Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/35/0 Kasa Pogrzebowa Pracowników Zarządu Akcyzowego Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej 1914-1918 0 rozwiń
Ewidencja członków, wpłaty z tytułu składek i wypłaty związane ze śmiercią członków kasy. Liczba jednostek w zespole: 12
39/36/0 Komitet Gubernialny Piotrkowski Opieki nad Trzeźwością Ludową 1898-1914 0 rozwiń
Organizacja Komitetu, sprawozdawczość, plany działalności, budżety, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, protokoły posiedzeń, korespondencja dotycząca urządzania herbaciarni, a także zawieszania ich działalności, bibliotek i czytelni, domów ludowych, zabaw oraz przedstawień teatralnych, zmiany w składzie osobowym Komitetu. Liczba jednostek w zespole: 116
39/37/0 Naczelnik Powiatu Łęczyckiego 1822-1866[1867] 0 rozwiń
Wydział Administracyjny: akta dotyczące budynków dla straży leśnej, granic miasta Łodzi, organizacji magistratu, kasy miejskiej i cechów rzemieślniczych, podatków, osiedlania się ludności żydowskiej, instalacji pomp i studzien oraz latarń rewerberowych, świadectwa przesiedleń ludności, 1822-1866 [1867], sygn. 1-16. Wydział Oświecenia: nadzór nad funkcjonowaniem parafii katolickiej i ewangelickiej w Łodzi, reperacja kościoła w Kłodawie, zakładanie i utrzymanie szkół na terenie Łodzi, 1835-1866, sygn. 17-24. Liczba jednostek w zespole: 24
39/38/0 Policmajster Miasta Łodzi 1862-1914 0 rozwiń
I. Policmajster m Łodzi, 1862-1867, sygn. 1-41 - organizacja władz policyjnych, sprawy ogólne, porządek i bezpieczeństwo publiczne, nadzór nad działalnością instytucji kulturalno-oświatowych i społecznych, sprawy porządkowo sanitarne, ruch ludności, sprawy wojskowe; II. Naczelnik Straży Ziemskiej, 1867-1894: zarządzenia i okólniki, sygn. 42-136 - w sprawach nadzoru policyjnego, poszukiwania osób za działalność polityczną, kontroli ludności; statystyka, sygn. 137-155 - dane ogólne wykazy ludności Łodzi wg wyznań, przestępczość, ceny, spisy właścicieli domów; porządek i bezpieczeństwo publiczne, sygn. 156-425 - kontrola przestrzegania przepisów porządkowych, nieszczęśliwe wypadki, kronika wypadków w Łodzi, nadzór policyjny nad ludnością, poszukiwanie osób, sprawy sądowe; nadzór nad działalnością kulturalno-oświatową i społeczną, sygn. 426-480 - szkoły, cenzura czasopism, teatry i imprezy rozrywkowe, litografie i księgarnie, uroczystości świeckie i kościelne, dobroczynność i stowarzyszenia; nadzór budowlany, sygn. 481-497 - naruszanie przepisów budowlanych; nadzór lekarski, sygn. 498-513 - okólniki, stan sanitarny nieruchomości miejskich, opłaty za leczenie, choroby zakaźne, prostytucja; ruch ludności, sygn. 514-570 - okólniki zakaz wjazdu do Cesarstwa, nielegalne wyjazdy za granicę, nadzór nad powracającymi do kraju, sprawy paszportowe; sprawy duchowne i wyznaniowe, sygn. 571-595 - okólniki, spisy osób wyznania prawosławnego, spis księży, pastorów i rabinów, przeniesienia i nominacje; sprawy wojskowe, sygn. 596-653 - okólniki, korespondencja ogólna, pobór do wojska, wojskowi emerytowani, kary za uchylanie się od służby wojskowej; funkcjonariusze i urzędnicy, sygn. 654-734 - okólniki i polecenie gubernatora piotrkowskiego dotyczące straży ziemskiej, kontrola drużyn, skład osobowy policji łódzkiej, sprawozdania z działalności, skargi ludności na strażników, wydatki na uposażenie. III. Policmajster m. Łodzi, Sekretarz, 1894-1914: rozporządzenia i korespondencja dotycząca różnych spraw policyjnych, sygn. 735-744; nadzór policyjny nad ludnością, sygn. 745-829 - nadzór nad robotnikami w zakładach, spisy ludności wg okręgów policyjnych z 1911 r., raporty dzienne o wydarzeniach w Łodzi, kontrola osób pod nadzorem policyjnym, spisy osób aresztowanych, zatrzymanych i poszukiwanych; nadzór nad działalnością instytucji kulturalno-oświatowych, sygn. 830-856 - prasa szkoły, teatry, wystawy, imprezy kulturalne (głównie podania o zezwolenia na organizację); organizacje społeczne, dobroczynność - sygn. 857-953, sprawy ogólne, stowarzyszenia zawodowe, robotnicze, rzemieślnicze, spożywców, pożyczkowo-oszczędnościowe, kasy, stowarzyszenia sportowe, śpiewacze, chóry i orkiestry (starania o założenie, spisy członków, statuty, sprawozdania); funkcjonariusze policji, sygn. 954-1004 - akta personalne, wydatki na utrzymanie, emerytury i nagrody; rejestry, skorowidze i dzienniki kancelaryjne różnych referatów, sygn. 1005-1028. Referat Tajny, 1894-1913: rozporządzenia, okólniki i korespondencja, sygn. 1029-1063 - publikowanie manifestów i rozporządzeń władz, raporty o przebiegu uroczystości, informacje o wydarzeniach politycznych, strajkach, manifestacjach, kolportażu nielegalnych wydawnictw; nadzór nad prasą, organizacjami społecznymi zawodowymi, sygn. 1064-1088 - cenzura prasy, nadzór nad stowarzyszeniami, szkołami i uczniami, duchownymi, cudzoziemcami i imprezami rozrywkowymi; nadzór policyjny nad ludnością, sygn. 1089-1333 - przesiedlenia zesłania, kontrola pobytu, poszukiwania osób, nadzór nad podejrzanymi o działalność polityczną i przestępstwa państwowe. Referat I, 1892-1913: zarządzenia okólniki i korespondencja różna, sygn. 1334-1359; nadzór nad działalnością instytucji kulturalno-oświatowych, sygn. 13601-368 - cenzura prasy i ogłoszeń, kontrola szkół, teatrów i kin; organizacje społeczne, sygn. 1369-1413 - zezwolenia na urządzanie zabaw i koncertów, zebrań i odczytów, towarzystwa oświatowe, muzyczne, sportowe, kasy pożyczkowe (podania o zezwolenia na działalność, sprawozdania i informacje, statuty, spisy członków); ruch ludności, sygn. 1414-1473 - nadzór policyjny ogólny nad ludnością, kontrola ksiąg ludności, wykroczenia meldunkowe, sprawy paszportowe; funkcjonariusze policji, sygn. 1474-1482 - sprawy personalne policjantów i urzędników, zezwolenia na pobyt w Łodzi ich rodzin. Referat II, 1895-1913: zarządzenia i okólniki w sprawach porządkowych, sygn. 1483-1504; bezpieczeństwo i porządek publiczny, sygn. 1505-1537 - zabójstwa, rozboje, kradzieże, pożary, nadzór policyjny nad ludnością, aresztowania za naruszenie porządku publicznego; nadzór nad działalnością instytucji kulturalno-oświatowych, .sygn. 1538-1563 – szkoły, cenzura prasy, imprezy rozrywkowe; nadzór nad działalnością instytucji handlowych, gastronomii i komunikacji, sygn. 1564-1582 - zezwolenia na otwarcie sklepów i aptek, restauracji, czas pracy, wypadki przy pracy; nadzór budowlany, sygn. 1583-1591 - zezwolenia, naruszanie przepisów, wywłaszczenia; nadzór lekarski i weterynaryjny, sygn. 1592-1613 - pogotowie ratunkowe, lecznictwo prywatne, zwalczanie chorób zakaźnych, szpitale, ruch chorych, kontrola aptek, zwalczanie epidemii wśród zwierząt; sprawy porządkowo-sanitarne, sygn. 1614-1630 - straż pożarna, walka z żebractwem, stan sanitarny miasta; ruch ludności, sygn. 1631-1660 - emigracja do Ameryki, zakazy wyjazdu i pobytu w Królestwie Polskim i Cesarstwie, wysiedlenia i zesłania, sprawy paszportowe; sprawy rozwodowe i wyznaniowe, sygn. 1661-1665; funkcjonariusze i urzędnicy, sygn. 1666-1705 - sprawy personalne, obowiązki służbowe (polecenia i sprawozdania z działalności), wykroczenia służbowe policjantów i urzędników. Referat III: zarządzenia, okólniki korespondencja różna, 1897-1914, sygn. 1706-1744; bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1895-1914, sygn. 1745-1787 - poszukiwanie osób, dokumentów i rzeczy, zesłania, nadzór policyjny nad ludnością, opinie o osobach, prośby o zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego; nadzór nad zakładami przemysłowymi i handlowymi, 1896-1914, sygn. 1788-1836 - korespondencja ogólna dotycząca fabryk, majstrów zagranicznych, zatargi z robotnikami, strajki, zmiana czasu pracy i systemu płac, spisy zakładów handlowych i usługowych, zezwolenia na otwarcie biur i kantorów; nadzór nad działalności instytucji kulturalno-oświatowych i wyznaniowych, 1896-1913, sygn. 1837-1881 - zarządzenia, szkoły, cenzura gazet i ogłoszeń, zezwolenia na przedstawienia teatralne oraz koncerty i zabawy, otwieranie domów modlitwy; nadzór lekarski, 1895-1905, sygn. 1882-1892 - spisy głuchoniemych, godziny pracy lekarzy, felczerów, akuszerek i aptek; nadzór komunikacyjny, 1901-1914, sygn. 1893-1899 - dozór dróg i mostów, oświetlenie pojazdów, wydawanie prawa jazdy, przepisy drogowe; ruch ludności, 1895-1903, sygn. 1900-1908 - przesiedlenia do Łodzi i guberni, sprawy paszportowe i meldunkowe; sprawy wojskowe, 1895-1906, sygn. 1909-1919 - pobór do wojska i uchylanie się od służby wojskowej. Referat IV, 1909, sygn. 1920 - podział Łodzi na nowe okręgi policyjne, sprawy porządkowe. Referat V, 1909-1913, sygn. 1921-1926 - rozporządzenia i korespondencja, starania osób o przyznanie poddaństwa rosyjskiego. Referat VI Mobilizacyjny, 1896-1909, sygn. 1927-1933 - pobór do wojska, szkolenie wojskowe, szkoła policyjna. Referat Inspekcyjny, 1895-1896, sygn. 1934-1945 - polecenia i okólniki, funkcjonariusze policji (nominacje i obowiązki). Policja Fabryczna, 1909-1911, sygn. 1946-1951 - sprawy finansowe, wpływy na utrzymanie. Komitet Gospodarczy, 1899-1911, sygn. 1952-1967 - wyposażenie policji, umundurowanie, kwatery, pojazdy. Referat Śledczy: korespondencja poufna i jawna, 1894-193, sygn. 1968-1999 - poszukiwanie osób za działalność polityczną, tłumienie rozruchów, strajki, aresztowania działaczy, nadzór nad osobami podejrzanymi o działalność rewolucyjną, spisy funkcjonariuszy policji śledczej; działalność policji śledczej, 1895-1913, sygn. 2000-2018, sprawozdania i raporty miesięczne o wszelkich przestępstwach, kronika wypadków w Łodzi; bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1896-1912, sygn. 2019-2057 - naruszanie przepisów, przestępstwa polityczne, karne i cywilne, śledztwa i aresztowania, donosy, zażalenia i prośby, anonimy; nadzór policji śledczej, 1894-1911, sygn. 2058-2105 - działalność polityczna, cenzura prasy, kontrola uczniów, duchowieństwa i cudzoziemców, kontrabanda, poszukiwanie osób za różne przestępstwa; funkcjonariusze policji śledczej, 1894-1912, sygn. 2106-2134 - zarządzenia i polecenia władz, informacje o działalności policji, zażalenia na policjantów, ewidencja spraw. Rezerwa policji: rozporządzenia i okólniki, korespondencja tajna, 1896-1913, sygn. 2135-2163 - organizacja, powoływanie do służby, zabezpieczenie porządku z okazji świat i rocznic, skargi na działalność policji; funkcjonariusze rezerwy, 1898-1913, sygn. 2164-2301 - statystyka ogólna, spisy imienne, akta personalne, szkolenie, zażalenia na policjantów, zatargi i wykroczenia służbowe, policja fabryczna; nadzór policyjny, 1899-1911, sygn. 2302-2307 - prośby mieszkańców Łodzi o opinie, starania o przyznanie obywatelstwa, zezwolenia na prowadzenie lokali rozrywkowych. Komisarze okręgów policyjnych: Okręg I, 1895-1902, sygn. 2308-2322 - wykroczenia, nielegalne przekroczenie granicy, udział w strajkach, nadzór policyjny, spisy aptek; Okręg II, 1893-1908, sygn. 2323-2349 - nadzór policyjny nad ludnością, spisy fabryk, przestępstwa przeciwko władzy, aresztowania, kolportaż prasy nielegalnej, poszukiwania osób podejrzanych, nieszczęśliwe wypadki, rejestr spraw; Okręg IV, 1895-1911, sygn. 2350-2365 - przestępstwa pospolite, poszukiwanie osób, nieszczęśliwe wypadki, sprawy budowlane, choroby zakaźne. Księgi i rejestry, 1867-1914, sygn. 2366-2438 - księgi zapisu protokołów posiedzeń Policmajstra, wydanych zezwoleń na wyjazd, spisy osób pod nadzorem policji, przestępstw w Łodzi, kontroli instytucji, wydatków na utrzymanie policji. Dopływy akt, 1865-1914, sygn. 2439-2476 - rejestry aresztantów, cudzoziemców, rozkazy gubernatora piotrkowskiego dotyczące policji, spisy policjantów. Liczba jednostek w zespole: 2478
39/39/0 Naczelnik Ziemskiej Straży miasta Pabianic 1886-1914 37 rozwiń
I Korespondencja Naczelnika Powiatu Łaskiego ze Starszym Strażnikiem m. Pabianic, 1886-1897, syg. 1-32 - kopie zarządzeń, spisy strażników, poszukiwania osób pozostających pod nadzorem policji. II Zarządzenia i okólniki, 1898-1914, sygn. 33-61 - sprawy strajków, działalności partii politycznych, towarzystw kulturalnych i społecznych. III Organizacja, sprawozdawczość i statystyka, 1898-1914, sygn. 62-102 - działalność naczelnika i strażników, sprawy personalne, wypłata pensji strażnikom. IV Sprawy polityczne, 1897-1913, sygn. 103-285 - informacje o działalności partii politycznych stowarzyszeń kulturalnych i społecznych na terenie miasta, strajki, agitacja wśród robotników. V Korespondencja różna, 1898-1913, sygn. 286-414 - naruszanie przepisów drogowych, przeciwpożarowych, wypadki przy pracy, przestępstwa o charakterze kryminalnym. VI Towarzystwa i zakłady dobroczynne, 1898-1913, sygn. 415-502 - statuty towarzystw dobroczynnych i kas zapomogowo-pożyczkowych, zezwolenia na założenie, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań, spisy członków. Liczba jednostek w zespole: 503
