Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1310/0 Komitet Środowiskowy Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie-Śródmieściu 1972-1980 0 rozwiń
1. Konferencje Środowiskowe Kultury 1972, 1974, 1977, 1979; 4 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1980; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1972-1974, 1976-1977, 1979, 1972-1979; 2 j.a. 4. Plany pracy 1972-1980; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1311/0 vacat - Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich - włączono do zespołu 65/74 Kolegium Szkolne Prowincji Pomorskiej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1312/0 Instytucje samorządu terytorialnego i zawodowego z terenu powiatu nadnoteckiego [1597] 1678-1870 0 rozwiń
1. Cech młynarzy w Wieleniu 1706-1870; sygn. 1-6; 6 j.a. - statut i przepisy, listy urodzenia, nadania przywilejów młynarskich, przyjęcia uczniów, spory. 2. Sołectwo w Ługach Ujskich [1597] 1678-1854; sygn. 7-21; 15 j.a. - lokacja wsi przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, osadnicy holenderscy, układy kupna sprzedaży, nadzór kamery wojenno-skarbowej, kontyngenty dla wojsk francuskich, ochrona przeciwpożarowa, grobla nad Notecią (Netze) i szosa do Ujścia (Usch), akuszerki, ustanowienie sędziego rozjemcy, spory o własność z probostwem w Pile i innymi wsiami. 3. Sołectwo w Stobnie [1701] 1765-1839; sygn. 22-29; 8 j.a. - edykty i zarządzenia, w tym o polowaniach, ekonomii i aborcji, pełnomocnictwa dla przedstawicieli gminy, procesy o prawo wypasu i podział pastwisk z właścicielem ziemskimi i zarządem domeny w Trzciance (Schönlanke). Liczba jednostek w zespole: 29
65/1313/0 Biuro Katastralne we Frankfurcie nad Odrą 1861-1944 0 rozwiń
Akta dotyczą tylko powiatu choszczeńskiego. 1. Akta wymiaru podatku gruntowego 1861-1866; 114 j.a. - dokumentacja dotycząca obliczania podatku gruntowego, odpisy recesów, tabele pomiarów, zestawienia pomiarów wtórnych, szkice polowe, alfabetyczne spisy właścicieli, akta szacunkowe i klasyfikacyjne gruntów, wypisy z ksiąg hipotecznych. 2. Akta zmian podatku gruntowego 1865-1944; 363 j.a. - księgi zawierające informacje o stanie własności, zmianie klasyfikacji gruntów, umowach dotyczących podatku gruntowego, szkice polowe, listy zmian właścicieli gruntów, zestawienia artykułów matrykuły, obliczenia powierzchni parcel. 3. Akta zmian podatku budynkowego 1894-1912; 14 j.a. - materiały dotyczące zmian i przebudowy nieruchomości, budowa nowych pomieszczeń lub przebudowa już istniejących, plany sytuacyjne parcel. 4. Akta pomiarowe i szacunkowe 1863-1942; 94 j.a. - pomiary i szacunki powierzchni posiadłości, pomiary trygonometryczne. Liczba jednostek w zespole: 585
65/1314/0 Zakłady Energetyczne Okręgu Szczecińskiego 1945-1956 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 69/1958; 1945-1956; 91 j.a. - bilanse zbiorcze oraz zakładów energetycznych z terenu woj. szczecińskiego (za lata 1945-1949), arkusze rozliczeniowe (1946-1948), organizacja Zakładu (1950), wykresy analityczne (1949), zarządzenia i instrukcje (1947-1949), ubezpieczenia urządzeń energetycznych na terenie woj. szczecińskiego (1949-1950), protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1952), mapy i plany dotyczące sieci energetycznej (1950), przejmowanie majątku poniemieckiego (1946-1955), sprawozdanie z działalności Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Pomorza Zachodniego za lata 1945-1947, materiały dotyczące energii elektrycznej oraz sieci energetycznych (1949-1956). Liczba jednostek w zespole: 91
65/1315/0 Stronnictwo Demokratyczne, Komitet Miejski w Szczecinie 1959-1968 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności Stronnictwa Demokratycznego (za lata 1955-1961), materiały z miejskich zjazdów delegatów KM (1963, 1966, 1968). Liczba jednostek w zespole: 6
65/1316/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie w Szczecinie 1951-1960 0 rozwiń
Zarządzenia i instrukcje (1951-1960), sprawozdania z wykonania dostaw dla sił zbrojnych (1951-1960), rozdzielniki (1951-1960). Liczba jednostek w zespole: 16
65/1317/0 Instytut Zachodniopomorski w Szczecinie 1961-1985 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności (1969-1984), plany pracy i plany wydawnicze (1969-1978), działalność Sekcji Przestrzenno-Geograficznej (1961-1966, 1971-1973), Sekcji Morskiej (1970-1974), Sekcji Historycznej (1962-1973), Sekcji Socjologiczno-Demograficznej (1961-1967, 1971-1974), Sekcji Ekonomicznej (1961-1974), Sekcji Problemów Niemiec Współczesnych (1968-1974), organizacja IZP (1961-1985), protokoły kontroli (1968-1978), propozycje badań naukowych na lata 1979-1990, protokoły posiedzeń komisji i Sekretariatu Naukowego (1962-1964), bilanse (za lata 1970-1973), przekazanie IZP WSP w Szczecinie (1975), budżety IZP (na lata 1969-1975), protokoły zebrań rad naukowych IZP (1961-1974), protokoły zebrań i narad z pracownikami (1975-1984), konferencje i sesje (1972-1975), protokoły walnych zebrań (1961-1972), sprawozdania statystyczne za 1974r., kronika wydarzeń (1969-1970). Liczba jednostek w zespole: 61
65/1318/0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 1957-2004 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1284/1996; 1957-1991; 260 j.a. 1. Dyrekcja Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1963-1975; sygn. 1-53; 53 j.a. - organizacja, protokoły narad (1970-1971), wykaz akt (1970), protokoły kontroli (1964-1975), plany inwestycyjne (1971-1975), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1970-1974), sprawozdania z działalności socjalnej (za 1974 r.), sprawozdania z zatrudnienia (za 1974 r.), sprawozdania ze stanu bhp (za 1974 r.), budżet (na 1973 r.), sprawozdanie finansowe (za lata 1973-1975), protokoły posiedzeń POP PZPR (1963-1969). 2. Wojewódzki Zarząd Wodnych Melioracji w Szczecinie 1957-1975; sygn. 54-80; 27 j.a. - plany 5-cio letnie w zakresie melioracji, plany konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych (na 1975 r.), analizy i sprawozdania z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych (1966-1967, 1971-1974), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1972-1974), sprawozdania o środkach trwałych (za lata 1969-1970, 1972-1973), sprawozdania finansowe (za lata 1968-1972), protokoły kontroli spółek wodnych (1974-1975), współpraca przygraniczna (1957-1959), informacje dotyczące trzcinowisk w województwie (1959-1967). 3. Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Szczecinie 1973-1983; sygn. 81-200; 120 j.a. - organizacja (1973-1975), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1975), wykazy pracowników (1975, 1978-1979), protokoły posiedzeń Komisji Norm Pracy (1980), zarządzenia wewnętrzne (1975-1982), protokoły kontroli (1977-1978, 1983), programy działania WZIR (na lata 1978-1979), analizy działalności (za lata 1975, 1980), budżet i plan dochodów i wydatków(na lata 1976, 1978-1980, 1983), zbiorcze i jednostkowe sprawozdania finansowe (za lata 1975-1982), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za lata 1975-1982), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1975-1982), analizy realizacji programu gospodarki łąkowo-pastwiskowej (za lata 1974-1983), zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planu konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych oraz pielęgnacji łąk i pastwisk (za lata 1975-1982), sprawozdania ze stanu ilościowego urządzeń melioracyjnych (za lata 1977, 1981), sprawozdania z realizacji inwestycji (1975), sprawozdania z eksploatacji deszczowni (za lata 1976, 1981-1982), wykazy torfowisk (1974), sprawozdania ze stanu organizacyjnego i protokoły kontroli spółek wodnych (1975-1979), materiały informacyjne NSZZ "Solidarność" (1980). 