Akta miasta Augustowa

Sygnatura
63/12/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta zespołu zawiera całokształt spraw miejskich, administracyjnych, społecznych, gospodarczych, lecz z lukami chronologicznymi. Poza dokumentacją oraganów miejskich, jest w zespole także dokumentacja dozorów kościelnych, bożniczych i szkolnych. Akta dotyczą następujących zagadnień: 1. Sprawy administracyjne: statystyka i raporty, urządzenia miejskie, rzemiosło, handel, zajęcia ludności, sprawy wyznaniowe i narodowościowe, oświata i kultura, opieka familijna, sprawy ogólno-administracyjne, sprawy personalne; 1808-1912, 239 j.a. 2. Sprawy policyjne: zdrowie, wypadki nadzwyczajne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, warty, ruch ludności, ewidencja, służba, żebractwo, włóczęgostwo, nadzór policyjny, przestępstwa, areszty, sądy, kary; 1808-1912, 159 j.a. 3. Sprawy wojskowe: poborowi i uchylający się od służby wojskowej, oddanie ziemi miejskiej pod obiekty wojskowe, dostawy dla wojska, kwaterunek; 1811-1913, 33 j.a. 4. Sprawy finansowe: majątek miejski, ubezpieczenie od ognia, ceny, regulacja hipotek, Kasa Ekonomiczna, Kasa Miejska; 1808-1913, 235 j.a.

Dzieje twórcy:

Dzieje Augustowa, jako osady, sięgają połowy XVI w. Prawa miejskie, z licznymi nadaniami i przywilejami, jako miasto królewskie, Augustów otrzymał w 1557 r. od króla Zygmunta Augusta. Od 1794 r. Augustów znalazł się pod zarządem Prus. Od 1807 r. w granicach Księstwa Warszawskiego. W Księstwie Warszawskim zasady organizacji miast regulowały odpowiednie art. Ustawy Konstytucyjnej z 22.07.1807 r. oraz dekret króla Fryderyka Augusta z dnia 23.02.1809 r. Władzę (zarząd municypalności) sprawowali posiadający szerokie kompetencje burmistrze wraz ze wspomagającymi go i kontrolującymi ławnikami oraz samorząd - rada municypalna. Całe władze miejskie były mianowane przez administrację. Początkowo po utworzeniu Królestwa Polskiego organizacja miast niewiele się zmieniła (art. 84 Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego oraz szerzej postanowienie namiestnika z 03.02.1816 r. o organizacji władz administracyjnych). Rady municypalne i miejskie, choć nie wymienione w aktach prawnych, działały nadal. Już jednak postanowienia namiestnika z 10.03.1818 r. oraz 30.05.1818 r., zmieniły cały system samorządu w kraju oraz zarządu w miastach. Samorząd miejski został zlikwidowany. Zamiast dotychczasowych zwierzchności miejskich wprowadzono kolegialne urzędy municypalne, składające się w Warszawie i miastach wojewódzkich z prezydenta i radnych, natomiast w pozostałych miastach, w tym w Augustowie, z burmistrza i ławników. Szczegółowy zakres czynności urzędów municypalnych pozostał taki sam jak zwierzchności miejskich. Ukazem cara Mikołaja I z 29.09 /11.10.1842 r. urzędy municypalne zostały przemianowane na magistraty, przy zachowaniu tych samych kompetencji. Ukazy z 19/31.12.1866 r., 11/24.03.1868 r., zmieniły przepisy o nadzorze nad magistratami, podporządkowując je ściślej administracji. Postanowienie Komitetu Urządzającego z 21.02./05.03.1867 r. zlikwidowało miejską służbę policyjną. Na takich zasadach władze miejskie działały do I wojny światowej. Personel urzędniczy władz miejskich był zmienny, ale zawsze stosunkowo nieliczny. W 1912 r. w Augustowie, poza burmistrzem, zatrudniano: kasjera (odpowiadał za kasę miejska i inne sprawy finansowe), sekretarza (sprawy kancelaryjne oraz gospodarka miejska), kwatermistrza (ruch ludności, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie społeczne i sprawy sanitarne, kwatery wojskowe). Poza tym zatrudniano wg potrzeb aplikantów, sługi miejskie, stróży nocnych i leśnych. Na terenie miast powoływano także specjalne instytucje, mające za zadanie zaspokojenie różnych potrzeb społecznych, które w swoim zakresie uzupełniały działalność władz miejskiej i były przez nie kontrolowane; należały do nich m.in.: dozory kościelne, bożnicze, szkolne, rady opiekuńcze.

Daty skrajne:

1807-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1807-1913, 1807-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

666

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

666

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz kartkowy roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak