Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/222/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi 1945-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa: stenogramy i protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, rozporządzenia Krajowej Rady Narodowej i Ministerstwa Administracji Publicznej, skład osobowy oraz składy komisji, wnioski i interpelacje radnych, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń komisji radzieckich oraz komitetów doraźnych, sprawy rehabilitacji i weryfikacji osób, które odstąpiły od narodowości polskiej, pozbawienie obywatelstwa, spory lokalowe, upaństwowienie przedsiębiorstw, referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego, subwencje i subsydia, sprawy osobowe członków Zarządu Miejskiego. Wydział Prezydialny: protokoły posiedzeń Magistratu i Kolegium Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Miejskiego, rozporządzenia Ministerstwa Administracji Publicznej i innych władz państwowych, rozporządzenia i okólniki Zarządu, sprawy personalne i wykaz etatów, prenumerata czasopism, subwencje, instalacja telefonów dla pracowników, udział w zjazdach i konferencjach, informacje udzielane zarządom innych miast, plany pracy, sprawozdania z działalności wydziałów, korespondencja związana z nadzorem nad pozostałymi wydziałami i starostwami grodzkimi, funkcjonowanie Archiwum Miejskiego, sprawozdania z działalności przedsiębiorstw miejskich, pisma okólne Oddziału Organizacyjnego, regulaminy, instrukcje i przepisy służbowe, sytuacja materialna pracowników Zarządu, ogłoszenia i wycinki prasowe, opinie prawne, projekty rozporządzeń i innych aktów normatywnych, uzgodnienia tekstów obwieszczeń, hipoteka posesji Zarządu, akta spraw prowadzonych przed sądami. Wydział Oświaty i Kultury: akta miejskich szkół wieczorowych, zarządzenia i okólniki Kuratorium, rozporządzenia i okólniki władz miejskich, organizacja szkół, budżety Wydziału, sprawy personalne nauczycieli, przydział lokali dla szkół, sprawozdania z działalności, stypendia, organizacja przedszkoli i bibliotek. Wydział Opieki Społecznej: organizacja Wydziału, sprawozdania i lustracje dotyczące działalności własnej oraz podległych jednostek, umieszczanie dzieci oraz dorosłych w zakładach opiekuńczych, opieka nad matką i dzieckiem, rewindykacji dzieci polskich z Niemiec, kuchnie miejskie, rozdawnictwo darów UNRRA, wydawanie protez inwalidom. Wydział Zdrowia: rozporządzenia i okólniki władz nadzorczych oraz własne Wydziału, sprawozdania z działalności, lustracje Wydziału, kartoteki pracowników zwolnionych, statut etatów, zmiany budżetowe, rejestracja lekarzy, felczerów i akuszerek, koncesjonowanie aptek i drogerii, nadzór nad hurtowniami materiałów aptecznych, rewindykacja mienia poniemieckiego, zapotrzebowania szpitali na sprzęt, odzież i żywność, umieszczanie chorych w szpitalach, kontrola stanu sanitarnego miasta, szczepienia ochronne i zwalczanie epidemii, rachunki za leczenie kolejarzy, rachunki dla Ubezpieczalni Społecznej, funkcjonowanie sanatorium w Łagiewnikach, sprawy personalne. Wydział Budownictwa (poprzednio Techniczny, a następnie Odbudowy): organizacja Wydziału, okólniki ministerstw Administracji Publicznej i Odbudowy, zarządzenia własne, ewidencja pracowników, wycinki prasowe, budżety, sprawozdania z działalności, plany inwestycyjne, przydział kredytów, dokumentacja techniczna obiektów. Wydział Plantacji: organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, budżet, przejmowanie i wywłaszczanie nieruchomości pod parki i skwery, zadrzewianie ulic, budowa ogrodu botanicznego, przejęcie parków prywatnych, cmentarze wojenne. Wydział Gospodarczy: statut etatów, zarządzenia władz miejskich, budżety, przekazywanie akt do składnicy, sprawozdania z działalności i lustracje Wydziału, przejmowanie nieruchomości poniemieckich, wizytacja majątku Łagiewniki. Wydział Statystyczny: organizacja Wydziału i statut etatów, zakresy czynności służbowych pracowników, sprawozdania z