Powiatowa Rada Narodowa w Biłgoraju

Sygnatura
37/1/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-6), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 7-11), ewidencja członków Rady Prezydium i Komisji (sygn. 12), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 13-19), wykazy straży pożarnych powiatu biłgorajskiego (sygn. 20), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 21-28), protokoły z posiedzeń Prezydium PRN (sygn. 29-34), protokoły z posiedzeń plenarnych i uchwały PRN (sygn. 35-39), działalność komisji (sygn. 40-74), sprawy społeczno-organizacyjne (sygn.75-76), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 77-78), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 79-126), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 127-131), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 132-133), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 134-140), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 141), sprawy różne (sygn. 142-161), sprawozdania (sygn. 162-167).

Dzieje twórcy:

Powiatowa Rada Narodowa (PRN) w Biłgoraju powołana została po ustąpieniu (27 lipca 1944 r.) Niemców z Biłgoraja w dniu 13 sierpnia 1944 r. podczas zebrania przewodniczących i delegatów z gminnych rad narodowych z powiatu biłgorajskiego. Do czasu wejścia w życie dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz. U. Nr 2 poz. 8), na podstawie którego wznowiły działalność Urząd Wojewódzki Lubelski oraz starostwa powiatowe Rada była organem sprawującym władzę administracyjną na terenie powiatu biłgorajskiego. Usytuowanie rad narodowych w powojennej strukturze władz terenowych jako organu uchwałodawczego, stanowiącego i kontrolującego dla samorządu terytorialnego określały ustawa Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) oraz dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 14 poz. 74). Radę tworzyli przedstawiciele delegowani przez partie polityczne, organizacje gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne. Swoją działalność zakończyła 7 czerwca 1950 roku po wejściu w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130). Biłgoraj - siedziba, powiat biłgorajski - teren działania. Do kompetencji Rady należało: 1. planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze; 2. kontrola działalności organów wykonawczych (rządowych i samorządowych) oraz instytucji i osób, wykonujących funkcje zlecone w zakresie administracji i gospodarki publicznej z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności z zasadniczą linią działalności Krajowej Rady Narodowej; 3. powoływanie samorządowych organów wykonawczych; 4. ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorządu mogą zawierać umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zbycia, zamiany lub obciążenia majątku nieruchomego; 5. uchwalanie regulaminów obrad rady i komisji. Ponadto rady sprawowały kontrolę nad działalnością państwowych i samorządowych organów wykonawczych. Radzie przysługiwało prawo mianowania i odwoływania starosty. PRN działała na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje własne organy: Prezydium (kierujące pracą Rady i reprezentujące ją na zewnątrz, wyłaniane z grona radnych w składzie: przewodniczący, zastępca i trzech członków) oraz komisje stałe i powoływane do określonych zadań. Organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej był wydział powiatowy na którego czele stał starosta. Powiatowa Rada Narodowa w Biłgoraju podlegała Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie, sama zaś pełniła władzę zwierzchnią nad wszystkimi radami miejskimi i gminnymi w powiecie biłgorajskim.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

167

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

167

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak