Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/273/0 Publiczna Szkoła Powszechna nr 111 w Łodzi ul. Północna 40 1906-1940 0 rozwiń
Rozporządzenia Komisji Powszechnego Nauczania, okólniki Inspektora Szkolnego, księga protokołów z posiedzeń konferencji rejonowych, organizacja szkoły, sprawozdania roczne, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej i zarządzenia kierownika, akta personalne nauczycieli i arkusze spostrzeżeń o ich pracy, korespondencja z właedzami szkolnymi, dziennik korespondencyjny, sprawozdania z frekwencji uczniów, dzienniki lekcyjne, opieka nad biednymi uczniami, protokoły zebrań rodzicielskich. Liczba jednostek w zespole: 34
39/274/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Olechowie gmina Wiskitno 1834-1940 0 rozwiń
Okólniki Inspektora Szkolnego oraz Rady Szkolnej Powiatowej, historia szkoły począwszy od 1834 r. - sprawozdania, zestawienia statystyczne, korespondencja, projekty organizacji szkoły z lat 1931-1939, sprawozdania z działalności, korespondencja w sprawie zarządzania szkołą, akta personalne nauczycieli, budżet, budynek i grunty szkolne, zestawienia liczby uczniów, programy nauczania i rozkłady lekcji, korespondencja w sprawie propagowania oświaty pozaszkolnej, szczepienia przeciwko ospie, organizacje przyszkolne, protokoły posiedzeń opieki szkolnej, Koło Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych. Liczba jednostek w zespole: 21
39/275/0 Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Rudzie Pabianickiej 1919-1940 0 rozwiń
Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, okólniki i zarządzenia Kutarorium oraz Inspektora Szkolnego, kronika szkoły, organizacja szkoły, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, księga wizytacji kierownika, sprawy personalne nauczycieli, korespondencja w sprawach nauczycieli i frekwencji uczniów, korespondencja w sprawie gmachu szkoły i jego stanu sanitarnego, wykazy frekwencji uczniów, programy nauczania, pomoc materialna dla uczniów z ubogich rodzin, organizacje przyszkolne (spółdzielnia uczniowska, Koło Ligi Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej). Liczba jednostek w zespole: 39
39/276/0 Prywatna Szkoła Powszechna im. ks. Ignacego Skorupki w Łodzi 1932-1939 0 rozwiń
Okólniki Inspektoratu Szkolnego Łódzkiego, koncesja na prowadzenie szkoły, statut, korespondencja w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej, sprawozdania z działalności, formularz statystyczny, wizytacje, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, zawiadomienia i komunikaty dyrektora, korespondencja w sprawie budynku szkoły, wykaz uczniów, zestawienia frekwencji, księgi ocen i wykazy kwalifikacyjne, sprawozdanie z nauczania wychowania fizycznego, zwiedzanie fabryk przez uczniów, sprawozdanie lekarza szkolnego, kolonie dla uczniów, sprawozdania z działalności organizacji przyszkolnych, obchody rocznic. Liczba jednostek w zespole: 32
39/277/0 Niemiecka Szkoła Powszechna Żeńska Niemieckiego Stowarzyszenia Gimnazjalnego w Łodzi 1933-1939 0 rozwiń
Statut i sprawozdania z działalności, wizytacje, sprawy personalne nauczycieli, finanse i książka sanitarna szkoły, dokumenty kandydatek do szkoły, sprawozdania statystyczne, katalogi okresowe, dzienniki lekcyjne, korespondencja w sprawie podręczników i lektur szkolnych, działalności Koła Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Liczba jednostek w zespole: 32
39/278/0 Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim 1939-1944 790772 rozwiń
Rada Starszych: protokoły posiedzeń, nominacje członków; Centralny Sekretariat: korespondencja w sprawach organizacji getta i administracji, sprawy wysiedlania ludności żydowskiej, bezpieczeństwa wewnętrznego, aprowizacji i lecznictwa, realizacja zamówień produkcyjnych firm niemieckich i Wehrmachtu; Sekretariat Prezydialny: kwestionariusze personalne pracowników różnych wydziałów i raporty o ruchu chorych w szpitalach; Sekretariat Próśb i Zażaleń: podania o pracę, zasiłki pieniężne, mieszkania, przydziały żywności oraz interwencje w sprawach personalnych; Wydział Informacji: korespondencja z urzędami i osobami prywatnymi z terenu Generalnego Gubernatorstwa, Rzeszy i państw obcych w sprawach informacji o Żydach przebywających w getcie; Wydział Personalny: raporty o ruchu pracowników, sprawy zatrudnienia, weryfikacji i urlopów, akta personalne pracowników administracji getta; Bezpieczeństwo: rozkazy dzienne władz policyjnych getta i niemieckich, meldunki o wydarzeniach, przestępstwach i aresztowaniach, księgi aresztowań i protokoły zeznań korespondencja z władzami niemieckimi w sprawach bezpieczeństwa i porządku w getcie, spisy funkcjonariuszy policji gettowej, spisy Żydów wytypowanych do transportu, konfiskata majątków; Sądownictwo: meldunki o przestępstwach, informacje o sprawach karnych, wykazy aresztowanych i podejrzanych o nadużycia, spisy więźniów, raporty posterunków więziennych, spisy pracowników sądu; Centralny Urząd Kontroli: raporty i sprawozdania o warunkach życia w getcie, sytuacji mieszkaniowej i sanitarnej; Najwyższa Izba Kontroli: materiały z kontroli urzędów i agend administracji getta, w większości dotyczące podziału żywności i działalności kuchni gettowych; Komisja Majątku Niemieckiego i Polskiego: korespondencja w sprawie regulacji czynszu mieszkaniowego obywateli niemieckich; Wydział Statystyczny: wykazy graficzne, tablice i plansze obrazujące ruch ludności, stan opieki lekarskiej, działalność szpitali, aptek, szkół i poczty, zatrudnienie i produkcję w zakładach pracy; Wydziały Ewidencji: akta Urzędu Stanu Cywilnego oraz dotyczące spraw meldunkowych, spisy mieszkańców getta oraz domowe książki meldunkowe; Archiwum: zarządzenia, obwieszczenia i okólniki Przełożonego Starszeństwa Żydów, Biuletyn Kroniki Codziennej, Geto-Cajtung, artykuły, rozprawy i reportaże opracowane przez publicystów i pisarzy przebywających w getcie, księga przemówień M. Rumkowskiego, albumy fotograficzne przedstawiające sceny z życia getta; Wydział Gospodarczy: utrzymanie czystości i porządku, gospodarka terenami rolnymi, remonty i rozbiórka domów; Wydział Pogrzebowy: spisy personelu cmentarza; Urząd Mieszkaniowy: sprawy przydziału i zamiany mieszkań; Wydział dla Wsiedlonych: imienne wykazy Żydów wsiedlonych do getta z Europy zachodniej, raporty o transportach i korespondencja w sprawie zakwaterowania, skup kosztowności i dewiz; Komisja Wysiedleńcza: imienne wykazy osób wywiezionych z getta, podania o zwolnienie od wywozu; Komisja Międzyresortowa: listy osób przewidzianych do wysiedlenia, starania agend administracji o zwolnienie od wysiedleń; Aprowizacja: raporty i sprawozdania o sprzedaży artykułów żywnościowych, z działalności punktów żywienia, okólniki w sprawie rozdziału żywności, receptury posiłków; Wydział Zdrowia: raporty okresowe szpitali o ruchu chorych, pogotowia ratunkowego i aptek, meldunki o chorobach zakaźnych; Wydział Opieki Społecznej: wywiady o sytuacji materialnej mieszkańców getta, opieka nad sierotami i starcami, karty zasiłków; Komisja Opieki nad Dzieckiem; Wydział szkolny: spisy szkół i dzieci w wieku szkolnym, częściowo nauczycieli, programy nauczania, organizacja szkół, obsady stanowisk i wyposażenie; Komisja Kwalifikacyjna: zatrudnienie młodocianych i przygotowanie do zawodu; Wydział Pracy: raporty tygodniowe wydziałów i resortów o ruchu pracowników, dostarczanie robotników do prac przymusowych poza gettem, pośrednictwo pracy, urlopy; Centralne Biuro Resortów Pracy: sprawozdania resortów z realizacji zamówień, korespondencja w sprawie zaopatrzenia w surowce, karty rejestracyjne rzemieślników zatrudnionych w getcie; Resorty Pracy: raporty produkcyjne, sprawozdania resortów pracy, wykazy pracowników; Wydział Pocztowy: okólniki i zarządzenia o ruchu pocztowym w getcie, spisy abonentów, dzienne raporty ruchu przesyłek, zbiór nie wysłanych przez pocztę kart pocztowych; Wydział Transportu: spisy pracowników, zaświadczenia o zatrudnieniu, ewidencja taboru; Elektrownia: korzystanie z energii elektrycznej; Dom Kultury: organizacja imprez kulturalnych, plakaty i programy; Klub Sportowy Urzędników; Bank Skupu: wnioski w sprawie zakupu przedmiotów wartościowych, protokoły i spisy przejętych kosztowności; Centrala Zakupów: korespondencja w sprawie zakupu towarów i surowców; Buchalteria Centralna: rozliczenia finansowe poszczególnych resortów pracy; Kasa Główna: dokumentacja obrotu kasowego; Varia: spisy osób, skorowidze osobowe, kontrola obecności. Liczba jednostek w zespole: 2478
39/279/0 vacat - Biuro Rejestracji Szkód Wojennych - włączony do zespołu nr 222 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/280/0 Łódzka Miejska Rada Opieki Społecznej 1901-1913 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki w sprawach dobroczynności, sprawozdania z działalności Rady i towarzystw dobroczynnych, protokoły posiedzeń Rady oraz nadzorowanych przez nią towarzystw, wykazy członków zarządów poszczególnych towarzystw, darowizny, ruch chorych w szpitalach łódzkich w 1908 r., pomoce kancelaryjne. Liczba jednostek w zespole: 119
39/281/0 Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne Okręg Łódzki 1926-1939 0 rozwiń
Rejestry członków, księgi kasowe, zamówienia na środki faramaceutyczne, księga kontroli bezrobotnych apteki Edmunda Millera, komisja rozdzielcza wspólnego zakupu, asygnacje i dowody rozchodowe, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 9
