roczne plany społeczno-gospodarcze rozwoju miasta oraz ich realizacja Sygn.:38-41 1974-1989 - analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds.. wykroczeń, podatki i opłaty,pomoc społeczna, sprawozdania statystyczne dotyczące pracowników urzędu Liczba jednostek w zespole: 43
27/468/0 Miejska Rada Narodowa w Łebie 1973-1990 0 rozwiń
Sygn.: 1-2 1984-1988 - wybory do rady narodowej Sygn.: 3-13 1973-1990 - protokoły sesji MRN Sygn.:14-22 1974-1990 - protokoły posiedzeń Prezydium MRN Sygn.: 23-26 1974-1989 - kwestionariusze radnych, spotkania radnych z wyborcami, interpelacje, wnioski radnych, samorząd mieszkańców miasta Sygn.: 27-43 1974-1990 - protokoły posiedzeń komisji MRN Sygn.: 44-45 1974-1989 - Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu, Miejska Rada PRON Liczba jednostek w zespole: 45
27/469/0 Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej [1966-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
27/470/0 Gminna Rada Narodowa w Nowej Wsi Lęborskiej 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
27/471/0 Urząd Gminy w Łebieniu 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
27/472/0 Gminna Rada Narodowa w Łebieniu 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
27/473/0 Urząd Gminy w Smołdzinie [1966-1972]1973-1990[1991] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 48
27/474/0 Gminna Rada Narodowa w Smołdzinie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 57
27/475/0 Urząd Gminy w Studzienicach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
27/476/0 Gminna Rada Narodowa w Studzienicach 1973-1990 0 rozwiń
1 .Wybory do sejmu i rady narodowej, sygn. 1-2 z lat 1985-1988 2. Sesje GRN, sygn. 3-16 z lat 1973-1990 3. Uchwały GRN i ich realizacja, sygn. 17 z lat 1986-1989 4. Komisje rady, sygn. 18-33 z lat 1973-1990 5. Gminne Komitety Kontroli Społecznej sygn. 34-35 6. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sygn. 36-46 z lat 1973-1990 7. Działalność radnych, sygn.47-48 z lat 1976-1984 Liczba jednostek w zespole: 48
27/477/0 Urząd Gminy w Kołczygłowach 1973-1990 0 rozwiń
1. Sprawy 0gólno- organizacyjne, sygn. 1-7, z lat 1974-1990 - statuty oraganizacyjne, decyzje,zarządzenia Naczelnika Gminy 2. Plany i sprawozdania , sygn. 8-15 z lat 1976-1990, plany pracy, sprawozdania z realizacji planów, sprawozdania statystyczne, ze złożonych skarg i wniosków. 3. Kontrole urzędu, sygn. 16-21 z lat 1973-1990. 4. Budżety i bilanse gminy sygn. 22--38 z lat 1973-1990. 5. Plany społeczno- gospodarcze i ich realizacja, sygn. 39-47 z alt 1974-1990. 6. Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, sygn. 48-50 z lat 1978-1989. Liczba jednostek w zespole: 50
27/478/0 Gminna Rada Narodowa w Kołczygłowach 1973-1990 0 rozwiń
1.Teczki dotyczące wyborów do rad narodowych i sejmu, regulaminy i organizacja Rady w okresie jej działania- sygn. 1- 4, z lat 1973- 1989 2.Protokoły sesji GRN wraz z załącznikami- sygn. 5- 22, z lat 1973- 1990 3.Protokoły posiedzeń, protokoły kontroli, plany pracy, sprawozdania- sygn. 23- 49, z lat 1973- 1990 4.Protokoły posiedzeń Prezydium wraz z załącznikami- sygn. 50- 59, z lat 1974- 1990 5.Realizacja uchwał sesji i postanowień GRN- sygn. 60- 63, z lat 1977- 1990 6.Praca samorządu wiejskiego- rad sołeckich i sołtysów, prace radnych w środowisku wyborczym, współdziałanie Frontu Jedności Narodu z Radą i Gminą- sygn. 64- 75, z lat 1973- 1990 Liczba jednostek w zespole: 77
27/479/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Słupsku 1978-1989 0 rozwiń
1.Dział Prezydialny- materiały archiwalne wytworzone przez organy WZGS, organizacja WZGS i jednostek podległych, przekazanie majątku, analizy skarg i wniosków- sygn. 1 –57, z lat 1978- 1989 2.Dział Spraw Pracowniczych- sprawozdania statystyczne z zatrudnienia i szkolenia- sygn. 58, z lat 1982- 1988 3.Dział Ekonomiczny- plany techniczno-ekonomiczne, sprawozdania statystyczne z produkcji i usług- sygn. 59- 66, z lat 1979- 1986 4.Dział Księgowości i Finansów- plany finansowe, bilanse- sygn. 67- 78, z lat 1979- 1988 5.Dział Produkcji i Usług- plany społeczno- gospodarcze rozwoju usług oraz ich realizacja- sygn.79, z 1978- 1980 6.Dział Techniki, rozwoju i Transportu- plany postępu technicznego, sprawozdania z wynalazczości- sygn. 80- 82, z lat 1978- 1981 7.Samodzielne stanowisko ds. kontroli- protokoły kontroli z załącznikami- sygn. 83- 84,z lat 1979- 1988 Liczba jednostek w zespole: 84
27/480/0 Urząd Wojewódzki w Słupsku 1975-1990 1975-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 666
Wyświetlanie 461 do 480 z 893 wpisów.