39/40/0 Więzienie Łódzkie 1912-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3678
39/41/0 Zarząd Żandarmerii Guberni Piotrkowskiej 1895-1914 0 rozwiń
Zarządzenia i sprawozdania, 1908-1913, sygn. 1-40; Partie i organizacje polityczne, związki i ugrupowania polityczne, organizacje bojowe i terrorystyczne, organizacje młodzieżowe, związki zawodowe, korespondencja dotycząca kongresów, zjazdów itp., 1899-1914, sygn. 41-390 (układ alfabetyczny wg nazw organizacji, w teczkach informacje o działalności partii i stowarzyszeń, przekłady artykułów i odezw w jeżyku rosyjskim, ulotki, informacje o zjazdach, raporty agentów o poszukiwanych członkach partii); Akta szczegółowe dotyczące osób aresztowanych za działalność polityczną, agitację, strajki, kolportowanie nielegalnych wydawnictwa, zsyłki, 1895-1914, sygn. 391-1835; Raporty, nadzór policyjny, donosy agentów na poszczególne partie i ich członków 1910-1911, sygn. 1836-1915. Liczba jednostek w zespole: 1917
39/42/0 Zarząd Żandarmerii Powiatu Będzińskiego 1898-1914 0 rozwiń
Akta ogólne: zarządzenia i okólniki, sprawozdania miesięczne i roczne z działalności Zarządu, korespondencja tajna, raporty o nielegalnej działalności różnych osób, ich poszukiwania, zezwolenia i zakazy wjazdu do Królestwa Polskiego, opinie i informacje o osobach podejrzanych, sprawozdania z wypadków o charakterze kryminalnym. Strajki: dochodzenia przeciwko biorącym udział w strajku w Strzemieszycach w 1905 r., przygotowanie strajku powszechnego w 1913 r. Partie polityczne: informacje o działalności i wydawnictwach partii, przykłady niektórych wydawnictw, doniesienia agentów. Dochodzenia przeciwko osobom oskarżonym o przynależność do partii politycznych, organizacji i związków: akta zbiorcze, DKPiL, PPS, PPS-RF, Narodowa Demokracja, Polska Młodzież Postępowa, Rewolucjoniści Mściciele, Narodowy Związek Robotniczy, Bund. Dochodzenia przeciwko osobom oskarżonym o kolportaż i posiadanie nielegalnych wydawnictw. Sprawy o inne wykroczenia: szpiegostwo, nielegalne przeprowadzanie przez granicę, kontrabanda, nielegalne posiadanie broni. Liczba jednostek w zespole: 168
39/43/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Częstochowskiego i Noworadomskiego 1900-1913 10 rozwiń
Dochodzenia indywidualne przeciwko osobom oskarżonym o przynależność do partii politycznych, organizowanie strajków itp.., 1903-1911, sygn. 1-130; Akta z lat 1910-1915, sygn. 131-349 - teczki zbiorcze zawierające opinie o obliczu politycznym różnych osób, korespondencja w sprawie pozostających pod nadzorem policji, raporty o osobach, którym zabroniono przebywania w Królestwie Polskim i ich spisy, wykazy towarzystw i związków legalnych, teczki zakładane dla poszczególnych partii politycznych, w których znajdują się informacje o działalności tych partii, a jako załączniki odezwy, ulotki, i broszury. Liczba jednostek w zespole: 364
39/44/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Łódzkiego i Łaskiego 1884-1916 0 rozwiń
Partie polityczne, 1914, 1-11a - akta ogólne dotyczące działalności SDKPiL, PPS, NZR, "Bund", Poalej Syjon" (działalność, programy, wydawnictwa); Dochodzenia indywidualne o przynależność do różnych partii, 1905-1914, sygn. 12-46 - aresztowania, protokoły zeznań, wnioski o ukaranie; Dochodzenia i aresztowania, za przynależność do SDKPiL, 1906-1914, sygn. 48-88; Dochodzenia i aresztowania, za przynależność do PPS, 1901-1914, sygn. 89-127; Dochodzenia i aresztowania, za przynależność do PPS Frakcji Rewolucyjnej, 1907-1914, sygn. 128-183; Dochodzenia i aresztowania, za przynależność do "Bundu", 1905-1916, sygn. 184-200; Dochodzenia i aresztowania za przynależność do innych partii i organizacji politycznych, 1905-1914, sygn. 201-208; Aresztowania za kolportaż nielegalnej literatury, 1901-1910, sygn. 209-220; Aresztowania za szpiegostwo, posiadanie broni i dezercję z wojska, 1911-1915, sygn. 221-239; Akta personalne funkcjonariuszy, 1893-1914, sygn. 240-242; Dopływ do zespołu, 1884, 1893-1894 - akta śledztw w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw i zamachów terrorystycznych. Liczba jednostek w zespole: 249
39/45/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Piotrkowskiego, Rawskiego i Brzezińskiego 1907-1914 0 rozwiń
Akta ogólne, 1911-1914, sygn. 1-12 - sprawozdania z działalności urzędu, raporty i doniesienia o sytuacji politycznej i nastrojach ludności; Zsyłki w trybie administracyjnym, 1907-1914, sygn. 13-17; Nadzór policyjny nad ludnością, 1911-1914, sygn. 18-43; partie polityczne, 1911-1914, sygn. 44-63 - informacje o działalności partii i członków, tłumaczenia odezw; Dochodzenia przeciwko osobom oskarżonym o przynależność do partii politycznych, organizacji i związków, 1904-1914, sygn. 64-115 - SDKPiL, PPS-Lewica, PPR Frakcja Rewolucyjna, "Bund", NZR, Socjaliści- Rewolucjoniści i inne; Kolportaż i posiadanie nielegalnych wydawnictw, 1906-1914, sygn. 116-120; Oskarżenia o działalność antypaństwową, agitację polityczna i akcje terrorystyczne, 1907-1914, sygn. 121-130, 146-153; Przestępstwa kryminalne, 1912, 1914, sygn. 131-145. Liczba jednostek w zespole: 154
39/46/0 Łódzki Oddział Ochrany 1908-1914 239 rozwiń
Partie i organizacje polityczne, 1908-1914, sygn. 1-16: "Bund", Grupa Wolnych Socjalistów "Młot", Narodowa Demokracja, Narodowy Związek Chłopski, Narodowy Związek Robotniczy i Frakcja Niepodległości Narodowego Związku Robotniczego, Partia Konstytucyjno Demokratyczna, "Poalej Syjon", Polska Partia Socjalistyczna, Polska Robotnicza Partia Socjalistyczna, "Syjoniści-Socjaliści", Związek Chłopski - programy, proklamacje, odezwy, informacje o działalności, sprawozdania ze zjazdów; Związki i ugrupowania polityczne, 1909-1914, sygn. 17-32: Grupa Inicjatywna Związku Rewolucyjnego, "Gwiazda Wolności", "Konfederacja barska", ludowcy, "Straż Polska", Polski Narodowy Związek "Antyhakatystowski", Polski Związek Postępowy, Partia chłopów zjednoczonych w oparciu o Najwyższy Manifest 17 Października, Socjalistyczno-Społeczna Organizacja Robotnicza, syndykaliści, Towarzystwo Kultury Polskiej, Związek Izraela, Związek Katolicki, Związek Pomocy Więźniom Politycznym, Organizacja Syjonistów w Cesarstwie Rosyjskim, Żydowskie Stowarzyszenie Terytorialne - programy, proklamacje, odezwy, informacje o działalności, sprawozdania ze zjazdów; Organizacje bojowe i terrorystyczne, 1909-1912, sygn. 33-37: "Rewolucyjni Mściciele", Skrajni Terroryści, Związek Towarzystw Strzeleckich, Związek Walki Czynnej - raporty o działalności, statuty, proklamacje, listy gończe; Organizacje młodzieżowe, 1909-1913, sygn. 38-46: "Czarny Płomień", "Młodzi Zwiadowcy", "Przyszłość" Komitet Młodzieży Socjaldemokratycznej "Zukunf", Towarzystwo "Ogniwo", Uczniowska Rewolucyjna Organizacja Szkół Średnich, Związek „Filaretów”, Związek Postępowej Młodzieży Polskiej - deklaracje programowe, apele do młodzieży, informacje o zjazdach; Związki zawodowe, 1908-1912, sygn. 47-50: Koło zawodowe piekarzy, Liga Ochrony Pracy w Aptekach Królestwa Polskiego, niezależne związki zawodowe, Ogólnorosyjski Związek Pocztowo-Telegraficzny- informacje o powstaniu i działalności; Akta personalne, 1908-1910, sygn. 51. Liczba jednostek w zespole: 51
39/47/0 Tymczasowy Generał-Gubernator Guberni Piotrkowskiej 1905-1909 0 rozwiń
Zarządzenia generał-gubernatora warszawskiego, ogłoszenia o stanie wojennym, raporty o wypadkach i zajściach, sprawozdania dzienne i miesięczne z sytuacji w terenie, statystyka strajków, aresztowania za przestępstwa polityczne, kary administracyjne za wykroczenia polityczne i porządkowe, korespondencja dotycząca osób zesłanych, organizacja transportów aresztowanych i skazanych na zesłanie, decyzje warszawskiego generał-gubernatora określające miejsce i czas zesłania, dyslokacje wojsk, rozkazy do wojsk. Liczba jednostek w zespole: 139
39/48/0 Sąd Okręgowy Piotrkowski [1875] 1876-1914 [1928, 1935] 0 rozwiń
I. Akta ogólne: akta przewodniczącego Sądu, 1876-1914 [1918], zarządzenia, okólniki, korespondencja z Ministerstwem Sprawiedliwości, sygn. 1-24; zarządzenia, okólniki, korespondencja z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, sygn. 25-33; korespondencja z innymi władzami (gubernatorem piotrkowskim, Izbą Skarbową Piotrkowską); ukazy zarządzenia, okólniki Senatu Rządzącego, Warszawskiej Izby Sądowej i Sądu Okręgowego w Piotrkowie, sygn. 42-65; sprawozdawczość Sądu, sygn. 66-71; wyznaczanie sędziów przysięgłych i adwokatów, sygn. 72-77; zatwierdzanie nowych towarzystw i spółek, sygn. 78-86; zawiadomienia o zawarciu umów przedślubnych, sygn. 87-90; sprawy spadków, sygn. 91-94; rozpatrywanie próśb osób prywatnych, sygn. 95-100; kontrabanda, sygn. 101-102; skargi na działalność komorników, notariuszy i adwokatów, sygn., 103-127; akta personalne ogólne, sygn. 128-146; akta personalne poszczególnych osób zatrudnionych w Sądzie, sygn. 147-1122; skargi i zażalenia na działalność Wydziału Hipotecznego i komorników, sygn. 1123-1300. II. Akta spraw cywilnych, 1877-1914 [1925]. Sprawy cywilno-prawne: rozwody, sygn. 1301-1350; adopcje dzieci, sygn. 1351-1391; alimenty, sygn. 1392-1413; prostowanie świadectw urodzenia i zgonów, sygn. 1414-1447; postanowienia Rady Opiekuńczej, sygn. 1448-1470; pozbawienie praw rodzicielskich i majątkowych, sygn. 1471-1500; pozbawienie praw obywatelskich, sygn. 1501-1522; uznanie za zaginionych, porzuceniem rodziny, sygn. 1523-1527; przyznanie stanu ubóstwa, sygn. 1528-1534. Sprawy majątkowe: majątki ziemskie, sygn. 1535-3031 - sprzedaż, kupno, podział, licytacje, przyznanie i pozbawienie prawa własności, roszczenia finansowe, dzierżawy (załączone pisy i plany majątków oraz akty notarialne); gospodarstwa wiejskie, sygn. 3032-3699 - sprzedaż licytacje, podział, przyznanie i pozbawienie prawa własności, spory graniczne, wykup dzierżaw, wykup działek pod budowę kolei, spadki; zakłady przemysłowe i handlowe, sygn. 3700-5103 - upadłości firm przemysłowych i handlowych, sprzedaż i licytacje, roszczenia finansowe, spadki, testamenty, odszkodowania powypadkowe, spory fabrykantów z mieszkańcami dotyczące zanieczyszczania rzek (załączone opisy i plany nieruchomości fabrycznych, wykazy kapitałów); nieruchomości miejskie, sygn. 5104-6021 - sprzedaż, licytacje, regulacje hipotek, przyznanie i pozbawienie prawa własności, roszczenia finansowe, budownictwo nielegalne, wysiedlenia z działek i mieszkań, dzierżawy i czynsze; akta dotyczące Bałut, sygn. 6022-6707 - pozbawienie praw własności, sprzedaż i podział nieruchomości; różne, sygn. 6708-6760 - unieważnianie aktów notarialnych i licytacji, spadki po zmarłych duchownych, księgi posiedzeń Wydziału Cywilnego, sygn. 6761-6829. III. Akta spraw karnych, [1875] 1876-1914 [1928]: przestępstwa polityczne, sygn. 6830-6953 - przynależność do partii, opór i obraza władzy, udział w strajkach i manifestacjach, ucieczki z zesłania; sprawy wyznaniowe, sygn. 6954-6968 - obraza religii, wykroczenia kleru; przestępczość pospolita, sygn. 6969-7245 - zabójstwa gwałty, napady rabunkowe, kradzieże, włóczęgostwo, spowodowanie nieszczęśliwych wypadków, zakłócenia porządku publicznego, bigamia, porzucenie dzieci i rodzin, obraza słowna; przestępczość gospodarcza, sygn. 7246-7526 - nielegalne używanie znaków firmowych, naruszanie przepisów akcyzowych, sanitarnych i budowlanych, prawa myśliwskiego, fałszowanie monet, podpalenia, kradzieże w fabrykach, kontrabanda, przemyt, nadużycia finansowe urzędników; sprawy wojskowe, sygn. 7527-7548 - uchylanie się od służby wojskowej, nadużycia pracowników urzędów poborowych, naruszanie przepisów wojskowych; księgi posiedzeń Wydziału Karnego, sygn. 7549-7651. Liczba jednostek w zespole: 7852
39/49/0 Prokurator Sądu Okręgowego Piotrkowskiego 1892, 1899-1917 0 rozwiń
I. Działalność partii politycznych, 1892, 1901-1909, sygn. 1-4 - informacje o działaczach aresztowanych za przynależność do łódzkich struktur PPS i SDKPiL, dochodzenie w sprawie "buntu łódzkiego" 1892 r. II. Przynależność do partii politycznych, 1900-1917: PPS, sygn. 5-25, PPS "Frakcja Rewolucyjna", sygn. 26-32, PPS "Proletariat", sygn. 33, SDKPiL, sygn. 34-45, "Bund", sygn. 46-53, inne, sygn. 54-55. III. Udział w manifestacjach, demonstracjach, strajkach i innych wystąpieniach politycznych, niszczenie portretów cara, obraza słowna cara i jego rodziny, 1900-1914, sygn. 56-132. IV. Agitacja wśród żołnierzy, robotników, chłopów i innych środowisk, na rzecz partii politycznych i przeciwko wyborom do Dumy, 1901-1913,, sygn. 133-300. V. Posiadanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw, gazet, broszur, ulotek, odezw, plakatów, pieczątek, sztandarów i broni palnej, 1899-1916, sygn. 301-592. VI. Wydawanie i druk nielegalnych wydawnictw, 1906-1909, sygn. 593-601. VII. Gwałt i łapówkarstwo, 1901-1902, sygn. 602. VIII. Akta personalne, 1899-1917, sygn. 603-623. Liczba jednostek w zespole: 623
39/50/0 Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego Piotrkowskiego 1876-1916 0 rozwiń
I. Działalność partii politycznych, 1905-1914, sygn. 1-35: grupa "Rewolucjonistów Mścicieli" obwodu łódzkiego i częstochowskiego, PPS "Frakcja Rewolucyjna"- statuty, programy działalności, sprawozdania i raporty, informacje o działaczach, listy gończe z załączonymi fotografiami. II. Przynależność do partii politycznych, 1905-1915, sygn. 35-42: SDKPiL, PPS "Frakcja Rewolucyjna" - dochodzenia indywidualne, fotografie oskarżonych. III. Posiadanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw, 1905-1915, sygn. 43-59 - załączone egzemplarze ulotek i odezw, broszur i gazet. IV. Zabójstwa pobicia gwałty, 1879-11916, sygn. 60-76. V. Fałszerstwa i nadużycia finansowe, 1878-1912, sygn. 77-84. VI. Nadużycia strażników ziemskich, 1908-1911, sygn. 85-86. VII. Różne, 1876-1912, sygn. 87-96 - składanie fałszywych przysiąg, nielegalne nauczanie, obraza sądu. Liczba jednostek w zespole: 97
39/51/0 Sędzia Pokoju II-go Rewiru w Łodzi [1872] 1876-1914 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad nieletnimi i sierotami, zebezpieczenie majątku po rodzicach i sporządzanie inwentarzy po zmarłych, [1872] 1876-1914. Liczba jednostek w zespole: 207
39/52/0 Pełnomocnik Instytucji Banku Państwa Adwokat Przysięgły Dobrosław Klejna w Piotrkowie 1887-1914 0 rozwiń
Windykacje należności od osób fizycznych i prawnych na rzecz Banku Państwa Oddział w Piotrkowie, 1887-1914, sygn. 1-171. Liczba jednostek w zespole: 171
39/53/0 Sąd Pokoju w Łodzi 1844-1875[1891] 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad nieletnimi, 1844-1884, sygn. 1-73; sprawa ukarania woźnego sądowego za nadużycia, 1844-1891, sygn. 74. Liczba jednostek w zespole: 74
39/54/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Teofil Błoński 1896-1901 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i przedsiębiorstw, nałożenie aresztu na mienie ruchome, postępowanie związane z ogłoszeniem niewypłacalności firm i osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 39
39/55/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Ryszard Budkiewicz 1885-1895 0 rozwiń
Sprzedaż nieruchomości na licytacjach, ściąganie należności od osób fizycznych i firm, nałożenie aresztu na mienie ruchome, postępowanie związane z ogłoszeniem niewypłacalności osób fizycznych i prawnych, wykaz zleconych egzekucji Liczba jednostek w zespole: 74
39/56/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Mikołaj Bujnowski 1901-1914 0 rozwiń
Sprzedaż nieruchomości na drodze podziału, ściąganie należności od osób fizycznych i firm, nałożenie aresztu na mienie ruchome, postępowanie związane z ogłoszeniem niewypłacalności osób prawnych, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 41
39/57/0 Komornik sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Kazimierz Czerwiński 1883-1886 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, rejestr prowadzonych spraw. Liczba jednostek w zespole: 82
39/58/0 Komornik sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Aleksander i Mikołaj Czufarowscy 1898-1914 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, rozgraniczenie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, nałożenie aresztu na mienie ruchome, sprzedaż ruchomości. Liczba jednostek w zespole: 163
39/59/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Ludwik Grabowski 1909-1910 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych. Liczba jednostek w zespole: 17
39/60/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Walery Lewański 1883-1887 0 rozwiń
Sprzedaż nieruchomości, nałożenie aresztu na mienie ruchome, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, ściąganie należności od osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 41
39/61/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Ludwik Majchrowski 1877-1882 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 19
39/62/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Antoni Mystkowski 1886-1908 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, sprzedaż nieruchomości, zatrzymanie dłużników, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, odsunięcie od posiadania nieruchomości i wprowadzenie w posiadanie nowych właścicieli, ustanawianie znaków granicznych pomiędzy nieruchomościami, eksmisja. Liczba jednostek w zespole: 394
39/63/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Franciszek Robakowski 1885-1902 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, nałożenie aresztu na mienie ruchome, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, nałożenie sekwestru, podział nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, eksmisja. Liczba jednostek w zespole: 510
39/64/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Stanisław Sitkiewicz 1897-1913 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, zakaz wywłaszczania, nałożenie sekwestru, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, wprowadzenie we władanie masą spadkową, spis spraw. Liczba jednostek w zespole: 100
39/65/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Kazimierz Suzin 1904-1914 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, sprzedaż nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, zatrzymanie dłużników, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych, opisy nieruchomości w związku z ich podziałem. Liczba jednostek w zespole: 40
39/66/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Marceli Ślubowski 1876-1885 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, nałożenie aresztu na mienie ruchome, sprzedaż nieruchomości, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 73
39/67/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Alfred Śmiarowski 1887-1910 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, nałożenie aresztu na mienie ruchome oraz dochody z czynszu, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, nałożenie sekwestru, sprzedaż nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 364
39/68/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Aleksy Trzemeski 1909-1913 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 10
39/69/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Sawa Tumski 1879-1886 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 15
39/70/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Edward Zajdler 1878-1883 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 49
39/71/0 Komornik sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Roman Ząbczyński 1887-1897 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych. Liczba jednostek w zespole: 240
39/72/0 Komornicy sądowi przy Zjeździe Sędziów Pokoju Guberni Piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1879-1913 0 rozwiń
Zachowały się akta następujących komorników: I Okręg - Antoni Berendt, Walery Bugajski, Stefan Izdebski, I. S. W. Jakubowski, Seweryn Kepmpiński, Michał Szostacki, Mikołaj Szuster, Włodzimierz Sturgulewski, Grzegorz Terenia; II Okręg - Józef Błotowski, Kazimierz Czerwiński, Piotr Gliński, Włodzimierz Leontiew, Antoni Mystkowski, Romuald Wyszatycki; III Okręg - Teodor Biełousow, Aleksander Buława, Ignacy Drzewiński, Walerian Dudziński, Michał Konarski, Bolesław Markowski, Władysław Mirkowski, Konrad Hykiel, Julian Ostrowski, Józef Tomaszewski, Józef Węglewski. Obejmują one ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, sprzedaż nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 159
39/72/1 Pierwszy Okręg Sądowy z siedzibą w Piotrkowie Komornik Antoni Berendt 1899-1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
39/72/2 Pierwszy Okręg Sądowy z siedzibą w Piotrkowie Komornik Walery Bugajski 1900-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
39/72/3 Pierwszy Okręg Sądowy w Piotrkowie komornik Izdebski Stefan 1885-1888 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/4 Pierwszy Okręg Sądowy z siedzibą w Piotrkowie komornik I. S.W. Jakubowski 1887 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/5 Pierwszy Okręg Sądowy z siedzibą w Piotrkowie komornik Seweryn Kempiński 1899-1903 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/72/6 Pierwszy Okręg Sądowy z siedzibą w Piotrkowie Komornik Michał Szostacki 1889 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/72/7 Pierwszy Okręg Sądowy z siedzibą w Piotrkowie Komornik Mikołaj Szuster 1897-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 32
Wyświetlanie 46 do 90 z 3 310 wpisów.