39/282/0 Mariawickie gminy wyznaniowe - zbiór szczątków zespołów 1934-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/282/1 vacat - Akta Mariawickiej Gminy Wyznaniowej w Kołacinku - nieodnaleziony w trakcie skontrum 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/282/2 Akta Mariawickiej Gminy Wyznaniowej w Łodzi 1934-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/282/3 vacat - Akta Mariawickiej Gminy Wyznaniowej w Skoszewach - nieodnaleziony w trakcie skontrum 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/282/4 vacat - Akta Mariawickiej Gminy Wyznaniowej w Zgierzu - nieodnaleziony w trakcie skontrum 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/283/0 Akta Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bełchatowie 1838-1902 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
39/284/0 Akta Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dąbiu 1799-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/285/0 Akta Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łasku 1850-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/286/0 Senior Łódzkiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej [1808-1935] 1936-1939 0 rozwiń
Superintendent Diecezji Kaliskiej: historia i stan parafii w diecezji, wizytacje parafii, inwentaryzacje parafii, życiorysy i egzaminy pastorów, przepisy dotyczące konfirmantów i konwertytów, spisy kasowe, akta dotyczące funkcjonowania parafii i szkół. Superintendent Diecezji Płockiej: akta dotyczące funkcjonowania parafii i szkół. Superintendent Diecezji Piotrkowskiej rozporządzenia ogólne i cyrkularze, korespondencja dotycząca obsady i działalności parafii, przepisy dotyczące szkolnictwa, akta dotyczące funkcjonowania parafii, komisja kantoracka, dziennik korespondencyjny. Senior Diecezji Łódzkiej: korespondencja dotycząca obsady i działalności parafii, korespondencja wychodząca o charakterze administracyjnym. Liczba jednostek w zespole: 80
39/287/0 vacat - Akta parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza w Łodzi - włączony do zespołu nr 288 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/288/0 Parafie i stowarzyszenia z terenu Łódzkiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej - zbiór szczątków zespołów 1827-1945 [1979, 2010] 0 rozwiń
Parafia ewangelicko-augsburska pw. św. Trójcy w Łodzi: protokołu posiedzeń kolegium kościelnego, organizacja parafii (sprawy finansowe, wybory pastorów, remonty budynków), wybory członków kolegium, zestawienia dotyczące powierzchni, liczebności, nieruchomości należących do parafii, pisma i okólniki niemieckich władz okupacyjnych, wykazy parafian i składek kościelnych, plany i wykazy kasowe, ankieta pastora Rudolfa Gundlacha, instrukcja dla prowadzących akta stanu cywilnego oraz roczne wykazy sporządzonych aktów, prostowanie treści aktów przed sądem, księgi konwertytów, wykazy konfirmantów, akta zapowiedzi. Parafia ewangelicko-augsburska pw. św. Jana w Łodzi: budowa kościoła, okólniki konsystorza, korespondencja w sprawach organizacyjnych, personalnych i uroczystości kościelnych, protokoły posiedzeń kolegium kościelnego, spisy parafian, listy wyborców, wykazy składek parafialnych, księgi ludności stałej zamieszkałej na terenie plebani, remonty kościoła, instalacja organów, cmentarze, budżety i sprawozdania kasowe, akta personalne pastorów, korespondencja w sprawach finansowych oraz dotyczących akt stanu cywilnego, księgi konwertytów, wykazy konfirmowanych, kantoraty, działalność stowarzyszeń parafialnych. Parafia ewangelicko-augsburska pw. św. Mateusza w Łodzi: budowa kościoła, rozliczenia finansowe. Parafia ewangelicko-augsburska w Brzezinach: akta kantoratu i szkółki religijnej w Żakowicach. Parafia ewangelicko-augsburska w Konstantynowie: budowa szkoły, kasa wdów i sierot po pastorach. Parafia ewangelicko-augsburska w Nowosolnej: rachunek przychodów i rozchodów. Parafia ewangelicko-augsburska w Pabianicach: wykazy dochodów i wydatków, akty urodzin, ślubów i zgonów. Parafia ewangelicko-augsburska w Rudzie Pabianickiej: protokoły posiedzeń rady kościelnej, zarządzenia władz państwowych, okólniki konsystorza, listy wyborców, budowa kościoła, sprawy finansowe, korespondencja z konsystorzem, organizacje parafialne, wycinki prasowe, uroczystości kościelne. Misja Wewnętrzna: protokoły zebrań, ankiety zakładów dobroczynnych, korespondencja przychodząca i wychodząca, Dziecięca Służba Bogu, tygodnie biblijne. Misja Miejska: sprawozdania z działalności. Liczba jednostek w zespole: 243
Wyświetlanie 521 do 540 z 3 310 wpisów.