działalności, biuletyny statystyczne, stan i struktura ludności, ruch naturalny, statystyka zdrowia i szpitali, organizacja spisu powszechnego w 1946 r., statystyka mieszkaniowa, ruch budowlany, pożary, meteorologia, zieleń w mieście, stan zabrukowania ulic, opieka społeczna, szkolnictwo, teatry i muzea, statystyka radiofoniczna, kanalizacja i wodociągi, sprawozdania z działalności agend i przedsiębiorstw miejskich oraz administracji gospodarczej, statystyka przemysłu, komunikacja, hotelarstwo, sprawozdania o cenach wolnorynkowych, spis użytków rolnych i zwierząt gospodarskich, rejestracja szkód wojennych. Wydział Ewidencji Ludności: statystyka meldunkowa. Wydział Przedsiębiorstw Miejskich: okólniki Zarządu i organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, statuty przedsiębiorstw miejskich, protokoły posiedzeń Rady Zarządzającej, upaństwowienie przedsiębiorstw, kredyty bankowe, teczki nadzoru nad poszczególnymi przedsiębiorstwami: Kolej Elektryczna Łódzka, Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne, Gazownia Miejska, Kanalizacja i Wodociągi, Targowiska Miejskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Cegielnia Stoki, Zakład Oczyszczania Miasta, Ogród Zoologiczny, Zarząd Nieruchomości Miejskich, Miejskie Majątki Rolne, Hotele Miejskie. Wydział Przemysłowy: wydawanie koncesji i likwidacja przedsiębiorstw prywatnych. Wydział Kultury i Sztuki: organizacja Wydziału, rozporządzenia władz nadzorczych, sprawy personalne, inwentarze majątku Wydziału, sprawozdania z działalności, sprawozdania dotyczące teatrów, ochrony zabytków, nagrody artystyczne miasta, utrzymanie i nadzór nad działalnością muzeów, teatrów i Filharmonii. Wydział Aprowizacji: statuty, protokoły posiedzeń Komisji Aprowizacyjnej, sprawozdania z działalności, budżet, współpraca ze związkami zawodowymi i partiami politycznymi, zarządzenia w sprawie zaopatrzenia w żywność, wzory kart aprowizacyjnych, zezwolenia na prowadzenie i likwidacja lokali gastronomicznych. Wydział Kontroli: organizacja Wydziału oraz protokoły kontroli poszczególnych wydziałów i przedsiębiorstw miejskich. Wydział Planowania Przestrzennego: rozporządzenia i okólniki władz nadzorczych, budżety, sprawozdania z działalności, założenia i plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiana granic, opinie w sprawie wykupu nieruchomości, regulacja ulic, przemianowywanie ulic, nadawanie i zmiany numerów poszczególnych posesji. Wydział Administracyjny: organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, granice miasta, udział w konferencjach i naradach, szkolenie urzędników, orzecznictwo karno-administracyjne, sprawy nadania i utraty obywatelstwa, wykonywanie nadzoru nad urzędami stanu cywilnego, statystyka przestępczości, sprawy volksdeutschów, sprawy wyznaniowe, zezwolenia na zgromadzenia, wiece i zbiórki publiczne, nadzór nad stowarzyszeniami i starostwami grodzkimi. Wydział Weterynarii: ewidencja i akta personalne lekarzy, statystyka, kontrole Wydziału, zwalczanie chorób zakaźnych, nadzór nad lecznicami weterynaryjnymi oraz ubojem zwierząt. Wydział Rolnictwa: przejęcie gruntów pod budowę lotniska na Lublinku oraz obiektów wojskowych na Stokach. Wydział Pomiarów: organizacja i sprawozdania z działalności Wydziału, przekazywanie akt do składnicy, pomiary miasta, ochrona znaków pomiarowych, klasyfikacja i szacunek nieruchomości. Biuro Planowania Ekonomicznego: plan inwestycyjny na 1950 r., plan sześcioletni dla poszczególnych wydziałów, sprawozdania z działalności wydziałów i przedsiębiorstw, kredyty inwestycyjne, sytuacja mieszkaniowa na terenie Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 3747
39/223/0 Akta miasta Rudy Pabianickiej 1923-1940, 1945 232 rozwiń
Utworzenie miasta, rozporządzenia i okólniki starostwa i wydziału powiatowego w sprawach administracyjnych i samorządowych, herb miasta, pomiary i regulacja, skład oraz protokoły posiedzeń Rady Miejskiej i Magistratu, protokoły posiedzeń działających przy nich komisji i komitetów, sprawozdania z działalności, protesty radnych, skład osobowy Zarządu Miejskiego, lustracje Zarządu, elektryfikacja miasta, przedsiębiorstwa miejskie (cegielnia, betoniarnia, rzeźnia, zakład oczyszczania), inwentarz majątku miejskiego, budżety i sprawozdania z ich wykonania, podatki, kredyty, przebudowa budynku Magistratu, utrzymanie dróg i mostów, regulacja rzek, budowa szkół, dozór szkolny, szkoły powszechne i zawodowe, świetlice, kolonie letnie dla dzieci, przedszkola, biblioteka miejska, koszty kuracji w szpitalach, zasiłki i zapomogi dla biednych oraz bezrobotnych, zatrudnienie przy robotach publicznych, statystyka produkcji rolnej, przemysłu, rzemiosła i handlu, statystyka wyznaniowa, spis ludności z 1931 r., ewidencja ruchu ludności, kontrola cudzoziemców, rejestr mieszkańców, księgi ludności niestałej, wybory do Sejmu i Senatu, udział Rudy Pabianickiej w pracach Związku Miast Polskich, bezpieczeństwo i porządek publiczny, statuty organizacji i stowarzyszeń, obchody uroczystości i rocznic, rozbudowa miasta, udzielanie pożyczek, zezwolenia na budowę, aprowizacja, walka z drożyzną, ustalanie i statystyka cen, podatki miejskie. Akta kategorii B: akta osobowe pracowników Magistratu, ewidencja wydanych dowodów osobistych, rejestr domów, listy płac pracowników przedsiębiorstw miejskich, księgi kontroli robotników. Liczba jednostek w zespole: 827
39/224/0 Akta gminy Brus 1874-1940 0 rozwiń
Dział Ogólnoorganizacyjny: księgi uchwał zebrań gminnych, protokoły zebrań gromadzkich oraz sołtysów, budowa siedziby urzędu gminnego, elektryfikacja wsi, pożyczki, zadłużenia, majątek kościelny. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania z ich wykonania. Dział Gospodarki Gminnej: utrzymanie dróg i mostów, szarwarki. Oświata i kultura: budżety szkolne, zbiórki na fundusz szkolny, lustracja szkół, powołanie Gminnej Komisji Oświaty Pozaszkolnej. Opieka lekarska i społeczna: wydatki gminy na leczenie i zapomogi dla mieszkańców, wykazy bezrobotnych i ubogich. Statystyka: zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, produkcja rolna. Dział Administracyjny: dane demograficzne, zbiórki na cele charytatywne, konfiskaty majątku polskiego przez Niemców. Podatki: rozkład i kontrola poboru. Ewidencja ludności: księgi ludności stałej wraz z dowodami, rejestr mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności. Akta kategorii B: ewidencja dowodów osobistych, zezwolenia na budowę, projekty domów rozpatrywane przez komisję budowlaną Wydziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 321
39/225/0 Akta gminy Chojny 1820-1940 357 rozwiń
Akta Wójta Gminy, 1820-1866: ustanawianie sołtysów i ławników, rozkłady składek szkolnych i kościelnych, tabele prestacyjne, powinności czynszowników, szarwarki, uwłaszczenie włościan, przesiedlenia do gminy, pożary, udział mieszkańców w powstaniu styczniowym, listy przestępców politycznych. Akta Zarządu Gminnego, 1866-1914: wykazy przybyłych i opuszczających gminę, emigracja do Brazylii, wykazy cudzoziemców, wykazy osób pozostających pod nadzorem policji, wykazy mieszkańców gminy i ilości posiadanej przez nich ziemi, podział ludności według wyznań, wykazy zakładów przemysłowych i handlowych, zezwolenia na prowadzenie sklepów i zakładów przemysłowych, budowa fabryki w Widzewie, budowa linii kolejowej, wykazy kotłów parowych, opisy szczegółowe fabryk w gminie, zatrudnianie małoletnich, statystyka zatrudnienia w fabrykach, strajki, rozkład składki szkolnej na mieszkańców, remont budynków szkolnych, tajne nauczanie, założenie szkoły fabrycznej w Widzewie, epidemie, statystyka zgonów, leczenie szpitalne mieszkańców gminy w Łodzi, ściąganie kosztów leczenia, instytucje dobroczynne działające przy fabrykach, składki na cele dobroczynne, wykaz dymów w gminie, wykazy ziemi chłopskiej według tabel likwidacyjnych, obszar zasiewów, spisy inwentarza żywego, wybory do Dumy, księgi uchwał zebrań gminnych i wiejskich oraz postanowienia wójta, ubezpieczenia budynków fabrycznych i gospodarczych. Akta Urzędu Gminy, 1915-1940: księgi uchwał gminnych i wiejskich, kontrola wewnętrzna gminy, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, włączenie terytorium gminy do Łodzi, opis statystyczny, spisy ulic i właścicieli domów, ewidencja i kontrola ruchu ludności, przesiedlenia do gminy, ewidencja mieszkańców według narodowości, zestawienia obcych narodowości w gminie, ewidencja osób czasowo przebywających, emigracja do Niemiec, ewidencja zakładów przemysłu spożywczego, statystyka przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, budżety zakładów i przedsiębiorstw, wybory do Izby Rzemieślniczej i Izby Przemysłowo-Handlowej, szkoły, biblioteki, budowa domu ludowego, koszty leczenia mieszkańców w szpitalach, zakłady dobroczynne, opieka nad inwalidami, rejestr osób korzystających z opieki gminy, wykazy biednych i bezrobotnych, parcelacja, zadłużenie rolników, walka z chorobami zwierząt, kółka rolnicze, wykaz ziemi uprawianej w gminie, kontrola budownictwa, ewidencja właścicieli nieruchomości, obchody rocznic i świat państwowych, budżety, rozkład podatków, księgi biercze podatków, księgi główne przychodu i rozchodu, ubezpieczenia budynków, księgi ludności stałej i niestałej, rejestry ludności. Akta kategorii B: spis domów, ewidencja i akta wydanych dowodów osobistych, pozwolenia na budowę. Liczba jednostek w zespole: 4086
39/226/0 Akta gminy Łagiewniki 1818-1945 0 rozwiń
Akta Wójta Gminy z lat 1818-1867: kupno i sprzedaż ziemi, powinności i świadczenia pieniężne związane z posiadaniem ziemi, szkoła gminna, emigracja ludności, opłaty za leczenie ponoszone przez gminę, zakres czynności sołtysów, korespondencja dotycząca udziału mieszkańców gminy w powstaniach listopadowym i styczniowym. Akta Zarządu Gminnego lat 1867-1882: ewidencja osób pozostających pod nadzorem policyjnym, spisy osób, które wyprowadziły się z gminy, leczenie chorych na koszt gminy, korespondencja dotycząca kościołów i szkół, spis folwarków, kolonii i zabudowań, spisy bydła, księga obrad gminnych, księgi ludności stałej, dokumenty o ruchu ludności ze wsi wchodzących w skład gminy. Akta Urzędu gminy: budżet na rok 1929/1930. Akta Zarządu gminy Łagiewniki z 1945 r.: księga protokołów, rejestracja szkód wojennych, sprawy organizacyjne, sprawy personalne, zarządzenia polustracyjne, budżet na rok 1945/1946. Liczba jednostek w zespole: 175
39/227/0 Akta gminy Radogoszcz 1816-1940 [1941] 0 rozwiń
Akta Wójta Gminy z lat 1816-1867: wykaz miejscowości w gminie, szarwarki, budowa mostu, defraudacje leśne, służba wojskowa, szkoła elementarna w Żabieńcu, zabezpieczenie majątku po osobach zmarłych, pobieranie opłat sądowych, posiadanie broni palnej, listy osób skazanych na konfiskatę majątku w Królestwie Polskim. Akta Zarządu Gminnego z lat 1875-1914: przesiedlenia do gminy, cudzoziemcy, wykazy osób pod nadzorem policji, wykazy ewangelików, emigracja do Brazylii w latach 1890 i 1895, areszty, zachorowania, epidemie, wykazy dymów w gminie oraz właścicieli gospodarstw podlegających ukazowi z 1864 r., spis bydła i ziemi, rozmiar produkcji rolnej, wykazy przedsiębiorstw, strajki w fabrykach, protesty przeciwko zatrudnianiu majstrów cudzoziemców, składki kościelne, wydatki szkół polskich, niemieckich i żydowskich oraz rozkład składki szkolnej w Bałutach, Żabieńcu, Radogoszczu i Żubardziu, przynależność administracyjna osady Bałuty, przyłączenie wsi do Łodzi, oświetlenie elektryczne Bałut, budżety gminy, księgi uchwał zebrań gminnych i wiejskich. Akta Urzędu Gminy z lat 1915-1939: akta z lat 1915-1933 - bezpieczeństwo gminy, utworzenie milicji obywatelskiej, rekwizycje, zapasy żywności, stan zasiewów, wybory do Sejmu i Senatu, szpitale, zdrowotność, dobroczynność publiczna, handel, przemysł, rzemiosło, walka z lichwą, komunikacja, drogi, podwody, koleje, rolnictwo, leśnictwo spis powszechny z 1931 r.; akta z lat 1934-1939 – granice gminy, podział gminy na gromady, zmiana nazwy wsi Kały, utworzenie gromady Marysin, sprawy osobowe pracowników gminy, kontrola wewnętrzna i nadzór nad gminą, przedsiębiorstwa gminne, budżety zakładów i przedsiębiorstw, informacje o wielkości gminy i liczbie jej mieszkańców, stan posiadania ziemi, oświata, kultura, sztuka, zdrowotność i opieka społeczna, akcja sanitarno-porządkowa, pomoc bezrobotnym, przepisy emigracyjne, zanieczyszczenie wód, stan zasiewów i hodowli, statystyka zakładów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, wybory do rady powiatowej, księgi uchwał zebrań gminnych i wiejskich, protokoły komisji rewizyjnej oraz protokoły i zarządzenia polustracyjne dotyczące gospodarki gminnej, organizacje społeczne działające w gminie (straż pożarna, Związek Strzelecki), budżet gminy i sprawozdania rachunkowe z jego wykonania, rozkład podatków, kontrola ich ściągania, księgi biercze, wykazy ulic w gminie i ewidencja ruchomości, budownictwo i kontrola budowlana, ewidencja cudzoziemców i osób skazanych. Księgi ludności stałej i rejestr mieszkańców wraz z załącznikami. Akta kategorii B: listy płac pracowników gminy, zezwolenia na budowę. Liczba jednostek w zespole: 1583
39/228/0 Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska 1885-1939 56615 rozwiń
Utrzymanie cmentarza, synagog, domów modlitwy, mianowanie rabinów, uroczystości religie, komisja do spraw rytualnych; opiekami społeczna – ochronki dla dzieci, utrzymanie sierot, wykaz dzieci będących pod opieka gminy, podania o zapomogi, komitet przeciwżebraczy, przytułek przeciwżebraczy, świąteczne przydziały żywności najbiedniejszym; opieka lekarska – utrzymanie domu dla zakaźnie chorych, szpitala dla umysłowo chorych, szpitala ogólnego im. Poznańskich; szkolnictwo i kultura – budowa i prowadzenie szkoły, obchody rocznic i świat państwowych; Zarząd Gminy – protokoły posiedzeń, budżety, protokoły komisji finansowo-budżetowej, rozkład składek gminnych, składek na szkoły i bożnice, legaty i pożyczki; spisy łódzkich żydów w układzie alfabetycznym wg ulic; spisy wyborców do gminy w 1924 r., księgi rejestracji przedmetrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów. Liczba jednostek w zespole: 648
39/229/0 vacat - Cechy miasta Łodzi - zbiór szczątków zespołów - przeniesiony do zespołów nr 2492-2521 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/1 vacat - Cech asfaltowców i dekarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2506 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/2 vacat - Cech bednarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2492 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/3 vacat - Cech blacharzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2493 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/4 vacat - vaca - Cech cieśli w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2494 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/5 vacat - Cech cukierników w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2495 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/6 vacat - Cech fryzjerów i perukarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2496 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/7 vacat - Cech garncarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2497 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/8 vacat - Cech instalatorów elektryków w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2498 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/9 vacat - Cech jubilerów, grawerów, zegarmistrzów w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2499 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/10 vacat - Cech kamieniarzy w Łodzi - przesunięty do zespołu nr 229/18 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/11 vacat - Cech kominiarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2501 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/12 vacat - Cech koszykarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2502 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 341 do 360 z 3 292 wpisów.