Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Przerośli

Sygnatura
63/201/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
1790

Zawartość:

Struktura zespołu (serie akt) i zawartość: 1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/63 z lat: 1826-1847, 1850-1854, 1856-1889, 1898-1899, 1901. Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi. 2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1-2/16 z lat: 1830-1832, 1836-1839, 1842, 1846-1847, 1878-1879, 1884, 1887, 1889, 1905.

Dzieje twórcy:

Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne. 13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych. Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim. Zespół jest otwarty.

Daty skrajne:

1826-1905

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1903, 1905-1905.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

82

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

82

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Mikrofilmy ksiąg stanu cywilnego sygn. 1/2-1/55 (do 1884 r.), mikrofilmy alegatów sygn. 2/1-2/10 (do 1847 r.)