Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
85/1/0 Akta miasta Chojnowa [1315] 1575 - 1944 0 rozwiń
dokumenty pergaminowe; 73 j. inw.; akta: magistrat, obszar i majątek miasta 1779-1941, sygn. 1-5, zagadnienia kulturalne 1802-1944, sygn. 6-15, szkolnictwo 1621-1939sygn. 16-33, sprawy kościelne 1621-1936, jubileusze, obchody 1741-1929, sygn. 29-52, urbarze [1323]-1824, sygn. 53-59, wybory do ciał ustawodawczych i rady miejskiej 1809-1933, sygn. 60-72, sprawy organizacyjno-administracyjne 1582-1942, sygn. 73-103, statystyka 1849-1896, sygn. 104-106, sprawy demograficzne 1772-1852, sygn. 107-109, sprawy wojskowe 1813-1920, sygn. 110,-114, zdrowie i opieka społeczna 1757-1941, sygn. 115-123, towarzystwa, organizacje i związki 1579-1942, sygn. 124-204, finanse 1659-1943, sygn. 205-228, budownictwo 1768-1931, sygn. 229, 229a-241, drogi, place, mosty i urządzenia wodne - budowa i utrzymanie 1685-1936, sygn. 242-258, różne zakłady i przedsiębiorstwa miejskie 1742-1931, sygn. 259-270, legaty 1746-1943, sygn. 271-276, uwłaszczenie 1810-1877, sygn. 277-280, sprawy sądowe 1643-1939, sygn. 281-289, dzierżawy, kupno, sprzedaż i wizytowanie nieruchomości [1358]1647-1942, sygn. 290-315, sprawy leśne 1755-1939, sygn. 316-327, koncesje na prowadzenie przedsiębiorstw, handel itp. 1706-1942, sygn. 328-447, zarząd policji 1865-1942, sygn. 448-650, aneks - dopływy (akta różne) [1315]-1944, sygn. 651-784 Liczba jednostek w zespole: 857
85/2/0 Akta miasta Jawora 1326 - 1944 0 rozwiń
Dokumenty pergaminowe i papierowe z lat 1349-1739 (568 j. inw. opracowanych w bazie danych SCRINIUM). Księgi i akta: Okres przedpruski (II): księgi miejskie i sądowe 1326-1745, sygn. 1-165, księgi rachunkowe i podatkowe 1537-1752, sygn. 166-282, różne księgi i rejestry 1546-1742, sygn. 283-292, acta publica i sprawy sejmiku [1369]1520-1739, sygn. 293-364, patenty i rozporządzenia 1561-1739, sygn. 365-377, diariusze sejmikowe 1728-1740, sygn. 378-382, przywileje 1600-1720, sygn. 383-385, aneks 1521-1737, sygn 386-391. Okres pruski (III): ludność miasta 1750-1936, sygn. 1-20; wybory do ciał ustawodawczych 1854-1893, sygn. 21-37; militaria 1743-1933, sygn. 38-112; spr. porządku i bezpieczeństwa 1812-1931, sygn. 113-166; spr. sądowe i sporne 1830-1937, sygn. 167-216; kupno, dzierżawa i użytkowanie nieruchomości 1756-1913, sygn. 217-237; zapisy, fundacje 1785-1896, sygn. 238-250; sprawy dot. handlu 1742-1899, sygn. 251-281; rzemiosło i cechy rzemieślnicze 1745-1899, sygn. 282-312; piwowarstwo i gorzelnictwo 1741-1889, sygn. 313-342; przemysł 1742-1885, sygn. 343-377; gospodarka: rolna 1853-1887, sygn. 378-381; leśna 1717-1938, sygn. 382-401; spr.: budowlane 1743-1936, sygn. 402-431; szkolne 1727-1923, sygn. 432-457; kościelne 1742-1916, sygn. 458-467; kulturalne 1728-1894, sygn. 468-477; opieka społeczna 1745-1937, sygn. 478-492; zakłady lecznicze i lecznictwo 1726-1897, sygn. 493-514; spr. urzędników 1742-1938, sygn. 515-535; spr. robotnicze 1811-1938, sygn. 536-542; organizacja samorządu miejskiego i spr. wewnętrznej administracji 1743-1937, sygn. 543-600; zakłady miejskie 1674-1936, sygn. 601-636; zieleń miejska, cmentarz 1747-1936, sygn. 637-645; spr. finansowe miasta [1551]1742-1927, sygn. 646-689; podatki, akcyzy, cła 1740-1936, sygn. 690-780; Miejska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa 1765-1900, sygn. 781-807; aneks (m.in. sprawy garnizonu wojskowego, plany przebiegu Młynówki) 1805-1944, sygn. 808-830 Liczba jednostek w zespole: 1790
85/3/0 Akta miasta Legnicy [1252] 1281 - 1945 584 rozwiń
dokumenty pergaminowe i papierowe: Akta miasta Legnicy - dokumenty ("A"), sygn. 1-1003, [1252]1280-1926; A. miasta Legnicy - dokumenty cechowe ("B"): sygn. 1-643, 1364-1918; A. miasta Legnicy - dokumenty magdeburskie ("C"): sygn. 1-116; akta i księgi: okres przepruski (1215 j.a.): sygn. 1-8: kroniki, odpisy, XVI-XVII w., sygn. 9-29 (i 20a): sprawy domu książęcego, 1372-1675; sygn. 30-134: sprawy księstwa legnickiego, 1344-1740; sygn. 135-140: ludność miasta, 1563-1741; sygn. 141-157: ustrój miasta i organizacja władz miejskich, [1281]-1745; sygn. 158-340 (i 165a): księgi radzieckie, 1338-1741; sygn. 341-485: administracja sądownicza i sprawy sądowe, 1326-1743; sygn. 486-512 (i 492a): sprawy majątkowe, 1336-1739; sygn. 513-518: gospodarka leśna i rybna, 1545-1740; sygn. 519-525a: sprawy budowlane, 1430-1740; sygn. 526-637 (i 537a, 575a): rzemiosło, przemysł, górnictwo, 1318-1740; sygn. 638-650: handel, 1342-1738; sygn. 651-850: cła, akcyzy, podatki, 1320-1740; sygn. 851-1092: rachunki miejskie, 1350-1742; sygn. 1093-1170: sprawy kościelne, 1304-1743; sygn. 1171-1183 (i 1181a): oświata i kultura, 1506-1740; sygn. 1184-1190: medycyna, 1542-1737; sygn. 1191-1200: militaria, 1522-1718; sygn. 1201: księga przywilejów, 1447; sygn. 1202-1208: aneks, 1491-XVIII w. (m.in. Registerbuch der Gesellen 1688-1767); Akta i księgi, okres pruski (3396 j.a.): sygn. 1-81: kroniki, materiały kronikarskie, uroczystości, opisy, jubileusze, 1619-1939; sygn. 82-148: wybory, 1769-1938; sygn. 149-206: statystyka, 1759-1938; sygn. 207-237: sprawy przyjęć do prawa miejskiego, 1742-1881; sygn. 238-395: sprawy organizacyjne magistratu, 1644-1933; sygn. 396-432: sprawy sądowe i administracji sądowej, 1607-1925; sygn. 433-1032: sprawy gruntowe i własnościowe, 1613-1937; sygn. 1033-1128: sprawy majątków i wsi kameralnych, 1526-1912; sygn. 1129-1204: sprawy leśnictwa i gospodarki leśnej, 1424-1927; sygn. 1205-1442: budownictwo (ogólne, dróg i mostów), 1682-1924; sygn. 1443-1475: sprawy gospodarki wodnej, 1741-1923; sygn. 1476-1492: rzeźnia i stajnia miejska, 1756-1928; sygn. 1493-1514: cmentarze miejskie, 1760-1945; sygn. 1515-1639: sprawy pożarnictwa, 1743-1932; sygn. 1640-1771: finanse miejskie, 1494-1943; sygn. 1772-1814: handel, 1356-1926; sygn. 1815-2330: rzemiosło, 1454-1935; sygn. 2331-2388: przemysł, 1571-1927; sygn. 2389-2396: komunikacja, łączność, 1558-1924; sygn. 2397-2435: zdrowie publiczne, sport, 1320-1933; sygn. 2436-2464: opieka społeczna, 1721-1928; sygn. 2465-2489: fundacje, zapisy, 1657-1922; sygn. 2490-2578: towarzystwa, związki, 1831-1934; sygn. 719, 2579-2702: sprawy kościelne, 1517-1914; sygn. 2703-2768, 2972: sprawy szkolne, 1541-1944; sygn. 2769-2853: kultura i sztuka, 1599-1940; sygn. 2854-2971 (brak sygn. 2896): materiały rodowe, 1668-1943; sygn. 2972-3180: militaria, 1646-1923; sygn. 3181-3244: rada miejska, 1809-1898; sygn. 3245-3297: Zarząd Policji, 1744-1929; sygn. 3298-3315, 3396: aneks, 1646-1944, sygn. 3316-3395: akta gmin włączonych do obszaru miasta, 1592-1875 (sygn. 3316-3347 - Carthaus, sygn. 3348-3350 - Daenemark, sygn. 3351-3355 -Grünthal, sygn. 3356 - Sandhäuser, sygn. 3357-3376 - Schwarzvorwerk, sygn. 3377-3390 - Töpferberg, sygn. 3391-3395 - Hillerisches Konsortium). Liczba jednostek w zespole: 6373
85/4/0 Zbiór materiałów dotyczących miasta Legnicy [1345] 1435 - 1873 0 rozwiń
sygn. 1-5: sprawy ustrojowe miasta, 1667-1840; s. 6-8: wybory rady miejskiej, 1555-1694; s. 9-17: sprawy burmistrzów, 1555-1873; s. 18-20: sprawy syndyków miejskich, 1552-1733; s. 21-29: rajcowie miejscy, 1649-1731; s. 30-33: różne sprawy miejskie, 1583-1740; s. 34-36: przywileje, [1345-1453]-1676; s. 37-38: pisma rady miejskiej do dworu książęcego, 1675-1676; s. 39-47: wyrób i wyszynk piwa, 1588-1735; s. 48-49: gorzelnictwo, XVII w.-1735; s. 50: sprawy wyszynku soli, 1730-1740; s. 51-55: majątki miejskie, 1539-1734; s. 56: sprawy dziedziczne, 1554; s.57: sprawy reprezentacji miasta, 1732-1733; s. 58-73: mieszczaństwo, 1551-ok. 1790; s. 74-76: ludność folwarczna, 1672-1724; s. 77-81: Żydzi, 1555-1728; s. 82: szlachta, 1606; s. 83-84: sprawy kancelaryjne, 1708-1745; s. 85: urzędnicy miejscy, 1737; s. 86-88: sprawy dot. jurysdykcji miejskiej, 1555-1708; s. 89-94: urzędnicy sądowi, 1505-1838; s. 95: akta dot. prowadzenia księgi gruntowej, 1672; s. 96-102: opłaty sądowe, 1657-1732; s. 103-104: sądownictwo cywilne, 1552-1684; s. 105-111: sprawy spadkowo-opiekuńcze, 1435-1748; s. 112-125: roszczenia i długi, 1547-1769; s. 126-131: należności i długi, 1550-1719. Liczba jednostek w zespole: 131
85/5/0 Akta miasta Lubina [1295] 1605 - 1944 0 rozwiń
sygn. 1-8: obszar i majątek miejski, 1829-1936; sygn. 9-15: ludność miasta, 1674-1937; sygn. 16-20: sprawy panujących, władze centralne i prowincjonalne, 1760-1936; sygn. 21-78: sprawy samorządu miejskiego, godła i barwy miejskie, [1295]1605-1942; sygn. 79-102: sprawy dotyczące organizacji magistratu, 1642-1943; sygn. 103-116: sprawy uwłaszczeniowe 1811-1933; sygn. 117-167: sprawy gruntowe, 1851-1943; sygn. 168-186: sprawy gospodarki rolnej, 1886-1937; sygn. 187-226: gospodarka leśna, 1799-1939; sygn. 227-242: handel, rzemiosło, przemysł, spółdzielczość, 1726-1944; sygn. 243-255: sprawy budowlane, 1844-1940; sygn. 256-285: sprawy budowy i uruchomienia linii kolejowej, 1913-1939; sygn. 286-297 (288 - pominięta): drogi, ulice, place, 1746-1940; sygn. 298-378: zakłady i przedsiębiorstwa miejskie, 1829-1942; sygn. 379-385: sprawy porządku i bezpieczeństwa ppoż., 1853-1938; sygn. 386-417: Miejska Kasa Oszczędności, 1876-1936; sygn. 418-436: sprawy finansowe miasta, 1700-1940; sygn. 437-447: pomoc i opieka społeczna, 1876-1942; sygn. 448-467: fundacje i zapisy, 1788-1939; sygn. 468-473: sprawy wyznaniowe, 1836-1937; sygn. 474-481: sprawy kulturalne, 1827-1939; sygn. 482-538: sprawy szkolne, 1765-1940; sygn. 539-542: towarzystwa i stowarzyszenia, 1867-1935; sygn. 543-550: sprawy wyborów do organów państwowych, 1911-1938; sygn. 551-558: sprawy administracji sądowej, 1774-1941; sygn. 559-568: sprawy wojskowe, 1885-1943; sygn. 569-573: statystyka, 1895-1938; sygn. 574-617: policja, 1814-1943; sygn. 618: aneks (Acta der Bau-Polizeiverwaltung, 1928-1935); 58 j.a.: akta kat. B50 (budowlane, 1858-1943, 17 j.a., personalne, 1856-1944, 41 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 617
85/6/0 Akta miasta Świerzawy [1316] 1455 - 1945 0 rozwiń
Sprawy ogólne, sprawozdawczość, statystyka, 1610-1932, sygn. 1-67; Przywileje, 1541-1842, sygn. 68-85; Przyjmowanie do prawa miejskiego nowych mieszczan i ich obowiązki, 1726-1885, sygn. 86-127; Sprawy kolonizacji i zaludnienia miasta, 1742-1885, sygn. 128-154; Sprawy organizacyjne magistratu, Sprawy rady i kamery miejskiej, 1693-1888, sygn. 155-231, 2964, 2966-2967; Sprawy urzędników miejskich, 1741-1885, sygn. 232-284; Sprawy kamery i kasy miejskiej, 1701-1889, sygn. 285-592; Sprawy długów miejskich, 1742-1884, sygn. 593-600; Administracja, dzierżawa i sprzedaż działek miejskich wraz z przyległościami, 1626-1885, sygn. 601-650; Sprawy związane z ulepszaniem stanu majątku miejskiego, 1731-1885, sygn. 651-669; Tabele prestacyjne, Sprawy powinności pańszczyźnianych, 1703-1885, sygn. 670-683; Sprawy leśne i łowieckie, 1748-1885, sygn. 684-700; Sprawy graniczne, 1669-1888, sygn. 701-718; Sprawy dotyczące wypasu bydła, 1749-1822, sygn. 719-724; Sprawy budowlane, 1455-1888, sygn. 725-788; Sprawy miar i wag, 1742-1880, sygn. 789-798; Sprawy cen, 1741-1905, sygn. 799-811; Sprawy targowe, 1598-1885, sygn. 812-828; Sprawy ogniowe, 1739-1886, sygn. 829-906; Sprawy porządku i bezpieczeństwa, 1742-1886, sygn. 907-969; Sprawy rzemiosła i przemysłu, 1565-1886, sygn. 970-1136, 2971; Browarnictwo, 1747-1863, sygn. 1137-1152; Gorzelnictwo, 1748-1809, sygn. 1153-1154; Sprawy szkolne i kościelne, 1657-1885, sygn. 1155-1200 (patrz też 2972); Sprawy personelu szkolnego i kościelnego, 1742-1884, sygn. 1201-1234; Majątek kościelny, fundacje, 1738-1894, sygn. 1235-1354; Sprawy szpitala, 1749-1886, sygn. 1355-1446, 2968; Sprawy biednych, 1742-1901, sygn. 1447-1511; Militaria, 1714-1885, sygn. 1512-1682; Podatek wojenny, 1740-1871, sygn. 1683-1882; Sprawy dotyczące dochodów królewskich (podatki), 1696-1886, sygn. 1883-1963; Akcyzy i cła, 1741-1842, sygn. 1964-1977; Sprawy dotyczące stempli i inicjałów, 1741-1885, sygn. 1978-1993; Sprawy solne, 1598-1855, sygn. 1994-2002; Sprawy monetarne, 1743-1853, sygn. 2003-2006; Sprawy górnicze, 1750-1863, sygn. 2007-2010; Sprawy pocztowe, 1742-1885, sygn. 2011-2016; Sprawy dróg i mostów, 1746-1885, sygn. 2017-2035, 2037-2043; Sprawy dotyczące uprawy roli, plantacje, 1752-1851, sygn. 2044-2056; Sprawy dotyczące hodowli koni, bydła, owiec i pszczół, 1744-1885, sygn. 2057-2078; Sprawy dotyczące zakazu wywozu produktów krajowych, 1742-1820, sygn. 2079-2093; Sprawy medyczne, 1743-1886, sygn. 2094-2122; Ściganie żebraków i wagabundów, 1743-1886, sygn. 2123-2153; Sprawy dotyczące kar z nadzoru policyjnego, 1743-1886, sygn. 2036, 2154-2196; Sprawy dotyczące żałoby i hołdu, obchody i uroczystości, 1741-1885, sygn. 2197-2207; Sprawy dotyczące osób stanu szlacheckiego, obsady i zmiana na stanowiskach oraz organizacji i władz państwowych, 1741-1885, sygn. 2208-2240; Sprawy emigracji, 1744-1885, sygn. 2241-2259; Kolekty, 1743-1885, sygn. 2260-2293; Zarząd miejski (od 1885 r.), 1845-1944, sygn. 2294-2954, 2965, 2969-2970; Zarząd policyjny, 1902-1945, sygn. 2955-2963; Aneks, 1924-1930, sygn. 2972. Liczba jednostek w zespole: 2972
85/7/0 Akta miasta Złotoryi 1532 - 1945 [1946 - 1947] 0 rozwiń
sygn. 1-318: sprawy dot. ogólnej administracji, 1629-1945; sygn. 319-680: gospodarka komunalna, budownictwo, XVII w. - 1945; sygn. 681-692: rolnictwo, 1800-1944; sygn. 693-1247: sprawy majątkowe miasta, sprawy gruntowe, 1532-1945; sygn. 1248-1282: sprawy kościelne i szkolne, 1826-1943; sygn. 1283-1301: sprawy bezpieczeństwa, 1576-1944; sygn. 1302-1311: sprawy handlu, przemysłu i rzemiosła. 1586-1940; sygn. 1312-1353: zarząd policyjny, 1906-1945; sygn. 1354-1359: aneks (poł. XVIII- poł. XIX w.) Liczba jednostek w zespole: 1359
85/8/0 Cechy miasta Chojnowa 1536 - 1938 0 rozwiń
sygn. 1-2: "Altgemeinde Haynau", 1762-1882; sygn. 3-9: piekarze, 1771-1933; sygn. 10-17: bednarze, 1569-1901; sygn. 18-25: rzeźnicy, 1536-1934; sygn. 26-33: wyrobnicy metalowi, 1890-1934; sygn. 34-71: młynarze, 1694-1934; sygn. 72-86: siodlarze, powroźnicy i tapicerzy, 1610-1938; sygn. 87-98: ślusarze i stolarze, 1709-1938; sygn. 99-106: kowale, 1724-1932; sygn. 107-109: kołodzieje, 1854-1934; sygn. 110-115: krawcy, 1630-1925; sygn. 116-128: szewcy, 1564-1938; sygn. 129: garncarze, 1654-1852; sygn. 130-132: sukiennicy, 1616-1926. Liczba jednostek w zespole: 132
85/9/0 Cechy miasta Jawora 1421 - 1914 0 rozwiń
akta cechowe: budowlani, 1848-1914, sygn. 1-11, introligatorzy, 1670-1870, sygn. 12-15, złotnicy i srebrnicy, 1687-1825, sygn. 16-24, kapelusznicy, 1669-1834, sygn. 25-27, kuśnierze, 1656-1892, sygn. 28-30, garbarze i czerwonoskórnicy, 1616-1871, sygn. 31-32, słodownicy i piwowarzy, 1674-1900, sygn. 33-59, murarze, 1667-1892, sygn. 60-67, stolarze, 1689-1898, sygn. 68-72, cieśle, 1654-1897, sygn. 73-83, kowale, 1698, sygn. 84 dokumenty cechowe - 574 j.inw. z lat 1421-1868 (w bazie SCRINIUM) Liczba jednostek w zespole: 658
85/10/0 Cechy miasta Złotoryi 1563 - 1935 0 rozwiń
sygn. 1-2: bednarze, 1563-1887; sygn. 3-22: fryzjerzy, 1888-1935; sygn. 23: murarze i kamieniarze, 1755-1787 Liczba jednostek w zespole: 23
85/11/0 Komisja Cechów w Legnicy [1524] 1887 - 1944 0 rozwiń
Na zespół składają się akta własne Komisji Cechów oraz akta poszczególnych cechów - członków Komisji (stąd anteriora zespołu). Są to m .in protokoły cechowe, statuty i korespondencja poszczególnych cechów: sygn. 1-58: piekarze, 1706-1935; sygn. 59-139: rzemiosło budowlane, 1762-1935; sygn. 140-172: introligatorzy, 1587-1935; sygn. 173-180: krawiectwo damskie, 1910-1936; sygn. 181-192: elektrycy-instalatorzy, 1928-1933; sygn. 193-228: rzeźnicy, 1542-1935; sygn. 229-238: fryzjerzy, 1524-1929; sygn. 239-243: złotnicy, 1885-1923; sygn. 244-285: krawcy, [1349]1629-1934; sygn. 286-293: blacharze-instalatorzy, 1667-1932; 294-304: cukiernicy, 1895-1944; sygn. 305-313: koszykarze, 1893-1935; sygn. 314-317: malarze, 1885-1929; sygn. 318-329: mechanicy, 1923-1932; sygn. 330-337: młynarze, 1883-1933; sygn. 338-342: ślusarze, 1876-1933; sygn. 343-346: kowale, 1845-1928; sygn. 347-379: szewcy, 1729-1934; sygn. 380-396: kamieniarze, 1890-1935; sygn. 397-411: stolarze, 1829-1934; sygn. 412-415: garncarze, 1912-1934; sygn. 415-422: zegarmistrze, 1891-1934; sygn. 423: kołodzieje, 1847-1912; sygn. 424-431: tkacze, 1630-1933; sygn. 432-580: sprawy Komisji Cechów, 1869-1934; sygn. 581-588: tokarze i rzeźbiarze, 1761-1934; sygn. 589-594: bednarze, 1781-1932; sygn. 595-606: powroźnicy i siodlarze, 1616-1932; sygn. 607-620: dekarze, 1870-1938; sygn. 621-670: sprawy czeladnicze, wykazy majstrów, czeladników, członków cechów, 1870-1938 Liczba jednostek w zespole: 670
85/12/0 Komisja do spraw Miar i Wag w Legnicy 1810 - 1844 0 rozwiń
sygn. 1-3: sprawy ogólnoadministracyjne, 1817-1822; sygn. 4-8: sprawy znakowania miar i wag, 1810-1839; sygn. 9-35: sprawy poszczególnych urzędów miar i wag: sygn. 9-14: Legnica, 1816-1844; sygn. 15: Gryfów, 1819-182; sygn. 16-19: Głogów, 1817-1843; sygn. 20-22: Zgorzelec, 1817-1842; sygn. 23-24: Zielona Góra, 1817-1831; sygn. 25-26: Jelenia Góra, 1820-1843; sygn. 27-28: Jawor, 1820-1842; sygn. 29-30: Kamienna Góra, 1819-1822; sygn. 31-32: Żagań, 1817-1843; sygn. 33-34: Kowary, 1820-1829; sygn. 35: Nowa Sól, 1829-1843. Liczba jednostek w zespole: 35
85/13/0 Zawodowa Szkoła Kupiecka w Chojnowie 1888 - 1932 0 rozwiń
sygn. 1-9: plany i sprawozdania dot. nauczania, 1901-1931; sygn. 10: ewidencja uczniów, 1902-1924; sygn. 11-20: korespondencja, 1888-1932; sygn. 21: zarządzenia, 1901-1921; sygn. 22: sprawy kasowe, 1901-1909 Liczba jednostek w zespole: 22
85/14/0 Państwowe Gimnazjum w Jaworze 1677 - 1907 0 rozwiń
sygn. 1-4: drukowane przemówienia nauczycieli i uczniów, 1715-1810; sygn. 5: drukowane sztuki sceniczne nauczycieli i uczniów, 1737-1790; sygn. 6-10: różne materiały rodowe, 1677-1704; sygn. 11-16: różne pisma (okolicznościowe odezwy, poezje i zawiadomienia), 1725-1809; sygn. 17-20: materiały do kroniki szkoły, 1817-1863; sygn. 21-23: spuścizna po rektorze Samuelu B. Bormannie, 1752-1809; sygn. 24: akta rektora Raucha, 1820-1846; sygn. 25: sprawy finansowe szkoły, 1890-1907 Liczba jednostek w zespole: 25
85/15/0 Szkoła Kadetów w Legnickim Polu [1653] 1838 - 1932 0 rozwiń
sygn. 1-2: materiały dot. miejscowości Legnickie Pole, 1653-1827; sygn. 3: historia powstania zakładu, 1838; sygn. 4-10, 21: sprawy organizacyjne (przepisy porządkowe, rozkazy, regulaminy), 1885-1927; sygn. 11-13: listy (m.in. P. Hindenburga); sygn. 14-17: sprawy dyscyplinarne, 1901-1919; sygn. 18-19: gry i zabawy, 1932; sygn. 20: sprawy gospodarcze, 1910 Liczba jednostek w zespole: 21
85/16/0 Kościół Pokoju w Jaworze [1634] 1652 - 1945 [1947] 0 rozwiń
Sygn. 1-50: sprawy ogólno organizacyjne, 1652-1947; sygn. 51-88: duchowieństwo i służba kościelna, 1653-1946; sygn. 89-124: służba duszpasterska, obchody, jubileusze, 1634-1945; sygn. 125-352: sprawy chrztów, ślubów i zgonów, 1651-1946; sygn. 353-367: cmentarz kościelny, 1713-1945; sygn. 368-435: majątek kościelny, 1654-1943; sygn. 436-457: zapisy, darowizny, fundacje, kolekty, 1652-1893; sygn. 458-809: sprawy finansowe, 1655-1946; sygn. 810-856: sprawy szkolne, opieka nad młodzieżą, 1653-1944; sygn. 857-897: organizacje i stowarzyszenia kościelne, 1889-1946; sygn. 898-906: miscellanea, 1713-1943, sygn. 907-915: aneks (m.in. sprawy cmentarza, diakonis), 1762-1920, sygn. 916: Communicanten-Buch 1766-1770 Liczba jednostek w zespole: 916
85/17/0 Superintendentura w Jaworze 1634 - 1945 [1947] 0 rozwiń
Sygn. 1-9, sprawy wyznania ewangelickiego i jego stosunku do wyznania katolickiego 1634-1862; sygn. 10-17, obrzędy i uroczystości kościelne 1813-1947; sygn. 18-21, sprawy misyjne 1852-1920; sygn. 22-47, sprawy wiernych 1766-1912; sygn. 48-106, zarządzenia w sprawach kościelnych 1710-1904; sygn. 107-129, sprawozdawczość i statystyka 1827-1945; sygn. 130-164, sprawy synodalne 1812-1946; sygn. 165-191, ogólne sprawy diecezji i superintendentury 1641-1946; sygn. 192-297, sprawy poszczególnych gmin i parafii 1742-1947; sygn. 298-448, sprawy szkolne 1742-1924; sygn. 449-460, towarzystwa i instytucje kościelne 1885-1924; sygn. 461-515, duchowieństwo i służba kościelna 1773-1923; sygn. 516-519, sprawy opieki 1908-1923; sygn. 520-561, sprawy finansowe i majątkowe 1750-1947; sygn. 562-563, akta różne 1805-1881. Liczba jednostek w zespole: 563
85/18/0 Superintendentura w Legnicy 1599 - 1945 0 rozwiń
Sygn 1-10, sprawy superintendentury 1627-1922; sygn. 11-72, sprawy ogólne szkół i kościołów 1599-1914; sygn. 73-79, sprawy ogólne 1813-1907; sygn. 80-94, sprawy wychowania, moralności i inne 1645-1944; sygn. 95-179, sprawy synodalne 1814-1936 SYGN. 180-186, konferencje diecezjalne 1849-1901; sygn. 187-208, duchowieństwo i służba kościelna 1669-1926; sygn. 209-216, opłaty, składki kościelne, fundusz płac 1870-1925; sygn. 217-255, sprawy majątkowe i finansowe parafii 1708-1945; sygn. 256-281, fundacje, zapisy, sprawy towarzystw i misje 1643-1929; sygn. 282-292, statystyka i sprawozdawczość 1785-1935; sygn. 293-306, kurrendy 1754-1909. Liczba jednostek w zespole: 306
85/19/0 Kościół Mariacki w Legnicy 1574 - 1944 0 rozwiń
sygn. 1-144, 242-255: urodzenia, związki małżeńskie, zgony 1547-1943; sygn. 145-149, sprawy dotyczące obchodów i uroczystości kościelnych 1682-1906; sygn. 150-151, sprawy szkolne 1708-1805; sygn. 152, militaria 1742-1807; sygn. 153-162, duchowni i służba kościelna 1742-1928; sygn. 163-185, samorząd kościelny 1824-1940; sygn. 186-221, sprawy budowlane 1763-1907; sygn. 222-233, sprawy finansowe 1710-1930; sygn. 234-237, majątek i sprzęt kościelny 1761-1944; sygn. 238-241 biblioteka i archiwum 1758-1944 Liczba jednostek w zespole: 255
85/20/0 Kościół Pamięci Cesarza Fryderyka w Legnicy 1899 - 1945 0 rozwiń
sygn. 1, Chronik der Kaiser Friedrich Gedächnis-Kirche 1899-1909; sygn. 2, Protokollbuch für das Gemeindekirchenamt der Kaiser Friedrich Gedächtniskirche 1908-1918; sygn. 3, Amtshandlungen 1922-1939; sygn. 4, Manual und Rechnung der Kaiser Friedrich-Gedächnis Kirchenkasse zu Liegnitz über Einnahme und Ausgabe 1944; sygn. 6-20, księgi metrykalne urodzin, chrztów, konfirmacji, zgonów 1908-1945. Liczba jednostek w zespole: 20
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 303 wpisów.