Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
54/18/0 Akta miasta Kłodawa 1861 - 1950 711 rozwiń
I. Magistrat Miasta Kłodawy, daty skrajne: 1861-1862, sygn. 1, zawartość: stan wojenny i zaburzenia krajowe II. Zarząd Miejski w Kłodawie, daty skrajne: 1919-1939 [1940], sygn. 1a, 1b, 1c , 2-33, 129-133, zawartość: wybory do rady miejskiej, komisje magistrackie, finanse, elektryfikacja, bezrobocie, sprawy wojskowe, budownictwo, zadłużenie miasta, ewidencja ludności- księgi ludności stałej, III. Der Amtskommissar in Tonningen, daty skrajne: 1939-1942, sygn. 34-39, 39a, 39b, 39c, zawartość: zarządzenia władz powiatowych, ruch ludności, spis gruntów, podatek gruntowy, finanse , IV. Zarząd Miejski w Kłodawie, daty skrajne: [1928] 1945-1950, sygn. 40-128, zawartość: organizacja władz miejskich, urzędnicy, organa samorządowe, posiedzenia: rady miejskiej, komisji rady, majątek komunalny , budżet, sprawozdania finansowe, plany gospodarcze, podatki, ulice i place, rolnictwo, rzemiosło, handel, oświata, opieka społeczna, gospodarka mieszkaniowa, majątek poniemiecki, głosowanie ludowe, statystyka gospodarcza, inwestycje, sprawy wojskowe. Liczba jednostek w zespole: 139
54/19/0 Akta miasta Koła 1818-1950 738 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
54/20/0 Akta miasta Konina 1795-1950 1980 rozwiń
1. Magistrat Policji w Koninie /Polizei Magistrat zu Konin/, daty skrajne: 1795-1806, sygn. 1, zawartość: produkcja i sprzedaż piwa. 2. Urząd municypalny miasta Konina, daty skrajne: /1800/ 1807-1866, sygn. 2-497, 850-857, 872, zawartość: repertorium akt, sejmiki szlacheckie, cenzura , biblioteki, sprawy kościelne, szkolnictwo, budownictwo, dzierżawy, kasa miejska, poczta, rzemiosło, Towarzystwo Ogniowe, regulacja hipotek koncesja, ruch ludności, sprawy wojsk., cło, podatki., opieka zdrowotna, lekarze, porządek publiczny, epidemia cholery, szpital, więzienie, włóczęgostwo, sprawy cudzoziemców. 3. Magistrat Miasta Konin /Magistrat goroda Konina/, daty skrajne: /1818/ 1867-1914, sygn. 498-513, 873-874, zawartość: zarządzenia policyjne, ceny zboża, księgi ludności miasta, sprawy budowlane. 4. Magistrat Miasta Konina i Zarząd Miejski w Koninie, daty skrajne: /1915/1918-1939, sygn. 514-588, 875-882, zawartość: regulaminy i przepisy władz miejskich, mapa miasta z 1914 r., budownictwo, protokoły posiedzeń władz miejskich, wodociągi, szkolnictwo, budżet, podatki, sprawy wojskowe i OPL, rejestry domów oraz książki meldunkowe. 5. Zarząd Miejski w Koninie /Stadtverwaltung Konin/, daty skrajne: 1939-1944, sygn. 589-682, zawartość: zarządzenia landrata, gospodarka miasta, kasa miejska, listy transportowe więźniów i jeńców, szkolnictwo, sprawy kulturalno-oświatowe, rolnictwo i hodowla, budownictwo, przemysł i handel, rzemiosło, opieka społeczna, elektryfikacja, zarząd cmentarzem. 6. Zarząd Miejski w Koninie, daty skrajne: /1936/ 1945 – 1950: 1) Miejska Rada Narodowa, sygn. 683-707, zawartość: zarządzenia i przepisy organizacyjne, ustrój miejski. 2) Referat Organizacyjny, sygn. 708-741, 883, zawartość: sprawozdania, protokoły posiedzeń, majątek miejski, ruch ludności, statystyka gospodarcza. 3) Referat Finansowo-Budżetowy, sygn. 742-786, zawartość: budżet miejski, sprawozdania finansowe. 4) Referat Administracyjny, sygn. 787-814, zawartość: szkody wojenne, głosowanie ludowe, wybory do Sejmu, oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna i zdrowotna. 5) Referat Techniczny, sygn. 815-849, zawartość: gospodarka mieszkaniowa i komunalna, drogi i place publiczne, budownictwo 7. Akta ewidencji ludności, daty skrajne: /1893/ 1934-1949, sygn. 858-870, zawartość: domowe książki meldunkowe. Liczba jednostek w zespole: 883
54/21/0 Akta miasta Ostrów Wartecki 1934 - 1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
54/22/0 Akta miasta Rychwał 1824-1950 1433 rozwiń
1. Magistrat Miasta Rychwała (Wydział Oświecenia), daty: 1824-1860, sygn. 1-3, 1a: dozór bożnicy i ubiory żydowskie (korespondencja i rachunki). 2. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: 1825-1939, sygn. 4-17, 147-150: protokoły, budżet, podatki, opieka społeczna, bezrobocie, ruch ludności, rejestr karno-egzekucyjny, zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy, rejestry mieszkańców. 3. Magistrat der Stadt Reichwald, daty: [1936] 1939-1942, sygn. 18-23, 23a, 135-143: zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy. 4. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: [1930] 1945-1950: 1) Miejska Rada Narodowa, daty: 1947-1950, sygn. 24-33: organizacja, sprawozdawczość; 2) Dział Ogólno-Organizacyjny, daty: [1930] 1945-1950, sygn. 34-56: podział administracyjny, zmiana granic, charakterystyka gospodarcza, protokoły posiedzeń Zarządu; 3) Dział Finansowo-Księgowy, daty: [1937-1939] 1945-1950, sygn. 57-82: budżet, podatek gruntowy (księgi biercze), majątek miejski. 4) Dział Gospodarki Gminnej, daty: 1945-1950, sygn. 83-111: oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, rolnictwo, gospodarstwa poniemieckie, spisy rolne, statystyka gospodarcza; 5) Dział Administracji Społecznej, daty: [1933-1939] 1945-1950, sygn. 112-134: służba zdrowia, sprawy narodowościowe, spis powszechny, ruch ludności, szkody wojenne, przesiedlenia, kościoły i związki wyznaniowe, gospodarka mieszkaniowa, rejestry wniosków karnych i egzekucyjnych. Liczba jednostek w zespole: 153
54/23/0 vacat - Akta miasta Skulsk - przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu (numer zespołu 53/1118/0) 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/24/0 vacat - Akta miasta Słupca - przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu (numer zespołu 53/4303/0) 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/25/0 Akta miasta Ślesin [1916] 1918-1950 164 rozwiń
I. Zarząd Miejski w Ślesinie z lat /1916/ 1918-1939 /1940/. 1. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: /1916-1917/ 1919-1939, sygn.: 1-16, zawartość: przywrócenie praw miejskich, plan miasta, sprawy osobowe członków organów gminy, listy wyborców do Rady Miejskiej, komisje Rady Miejskiej, inwentaryzacja mienia i nieruchomości miejskich. 2. Dział Finansowo-Budżetowy, daty skrajne: 1920-1939 /1940/, sygn.: 17-46, zawartość: finanse miejskie, budżety, sprawozdania rachunkowe, ewidencje wydatków budżetowych, księgi kasowe, dzienniki główna, wymiar podatków. 3. Dział Gospodarki Gminnej, daty skrajne: 1919-1939, sygn.: 47-100, zawartość: komunikacja, szkoły i ochronki, szkolnictwo i oświata, zdrowotność, opieka społeczna, bezrobocie, uprawnienia wodne, znoszenie służebności, rolnictwo, zestawienia statystyczne, weterynaria i hodowla, przemysł i handel. 4. Dział Administracyjny, daty skrajne: 1918-1939, sygn.: 101-139, zawartość: wybory do Sejmu i Senatu, spisy wyborców, sprawy wyznaniowe, prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, wydawanie dowodów osobistych, kontrola osadzonych w areszcie miejskim, rejestracja jeńców wojennych i obywateli państw obcych, bezpieczeństwo publiczne, wojskowość i pobór do służby wojskowej, sprawy budowlane, pozwolenia na budowę, projekty budynków, aprowizacji i pomoc ofiarom powodzi. 5. Korespondencja różna, daty skrajne: 1918, 1928, sygn.: 140-141, zawartość: m.in. sprawy jeńców, wojennych, emigracja sezonowa, gospodarka miejska, uroczystości. 6. Akta stowarzyszeń i komitetów, daty skrajne: 1920, 1936-1937, sygn.: 142, 143, zawartość: dokumentacja dotycząca Zarządu Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Ślesinie, protokoły i sprawozdania Komitetu Obrony Narodowej. II. Zarząd Miejski w Ślesinie z lat /1939/ 1945-1950. 1. Miejska Rada Narodowa w Ślesinie, daty skrajne: 1947-1949, sygn.: 144-146, zawartość: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium, powoływanie Miejskiej Rady Narodowej, wybór Prezydium, delegowanie przedstawiciela do Powiatowej Rady Narodowej, skład personalny, skład personalny i przeprowadzone kontrole przez komisje kontroli. 2. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: 1947-1950, sygn.: 147-154, zawartość: wieloletnie plany inwestycyjne, protokoły i uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, wykaz dzierżawców gruntów miejskich, dokumentacja dotycząca działalności Polskiej Partii Socjalistycznej przy Zarządzie Miejskim. 3. Dział Finansowo-Budżetowy, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 155-171 (brak sygn. 171), zawartość: budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze i rejestry podatkowe, wykazy gospodarstw podlegających opodatkowaniu. 4. Dział Gospodarki Gminnej, daty skrajne: 1946, 1948-1950, sygn.: 172-175, zawartość: roboty drogowo szarwarkowe, drogi i place publiczne, wykazy cen wolnorynkowych, przemysł i handel. 5. Dział Ogólno-Administracyjny, daty skrajne: 1939-1949, sygn.: 176-179, zawartość: wykazy nieruchomości, projekt budynku gospodarczego i aresztu miejskiego, rejestr wyroków sądowych i orzeczeń karnych. Dopływ z 2000 r., daty skrajne: 1932-1939, sygn.: 180-183, zawartość: rejestry mieszkańców i skorowidz do rejestru mieszkańców. Dopływ z 2004 r., daty skrajne: 1945-1949, sygn.: 184-208, zawartość: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego, księgi dochodów i rozchodów budżetowych, budżet i jego wykonanie, sprawozdania rachunkowe. Dopływ z 2019 r., daty skrajne: 1919-1921, sygn.: 209, zawartość: rozporządzenia, obwieszczenia, ogłoszenia przekazane do podania do publicznej wiadomości. Liczba jednostek w zespole: 208
54/26/0 Akta miasta Tuliszków [1786] 1807-1950 [1957] 407 rozwiń
1. Magistrat Miasta Tuliszkowa, daty skrajne: [1786] 1807-1866, sygn.: 1-173, zawartość: sprawy wyznaniowe, majątek kościelny, szkolnictwo, kasa miejska, utrzymanie dróg i mostów, dzierżawy, opieka społeczna, szpitalnictwo, towarzystwo ogniowe. 2. Magistrat goroda Tuliszkova, daty skrajne: 1867-1870, sygn.: 174-230, zawartość: zarządzenia władz nadrzędnych, finanse, budżet, kasa miejska, podatki, sprawy wojskowe, przepisy porządkowe, sprawy karne. 3. Osada Tuliszkov, daty skrajne: 1872-1914, sygn.: 231-237, zawartość: opis historyczny osady z 1890 r., księga podatków, kasa miejska. 4. Magistrat miasta Tuliszkowa, daty skrajne: [1911] 1918-1935 [1939], sygn.: 238-452, 630-631, 636-638, zawartość: zarządzenia, budżet miasta, finanse, szkolnictwo, oświata, ewidencja rezerwistów, dzienniki korespondencyjne magistratu. 5. Amtsbezirk Tulischkow. Stadt und Land, daty skrajne: [1939] 1940-1945, sygn.: 453-515, zawartość: zarządzenia aprowizacyjne, wykazy zakładów przemysłowych i handlowych, plany gospodarcze. niemiecka lista narodowa, żydzi, sprawy, wojskowe, szkolnictwo. 6. Zarząd Miejski w Tuliszkowie: 6.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: 1946-1950, sygn.: 516-535 (brak sygn. 525), zawartość: sprawy personalne, protokoły, księga uchwał prezydium, majątek komunalny, przedsiębiorstwa miejskie. 6.2. Dział Finansowo-Budzetowy, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 536-578, zawartość: budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, rejestr gospodarstw. 6.3. Dział Gospodarki Gminnej, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 579-588, zawartość: drogi i place publiczne, rolnictwo, przemysł, handel, statystyka gospodarcza. 6.4. Dział Administracji Społecznej, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 589-613, 639-641, zawartość: oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, akcje sanitarno-porzadkowe, komitet opieki społecznej, szkody wojenne, akta stanu cywilnego - zestawienia, narodowy spis powszechny 1950 r. - zestawienia, ruch ludności, sprawy wyznaniowe, budownictwo, ewidencja koni. 7. Księgi ludności stałej i rejestry mieszkańców, daty skrajne: 1854-1932, sygn.: 614-629, 632-635, zawartość: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców. Liczba jednostek w zespole: 640
54/27/0 Akta miasta Turek 1801-1950 [1951] 984 rozwiń
I. Magistrat Turek, daty: 1801, sygn.: 1, zawartość: sprawy skarbowe. II. Magistrat Miasta Turku 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu, daty: /1556/1807-1867/1924/, sygn.: 2-163, 33a, 108a, zawartość: sprawy organizacji władz miejskich handel, rzemiosło, szkolnictwo, majątek miejski, sprawy kościelne, Żydzi, budowa i konserwacja dróg, kasa miejska regulacja hipotek, Towarzystwo ogniowe, propinacja, umowy dzierżawne, ruch ludności, statystyka policyjna. 2. Akta Burmistrza miasta Turku, daty: 1828-1867/1870/, sygn.: 164-220, zawartość: opieka na nieletnimi, sprawy spadkowe. III. Magistrat Uezdnogo Goroda Tureka 1. Otdielenie Administrativnoe, daty: 1867-1914/1928/, sygn.: 221-739, 268a, 288a, 357a,, zawartość: sprawy organizacyjne, rzemiosło, handel, zabezpieczenia ogniowe, podatek grunt., sprawy wyznaniowe, utrzymanie i konserwacja dróg, placów i mostów, szkolnictwo, Żydzi, sprawy wojskowe, kasa miejska, regulacja hipotek, ochrona zdrowia, opieka społeczna, 2. Otdielenie Policejskoe, daty: 1866-1867, 1892-1914, sygn.: 740-788, 788a, 776a, zawartość: kary policyjne, sprawy cudzoziemców, areszty, zwalczanie cholery, przepisy porządkowe. 3. Turekskaja gorodskaja kassa, daty: 1867-1914/1916/, sygn.: 789-908, zawartość: budżet, podatki, dochody i rozchody, sprawozdania rachunkowe,. IV. Magistrat Der Stadt Turek /Magistrat Miasta Turku/, daty: /1912/1914-1918/1919/ 1. Władze miejskie i urzędowanie, daty: 1914-1919, sygn.: 909-914, 2. Sprawy budżetowe i podatki, daty: 1915-1919, sygn.: 915-924, 3. Elektrownia miejska, daty: 1916-1919, sygn.: 925-934, 4. Łaźnia miejska przy Elektrowni, daty: 1917-1919, sygn.: 935-937, 5. Zakład odwszawiania, daty: 1917-1918, sygn.: 930, 6. Budowa i utrzymanie budynków użyteczności publicznej, daty: 1912-1919, sygn.: 939-943, zawartość: szpital, Dom Starców. 7. Budowa i utrzymanie dróg, ulic i studzien, daty: 1915-1918, sygn.: 944-948, zawartość: oświetlenie, oczyszczanie. 8. Szkoły, daty: 1915-1919, sygn.: 949-958, zawartość: szkoły katolickie, ewangelickie, żydowskie, szkoła handlowa, sprawy nauczycieli. 9. Sprawy kościelne i wyznaniowe, daty: 1915-1918, sygn.: 959-963, 10. Sprawy biednych, daty: 1915-1919, sygn.: 964-967, 11. Policja, daty: 1915-1919, sygn.: 968-969, 12. Handel, przemyśl, rzemiosło, daty: 1914-1919, sygn.: 970-975, zawartość: zakłady przemysłowe. 13. Poszukiwanie pracy, daty: 1915-1919, sygn.: 976, 14. Zezwolenia na budowę, daty: 1916-1919, sygn.: 977, 15. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, straże pożarne, daty: 1915-1919, sygn.: 978-979, 16. Policja sanitarna, lekarze, felczerzy, akuszerki, daty: 1915-1919, sygn.: 980-985, 17. Sprawy obyczajowe, daty: 1915-1918, sygn.: 986, 18. Stowarzyszenia, daty: 1915-1919, sygn.: 987, 19. Statystyka, sprawy meldunkowe i mieszkaniowe, daty: 1915-1919, sygn.: 988-992, 20. Poczta, daty: 1915-1919, sygn.: 993, 21. Sadownictwo, daty: 1915-1919, sygn.: 994, 22. Aprowizacja i szkody wojenne, daty: 1915-1919, sygn.: 995-1003, 1003a, zawartość: rekwizycje metali, zaopatrzenie miasta w żywność. 23. Dzienniki podawcze, daty: 1915-1918, sygn.: 1004-1010, V. Magistrat Miasta Turku, daty: /1637/1919-1939/1940/, 1. Akta spraw, daty: 1919-1940, sygn.: 1011-1374,1145a, zawartość: szpitalnictwo, szkolnictwo, sprawy polityczno-społeczne, opieka społeczna, straż pożarna, sprawy kościelno-wyznaniowe budżet, spis ludności, podatki, budownictwo, handel, przemyśl, rzemiosło, drogi, bezrobocie. 2. Wybory do Rady Miejskiej, daty: 1919-1934, sygn.: 1375-1391, 3. Protokolarze posiedzeń, daty: 1919-1939, sygn.: 1392-1404, zawartość: Rady Miejskiej, Magistratu, Inspekcji Mieszkaniowej. 4. Akta ewidencji ludności, daty: 1919-1931/1939/, sygn.: 1725-2163, zawartość: Domowe książki meldunkowe, rejestr mieszkańców. VI. Der Bürgermeister der Stadt Turek, daty: /1937/1940-1945, 1. Plan miasta Turek, daty: 1942, sygn.: 1405, 2. Zarządzenia, daty: 1941-1944, sygn.: 1406-1410, 3. Sprawy organizacyjne, daty: 1941-1944, sygn.: 1411, 4. Dom Niemiecki, daty: 1940-1944, sygn.: 1412-1414, 5. Akta personalne, daty: 1943-1944, sygn.: 1415-1425, 6. Ubezpieczenia na życie, daty: 1940-1943, sygn.: 1426, 7. Budżet , podatki, księgowość, daty: 1941-1944, sygn.: 1427-1428, 1713-1724, 8. Sprawy gruntowe, daty: 1937-1944, sygn.: 1429-1433, 9. Ulice, daty: 1941-1944, sygn.: 1434-1437, 10. Kanalizacja, daty: 1940-1941, sygn.: 1438-1443, 11. Sprawy budowlane, daty: 1941-1944, sygn.: 1444-1463, zawartość: plany miasta , plany techniczne kosztorysy. 12. Akta stanu cywilnego, daty: 1941-1944, sygn.: 1464-1469, 13. Sprawy meldunkowe i mieszkaniowe, daty: 1941-1944, sygn.: 1470-1480, 14. Szpital, daty: 1941-1943, sygn.: 1481, 15. Cmentarze, daty: 1941-1943, sygn.: 1482-1486, 16. Elektrownia, daty: 1942, sygn.: 1487, 17. Rzeźnia, daty: 1941-1944, sygn.: 1488-1493, 18. Szkoła muzyczna, daty: 1942-1943, sygn.: 1494, 19. Stowarzyszenia, daty: 1941-1945, sygn.: 1945-1500, VII. Zarząd Miejski w Turku, daty: 1945-1950, 1. Miejska Rada Narodowa, daty: 1948-1950, sygn.: 1501-1508, 1698, zawartość: powołanie MRN, Zarząd Miasta, Komisja Kontroli Społecznej, posiedzenie MRN. 2. Referat Organizacyjny, daty: 1945-1950, sygn.: 1509-1573, 1699,, zawartość: sprawy personalne, protokóły posiedzeń MRN, księgi uchwal, plany pracy roczne, majątek gminy, elektrownia miejska, ogrodnictwo miejskie. 3. Referat Finansowo- Budżetowy, daty: 1945-1950, sygn.: 1574-1627, 1709-1712,, zawartość: budżety, plany finansowo-gospodarcze, Podatek gruntowy, wykaz osób posiadających gospodarstwa, księgi główne. 4. Referat Gospodarki Komunalnej, daty: 1945-1950, sygn.: 1628-1641, zawartość: konserwacja i utrzymanie ulic, dróg i placów, rolnictwo, weterynaria, hodowla, handel, przemyśl, rzemiosło. 5. Referat Administracji Społecznej, daty: 1945-1950, sygn.: 1642-1967, 1700-1701, zawartość: szkolnictwo, oświata, kultura, likwidacja analfabetyzmu, opieka społeczna, akta stanu cywilnego, wybory do Sejmu, spis ludności, org. młodzieżowe (ZHP, ZMW) bezpieczeństwo i porządek publiczny, szkody wojenne, rehabilitacja. Liczba jednostek w zespole: 2247
54/28/0 vacat - Akta miasta Wilczyn - przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu (numer zespołu 53/1119/0) 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/29/0 Akta miasta Władysławów [1917] 1918-1933 [1934] 0 rozwiń
1. Wykaz zaślubionych, urodzin, zgonów, daty: 1917-1933 [1934], sygn.: 1, 14. 2. Wojskowość, pobór rekruta, daty: 1927, sygn.: 2. 3. Rolnictwo - komasacja, melioracja gruntów, ochrona lasów, daty: 1929-1933, sygn.: 3-5. 4. Statystyka gospodarcza: produkcji rolnej, rzemiosła, daty: 1920-1933, sygn.: 6-10. 5. Ewidencje ludności, daty: 1919-1933 [1934], sygn.: 11-13, zawartość: ksiegi ludnosci stałej, skorowidz do ksiąg. Liczba jednostek w zespole: 14
54/30/0 vacat - Akta miasta Zagórów - przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu (numer zespołu 53/1421/0) 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/31/0 Akta gminy Budzisław (powiat Koło) 1920-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 124
54/32/0 Akta gminy Chełmno n/Nerem (powiat kolski) 1927-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 125
54/33/0 Akta gminy Czołowo (powiat kolski) [1868] 1910-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 387
54/34/0 Akta gminy Krzykosy (powiat kolski) [1917] 1921-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 100
54/35/0 Akta gminy Izbica Kujawska (powiat Koło) [1848] 1862-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1707
54/36/0 Akta gminy Karszew (powiat Koło) [1940] 1945-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 96
54/37/0 Akta gminy Kłodawa (powiat kolski) 1818-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 174
Wyświetlanie 21 do 40 z 1 279 wpisów.