Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ostrowi Mazowieckiej

Sygnatura
79/92/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
4027

Zawartość:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw.

Dzieje twórcy:

Obowiązek prowadzenia rejestrów ochrzczonych i małżeństw w Kościele Katolickim wprowadziły uchwały soboru trydenckiego w 1563 r., synod piotrkowski w 1607 r. raz jeszcze potwierdził ten obowiązek, wprowadzając też rejestry bierzmowanych i przyjmujących Najświętszy Sakrament na Wielkanoc. W 1631 r. kolejny synod nałożył obowiązek prowadzenia rejestrów zmarłych. Księgi metrykalne spisywane były po łacinie aż do 1808 r. Na mocy artykułu 69 konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r. i dekretu króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r. wprowadzono Kodeks Napoleona, przewidujący powołanie do życia świeckich urzędów stanu cywilnego, które miały być prowadzone w każdej gminie Księstwa Warszawskiego dla wszystkich religii i wyznań łącznie. Mimo że zgodnie z założeniami na czele urzędów stanąć mieli urzędnicy świeccy, jednak w praktyce czynności rejestracji stanu cywilnego nadal wykonywali duchowni. Księgi stanu cywilnego spisywano od 1808 r. w języku polskim w dwóch egzemplarzach, tzw. unikacie i duplikacie. Sytuacja taka istniała do 1825 r., kiedy to wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, który złączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi poszczególnych wyznań. Przełożony parafii danego wyznania pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego. Dla religii niechrześcijańskich (judaizm, islam) akta stanu cywilnego prowadzić mieli początkowo burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy, a od 1830 r. rabini (dla wyznania mojżeszowego). Począwszy od 1 I 1868 r. do mniej więcej 1916 r. księgi prowadzono w języku rosyjskim, a następnie ponownie w języku polskim. System rejestracji stanu cywilnego wprowadzony w 1825 r. utrzymał się do 1945 r. Dekret z 25 IX 1945 r. (z mocą obowiązującą od 1 I 1946 r.) wprowadził powszechną, państwową i jednolitą dla całego kraju rejestrację stanu cywilnego przez nowe organy administracji państwowej - urzędy stanu cywilnego, którym przekazano wcześniejsze księgi metrykalne do 1946 r. Do parafii należały miejscowości: Ostrów Mazowiecka, Antoniewo, Biel, Dudy, Grabownica Nowa, Grabownica Stara, Grudzie, Guty, Kacpury, Komorowo Stare, Komorowo Majdan, Komorowo Koszary, Koziki, Kuskowizna, Lipniki, Lubiejewo Nowe, Lubiejewo Stare, Majdan Kozikowski, Pałapus, Podborze, Popielarnia, Prosiennica, Pólki, Rogóźnia, Sagaje, Sielc, Stacja Kolejowa, Stok, Ugniewo Pieńki, Ugniewo Skał, Ugniewo Stare.

Daty skrajne:

1826-1918,1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1922, 1926-1939.

Nazwa dawna:

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ostrowi Mazowieckiej, pow. Ostrów Mazowiecka

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

168

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

137

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.85

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych 137 j.a. sygn. 1-137
spis zdawczo-odbiorczy Brak danych 26 j.a. sygn. 138-168

Nr mikrofilmu 17389 - 17428. Nazwa zespołu została zmieniona uchwałą KM na posiedzeniu 2/2013 z 9.10. 2013 r.