4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 1984-1991; sygn. 201-260; 60 j.a. - plany gospodarki łąkowo-pastwiskowej i sprawozdania z ich wykonania (1984-1987), sprawozdania finansowe (za lata 1983-1990), sprawozdania z pielęgnacji użytków zielonych, sprawozdania z wykonania planu konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych (1983-1985), sprawozdania z realizacji inwestycji (za lata 1983-1985), wykazy zadań inwestycyjnych (za lata 1981, 1983, 1986, 1990), sprawozdania ze stanu i ruchu środków trwałych (za lata 1983-1985, 1987), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1973, 1978, 1983, 1985, 1987), protokoły kontroli urzędu (1983-1989), organizacja i działalność spółek wodnych (1987-1989). II. AKCESJA nr 2257/2006; 1970-1996; sygn. 261-357; 97 j.a. - regulamin organizacyjny (1985), regulaminy premiowania pracowników (1982-1983), regulaminy funduszu mieszkaniowego (1987, 1993) i zakładowej działalności socjalnej (1983-1989), narady w sprawie poprawy zaopatrzenia wsi w wodę (1981-1985), plany 5-cio lenie w zakresie realizacji inwestycji i melioracji na lata 1981-1985 i 1986-1990, roczne plany inwestycyjne melioracji (na lata 1975-1989, 1994, 1996), zaopatrzenia wsi w wodę (na lata 1975-1978, 1979-1990) oraz zbiorcze plany robót inwestycyjnych (na lata 1970, 1976, 1978, 1982-1986), sprawozdania z realizacji inwestycji melioracyjnych (za lata 1976-1980, 1986-1989), koncepcja rozwoju gospodarki wodnej w woj. szczecińskim do 2000 r. (z 1977 r.), sprawozdania finansowe (za lata 1986-1992 i 1994), informacje rejonowych oddziałów ZMiGW w sprawie zabezpieczenia mienia i przeciwdziałania nadużyciom (1981-1986), sprawozdania z wykonania planu małej retencji (za lata 1971-1985). III. AKCESJA nr 3551/2014; 1960-2004; 72 j.a - dokumentacja techniczna dot. melioracji użytków zielonych w poszczególnych miejscowościach woj. szczecińskiego, koncepcje budowy i dokumentacja techniczna jazów, program małej retencji w woj. szczecińskim do roku 2015, projekty techniczne budowy przepompowni melioracyjnych w województwie. IV. AKCESJA nr 3859/2016; 1957-2000; 101 j.a.; dokumentacja techniczna (odbudowy wałów przeciwpowodziowych, melioracji, drenowania gruntów, zasobów wód podziemnych, sieci wodociągowej); sygn. 430-530. V. AKCESJA nr 3860/2016;19651975; 31 j.a.; dokumentacja kartograficzna (mapy: powiat Łobez, Kamień Pomorski, Pyrzyce, Myślibórz, Choszczno, Gryfice, Gryfino, Łobez, Chojna, Szczecin, Nowogard, Wolin, Goleniów, Stargard Szczeciński); sygn. 531-561. VI. AKCESJA nr 3921/2017; 1975-1983; mapy geodezyjno-kartograficzne (60 arkuszy). VII. AKCESJA nr 3922/2017; 1962-1987; mapy geodezyjno-kartograficzne (290 arkuszy). VIII. AKCESJA nr 3923/2017; 1978-1987; mapy geodezyjno-kartograficzne (280 arkuszy). IX. AKCESJA nr 3984/2017; [1892] 1947-2007; 992 j.a.; dokumentacja techniczna. X. AKCESJA nr 3985/2017; 1960-1989; mapy geodezyjno-kartograficzne (1630 arkuszy) X. AKCESJA nr 3986/2017; 1970-1990; mapy geodezyjno-kartograficzne (740 arkuszy) Liczba jednostek w zespole: 1585
65/1319/0 Przedsiębiorstwo Państwowe "Cukrownie Szczecińskie" w Szczecinie [1965] 1967-1990 0 rozwiń
1. Pion Dyrektora Naczelnego 1967-1990; 63 j.a. - rejestracja przedsiębiorstwa (1967-1976), organizacja (1967-1990), zarządzenia wewnętrzne (1967-1990), regulaminy pracy (1968), analizy stanu zatrudnienia (1968-1973), protokoły narad (1970), protokoły posiedzeń Kolegium Dyrektorów (1984-1989), protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1968-1979, 1984-1987, 1989), opracowanie dotyczące 150-lecia przemysłu cukrowniczego w Polsce (z 1976 r.), rys historyczny Cukrowni "Gryfice" (z 1979 r.), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1968). 2. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych [1965] 1967-1990; 135 j.a. - plany perspektywiwczne i programy rozwoju cukrownictwa i przedsiębiorstwa, plany wieloletnie (na lata 1971-1975 i 1976-1980), roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1967-1986, 1989), analizy ekonomiczne (za lata 1967-1987), sprawozdania z kampanii buraczanych (za lata 1967, 1969-1990), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za lata [1966] 1967-1972, 1976-1983, 1988-1989), sprawozdania dotyczące produkcji, rentowności oraz stopy zysku (za lata 1970-1990), sprawozdania dotyczące transportu (1976-1981), sprawozdania finansowe (za lata 1966-1988, 1990), informacje dotyczące przygotowań do kampanii buraczanej. 3. Samorząd Pracowniczy 1967-1989; 17 j.a. - statut samorządu (1984), sprawozdania dotyczące samorządu załogi (1984-1989), protokoły KSR (1967-1979), protokoły zebrań Delegatów (1983-1989), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1976-1977) i Rady Robotniczej (1983-1985). Liczba jednostek w zespole: 215
65/1320/0 Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Szczecinie 1949-1953 0 rozwiń
1. AKCESJA z 1997 r. i 2660/2010; 1949-1953; 44 j.a. Organizacja Centrali (1950-1953), protokoły i sprawozdania z działalności (1950-1952), zarządzenia i instrukcje (1951-1953), układ zbiorowy pracy (1950), protokoły narad (1952-1953), sprawozdania z podróży (1953), akta sklepu nr 1 w Szczecinie - zarządzenia kwaterunkowe, remont sklepu, korespondencja dot. otwarcia sklepu (1949-1951), plan 6-cio letni na lata 1949-1955, plany roczne Centrali (1951-1952), protokoły zdawczo-odbiorcze i likwidacja ośrodka Centrali w Świnoujściu (1950-1951), bilans (za 1952 r.), protokoły zebrań związków zawodowych (1950-1953). 2. AKCESJA nr 3049/2011; 1950-1953; 2 j.a. - akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 46
65/1321/0 Spółdzielnia Pracy "Karton" w Szczecinie 1949-1957 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 72/1959; 1949-1957; 24 j.a. - organizacja i likwidacja Spółdzielni (1949-1957), bilans (za lata 1950-1951, 1954), sprawozdania z obchodów rocznicowych (1950), plany finansowe (na 1950 r.), plany produkcyjne (na lata 1950-1951), protokoły walnych zgromadzeń (1949-1951), protokoły kontroli Spółdzielni (1950), plany zatrudnienia i sprawozdania z ich wykonania (1950-1951), sprawozdania z wykonania planów rocznych (za 1951 r.), protokoły posiedzeń Zarządu Spółdzielni (1949-1951), Rady Nadzorczej (1950-1951), rejestr członków Spółdzielni i deklaracje członkowskie (1949-1950) Liczba jednostek w zespole: 24
65/1322/0 Spółdzielnia Pracy "Wagarz" w Szczecinie 1951-1975 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 593/1976; 1951-1961; 39 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu Spółdzielni (1951-1955, 1958-1960), bilanse Spółdzielni (za lata 1957-1958, 1960), plany roczne (na lata 1951, 1953-1954, 1956, 1958-1960) i sprawozdania z ich wykonania (za lata 1959-1960), protokoły kontroli Spółdzielni (1951, 1958-1960), protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1953-1955, 1958-1960), materiały dotyczące likwidacji Spółdzielni (1961), zarządzenia wewnętrzne (1954. 1960-1961), protokoły walnych zgromadzeń (1956-1960), współzawodnictwo pracy (1951), protokoły zebrań członków Spółdzielni (1951-1953). 2. AKCESJA nr 3050/2011; 1959-1975; 685 j.a. - akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 724
65/1323/0 Szczecińskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Szczecinie 1948-1955 0 rozwiń
1. Organizacja 1948-1955; 9 j.a. 1.1. Zarządzenia wewnętrzne 1948-1955; 4 j.a. 1.2. Protokoły zdawczo-odbiorcze majątku 1949-1953; 3 j.a. 1.3. Świadectwa ochronne znaku towarowego 1952-1952; 1 j.a. 1.4. Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski 1951-1952; 1 j.a. 2. Planowanie 1948-1955; 12 j.a. 2.1. Plany produkcyjne 1948-1951; 2 j.a. 2.2. Plany zaopatrzenia materiałowo-technicznego, obrotu towarowego 1952-1954; 4 j.a. 2.3. Plany finansowe 1951-1951; 1 j.a. 2.4. Plany zatrudnienia i płac 1950-1955; 4 j.a. 2.5. Plany akcji socjalnej 1950-1950; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 21
65/1324/0 Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, Okręgowy Oddział Lustracji w Szczecinie 1971-1986 0 rozwiń
W zespole wystepują tylko i wyłącznie protokoły kontroli poszczególnych spółdzielni pracy z terenu województwa szczecińskiego i częściowo gorzowskiego. I. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA SZCZECIN1971-1986; 91 j.a. 1. Studencka Spółdzielnia Pracy „Bratniak” w Szczecinie 1975-1985; 4 j.a. 2. Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego "Certa" w Szczecinie 1977-1984; 4 j.a. 3. Spółdzielnia Pracy „Chemik” w Szczecinie 1976-1976; 1 j.a. 4. Spółdzielczy Klub Sportowy „Czarni” w Szczecinie 1974-1985; 4 j.a. 5. Spółdzielnia Pracy Krawieckiej „Elegancja” w Szczecinie 1974-1984; 5 j.a. 6. Spółdzielnia Pracy „Elektrometal” w Szczecinie 1978-1984; 2 j.a. 7. Zakłady Metalowe „Ferrum” Spółdzielnia Pracy w Szczecinie 1976-1983; 2 j.a. 8. Spółdzielnia Pracy „Foto-Studio” w Szczecinie 1976-1980; 3 j.a. 9. Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzano-Galanteryjnych "Galanteria" w Szczecinie 1976-1982; 2 j.a. 10. Spółdzielnia Pracy „Gryf-Plast” w Szczecinie 1976-1985; 4 j.a. 11. Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Lotos” w Szczecinie 1974-1985; 3 j.a. 12. Spółdzielnia Pracy „Meblosprzęt” w Szczecinie 1982 - 1983; 1 j.a. 13. Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Medicus” w Szczecinie 1975-1985; 5 j.a. 14. Spółdzielnia Pracy „Metalo-Port” w Szczecinie 1976-1981; 3 j.a. 15. Spółdzielnia Pracy „Metalotechnika” w Szczecinie 1983-1983; 1 j.a. 16. Spółdzielnia Pracy „Moda” w Szczecinie 1974-1982; 4 j.a. 17. Spółdzielnia Pracy „Ornament” w Szczecinie 1971-1984; 4 j.a. 18. Ośrodek Technologii Gumy w Szczecinie1972 - 1976; 3 j.a. 19. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Usług i Handlu Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy w Szczecinie 1974-1975; 2 j.a. 20. Spółdzielczy Dom Kultury Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy w Szczecinie 1975-1977; 2 j.a. 21. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Szczecinie 1973-1976; 2 j.a. 22. Spółdzielnia Pracy Skupu Surowców Wtórnych „Surowiec” w Szczecinie 1974-1986; 8 j.a. 23. Szczecińskie Zakłady Pralnicze Spółdzielnia Pracy w Szczecinie 1980-1985; 3 j.a. 24. Szklarska Spółdzielnia Pracy w Szczecinie 1977-1984; 4 j.a. 25. Spółdzielnia Pracy „Trykot” w Szczecinie 1975-1981;4 j.a. 26. Spółdzielnia Pracy „Uniwersum” w Szczecinie 1978-1983; 2 j.a. 27. Spółdzielnia Pracy Fryzjersko-Kosmetyczna „Uroda” w Szczecinie 1975-1985; 5 j.a. 28. Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Szczecinie 1980-1981; 1 j.a. 29. Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych w Szczecinie 1977-1983; 3 j.a. II. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA GORZÓW WLKP. 12 j.a. 1978 - 1985 1. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „Asko-Świt” w Gorzowie Wlkp. 1978-1984; 3 j.a. 2. Gorzowska Usługowa Spółdzielnia Pracy w Gorzowie Wlkp. 1980-1983; 2 j.a. 3. Gorzowska Wytwórnia Mebli „Meblostyl” Spółdzielnia Pracy w Gorzowie Wlkp. 1979-1980; 1 j.a. 4. Spółdzielnia Pracy Usług Pralniczych w Gorzowie Wlkp. 1983; 1 j.a. 5. Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych Metalowców w Gorzowie Wlkp. 1983; 2 j.a. 6. Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Oddział Usług Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. 1979; 1 j.a. 7. Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych w Gorzowie Wlkp. 1979-1980; 1 j.a. 8. Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Gorzowie Wlkp. 1981-1983; 1 j.a. III. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA BARLINEK 1979-1982; 2 j.a. 1. Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Barola” w Barlinku 1979-1982; 2 j.a. IV. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA CHOSZCZNO 1982-1984; 1 j.a. 1. Usługowo Wytwórcza Spółdzielnia Pracy w Choszcznie 1982-1984; 1 j.a. V. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA DĘBNO 1979-1985; 3 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Włókienniczego w Dębnie 1983-1984; 1 j.a. 2. Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy w Dębnie 1979-1985; 2 j.a. VI. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA DOBRZANY 1976-1986; 4 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy „Prefabrykat” w Dobrzanach 1982-1986; 2 j.a. 2. Kombinat Remontowo-Budowlany „Prefabud” Spółdzielnia Pracy w Szczecinie Oddział w Dobrzanach 1976-1979; 2 j.a. VII. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA DREZDENKO 1982-1984; 2 j.a. 1. Metalowo-Drzewna Spółdzielnia Pracy „Elektromet” w Drezdenku 1982-1984; 2 j.a. VIII. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA DZIWNÓW 1978-1984; 3 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona” w Dziwnowie 1978-1984; 3 j.a. IX. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA GOLENIÓW 1977-1985; 9 j.a. 1. Zakłady Odzieżowe „Alma” Spółdzielnia Pracy w Goleniowie 1977-1981; 2 j.a. 2. Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy w Goleniowie 1980-1983; 3 j.a. 3. Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Szczecinie Oddział w Goleniowie 1978-1979; 1 j.a. 4. Zakłady Chemiczne Spółdzielnia Pracy w Goleniowie 1981-1985; 3 j.a. X. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA GRYFICE 1981-1983; 1 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy „Gryfia” w Gryficach 1981-1983; 1 j.a. XI. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA GRYFINO 1978-1981; 2 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy Wytwórczo-Usługowa „Spomet” w Gryfinie 1981; 1 j.a. 2. Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Szczecinie Oddział w Gryfinie 1978-1979; 1 j.a. XII. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA LIPIANY 1977-1986; 4 j.a. 1. Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Szczecinie Oddział w Lipianach 1977 - 1978; 1 j.a. 2. Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Lipianach 1981-1986; 3 j.a. XIII. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA ŁOBEZ 1979-1983; 2 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy Wytwórczo-Usługowej „Domet” w Łobzie 1981-1983; 1 j.a. 2. Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Szczecinie Oddział w Łobzie 1979; 1 j.a. XIV. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA MIĘDZYCHÓD 1981-1982; 1 j.a. 1. Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy w Międzychodzie 1981-1982; 1 j.a. XV. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA MIĘDZYRZECZ 1981-1984; 3 j.a. 1. Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Confex” w Międzyrzeczu 1982-1984; 1 j.a. 2. Zakłady Przemysłu Chemicznego „Gumtex” Spółdzielnia Pracy w Międzyrzeczu 1981-1983; 2 j.a. XVI. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MRZEŻYNA 1975-1980; 3 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Rega” w Mrzeżynie 1975-1980; 3 j.a. XVII. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA NOWOGARD 1981-1982; 1 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy „Przełom” w Nowogardzie 1981-1982; 1 j.a. XVIII. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA OSNO 1980-1986; 3 j.a. 1. Geologiczno-Górnicza Spółdzielnia Pracy „Hydrogeowiert” w Ośnie 1980-1986; 3 j.a. XIX. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA POLICE 1976-1985; 6 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy „Chemik” w Policach 1981-1985; 3 j.a. 2. Spółdzielnia Pracy Materiałów Budowlanych i Drzewnych „Prefa-Mat” w Policach 1980-1983; 2 j.a. 3. Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Rozwój” w Policach 1976-1979; 1 j.a. XX. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA STARGARD SZCZEC. 1978-1985; 4 j.a. 1. Usługowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w Stargardzie Szczec. 1981-1985; 3 j.a. 2. Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczec. 1978-1979; 1 j.a. XXI. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA STRZELCE KRAJEŃSKIE 1981-1983; 2 j.a. 1. Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy w Strzelcach Krajeńskich 1981-1983; 2 j.a. XXII. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA SULĘCIN 1981-1981; 1 j.a. 1. Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy w Sulęcinie 1981-1981; 1 j.a. XXIII. SPÓŁDZIELNIE PRACY Z TERENU MIASTA TRZEBIATÓW 1982-1985; 2 j.a. 1. Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Rega” w Trzebiatowie 1982-1983; 1 j.a. 2. Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Rega” Zakład Przetwórstwa Ryb w Trzebiatowie 1984-1985; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 162
65/1325/0 Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczecinie 1958-1982 0 rozwiń
1. Organizacja Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1964-1982; 44 j.a. - organizacja Zjednoczenia 1975, 1980-1982 (3 j.a.), zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne 1971-1979 (9 j.a.), protokoły posiedzeń i uchwały Kolegium Zjednoczenia 1971-1982 (13 j.a.), zmiany w składzie Kolegium 1974-1975 (1 j.a.), regulamin Kolegium 1975-1977 (1 j.a.), protokoły narad 1978-1980 (1 j.a.), sprawozdania z działalności rewizyjnej 1964-1979 (5 j.a.), sprawozdania z działalności Rady Zakładowej 1972-1980 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej 1974-1980 (1 j.a.), protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego 1979-1980 (1 j.a.), materiały dotyczące działalności NSZZ "Solidarność" 1980-1981 (3 j.a.), plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych 1970-1974 (4 j.a.), skargi i wnioski 1980-1982 ( 1 j.a.). 2. Działalność finansowo-ekonomiczna Zjednoczenia 1958-1982; 108 j.a. - plan społeczno-gospodarczy na 1975 r (1 j.a.), plan budowy kanalizacji północnych terenów m. Szczecina 1981 (1 j.a.), plan zatrudnienia na 1981 r. w jednostkach podległych (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1967, 1970-1982 (13 j.a.), sprawozdania inwestycyjne 1963-1982 (50 j.a.), sprawozdania statystyczne z komunalnych oczyszczalni ścieków 1967-1968 (1 j.a.), ze stanu zieleni miejskiej 1967-1975 (1 j.a.), ze stanu studni publicznych 1968 (1 j.a.), z zakresu gospodarki cieplnej 1969-1974 (2 j.a.), z akumulacji i jej podziału 1978-1980 (2 j.a.), z sieci i sprzedaży w handlu 1979 (1 j.a.), z wykonania planu usług dla ludności 1979 (2 j.a.), raport o stanie gospodarki ściekowej w woj. szczecińskim 1981 (1 j.a.), sprawozdania z remontów 1972-1973, 1979 (4 j.a.), sprawozdania z zatrudnienia 1974-1980 (5 j.a.), analizy ekonomiczne 1965-1969, 1975-1982 (11 j.a.), materiały dotyczące budowy Mostu Cłowego w Szczecinie 1958-1962 (1 j.a.), gobownictwo wojenne 1958-1962, 1971-1979 (8 j.a.), materiały dotyczące porządkowania i likwidacji nieczynnych nekropolii 1966-1968, 1971-1977 (2 j.a.), karty inwentaryzacyjne cmentarzy 1966-1969 (1 j.a.). 3. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Szczecinie 1969-1975; 6 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1969 (1 j.a.), bilanse 1970-1971, 1974 (4 j.a.), analizy ekonomiczne 1970 (1 j.a.). 4. Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego Województwa w Szczecinie 1973-1974; 2 j.a. - bilanse. 5. Komunalne Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe "Transkom" w Szczecinie 1975-1982; 12 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1981-1982 (2 j.a.), bilanse 1974, 1976-1981 (8 j.a.), współzawodnictwo międzyzakładowe 1976-1977 (2 j.a.) 6. Miejskie/Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie 1970-1982; 16 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1970, 1981 (2 j.a.), bilanse 1970-1971, 1973-1974, 1976-1977, 1979-1981 (12 j.a.), analizy ekonomiczne 1970 (1 j.a.), współzawodnictwo międzyzakładowe 1975 (1 j.a.) 7. Miejskie Hotele w Szczecinie 1971-1974 ; 3 j.a. - bilanse 1970-1971 (2 j.a.), analizy ekonomiczne 1970 (1 j.a.) 8. Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 1971-1982; 36 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1970, 1972, 1981, 1982 (8 j.a.), bilanse 1970-1974, 1976-1980 (27 j.a.), analizy ekonomiczne 1970 (1 j.a.). 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie 1979-1982; 5 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1982 (1 j.a.), bilanse 1977-1981 (4 j.a.). 10. Miejskie/Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Szczecinie 1970-1982; 17 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1970, 1981-1982 (3 j.a.), bilanse 1970-1971, 1973-1974, 1976-1981 (12 j.a.), analizy ekonomiczne 1970 (1 j.a.), współzawodnictwo międzyzakładowe 1976-1977 (1 j.a.). 11. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Szczecinie 1970-1981; 18 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1970, 1981 (2 j.a.), bilanse 1970-1971, 1973-1974, 1976-1981 (12 j.a.), analizy ekonomizcne 1970 (1 j.a.), współzawodnictwo międzyzakładowe 1974, 1976-1977 (3 j.a.). 12. Miejskie/Dzielnicowe Zarządy Budynków Mieszkalnych 1969-1975; 26 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1969 (5 j.a.), bilanse 1971, 1973-1974 (16 j.a.), analizy ekonomiczne 1966-1968 (5 j.a.). 13. Powiatowe/Rejonowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1975-1982; 89 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1981-1982 (14 j.a.), bilanse 1974, 1976-1981 (73 j.a.) , analizy ekonomiczne 1976 (1 j.a.), współzawodnictwo międzyzakładowe 1976 (1 j.a.) 14. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów w Szczecinie 1977-1982; 8 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1981-1982 (2 j.a.), bilanse 1976-1981 (6 j.a.) 15. Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej/Zarząd Zieleni Miejskiej 1970-1981; 13 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1970 (1 j.a.), bilanse 1970-1971, 1973-1974, 1976-1981 (11 j.a.), analizy ekonomiczne 1970 (1 j.a.) 16. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Szczecinie 1970-1982; 18 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1981-1982 (2 j.a.), bilanse 1970, 1972-1974, 1977-1981 (12 j.a.), analizy ekonomiczne 1970 ( 1 j.a.), współzawodnictwo międzyzakładowe 1972, 1976-1977 (3 j.a.) 17. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Szczecinie 1978-1982; 8 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1981-1982 (2 j.a.), bilanse 1976-1981 (6 j.a.). 18. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dźwigów 1976-1977; 2 j.a. - bilanse 19. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 1967-1999; 1 j.a. - bilanse Liczba jednostek w zespole: 432
65/1326/0 vacat - Szczecińskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze - włączono do zespołu 65/999 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1327/0 Spółdzielnia Pracy Usług Konserwatorsko-Remontowo-Budowlanych "Nabrzeże" w Gryfinie 1948-1960 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 82/1959; 1948-1960; 15 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1949-1952, 1955-1956) i Zarządu Spółdzielni (1955), bilanse (za lata 1948-1950, 1955-1959), organizacja Spółdzielni (1948-1950, 1956-1959), plany roczne (na lata 1949-1950), współzawodnictwo pracy (1950). 2. AKCESJA nr 3051/2011; 1954-1957; 26 j.a. - ewidencja członków i pracowników Spółdzielni, akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 41
65/1328/0 Związek Walki Młodych, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1945-1948 0 rozwiń
Materiały ze zjazdów wojewódzkich ZWM (1947), protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu (1947-1948), protokoły posiedzeń Wydziału Organizacyjnego (1948), wojewódzkie konferencje aktywu organizacji młodzieżowych (1947-1948), protokoły Wojewódzkiej Komisji Współpracy Organizacji Młodzieżowych (1948), materiały z I Krajowego Zjazdu ZWM (1947), sprawozdania, informacje, oceny (1945-1948), sprawozdania i notatki instruktorów ZW ZWM z pobytu w terenie (1946-1948), materiały powiatowych konferencji ZWM (1945-1948), materiały dotyczące upowszechniania oświaty, kultury, sportu (1946-1948), referaty i tezy do referatów (1946-1947), współpraca ZWM z PPR (1947-1948), materiały dotyczące działalności PO "Służba Polsce" (1948), ZHP (1948), instrukcje i zarządzenia ZG i ZW ZWM (1946-1948). Liczba jednostek w zespole: 31
65/1329/0 Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Inspektorat Lustracji w Poznaniu, Oddział w Szczecinie 1973-1980 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 890/1990; 1973-1980; 16 j.a. - protokoły kontroli spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Liczba jednostek w zespole: 16
Wyświetlanie 1 321 do 1 340 z 1 753 wpisów.