Gminna Rada Narodowa Mieruniszki powiat Olecko

Sygnatura
64/22/0
Daty skrajne
1945-1954
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

plany pracy prezydium, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, majątek gminy, sprawozdania sytuacyjne, podział administracyjny,rejestry Mazurów i cudzoziemców, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty i kultury, gospodarki komunalnej, osadnictwa rolnego, zagospodarowania odłogów, statystyki rolnej.

Dzieje twórcy:

Powiat olecki wraz z powiatami ełckim i gołdapskim należał początkowo do Okręgu Mazurskiego i podlegał Pełnomocnikowi Rządu R.P. na Okręg Mazurski, płk. Jakubowi Prawinowi. Dnia 15 kwietnia 1945 r. przybył do Olecka Janusz Średnicki, mianowany starostą przez płk. Prawina i rozpoczął organizację administracji. Oficjalne przejęcie władzy z rąk radzieckiego komendanta wojskowego nastąpiło w czerwcu 1945 roku. Dnia 17 lipca 1945 roku powiat olecki wraz z powiatami Ełk i Gołdap uchwałą Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1945 r. i zarządzeniem Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 9 lipca 1945 r. został włączony do województwa białostockiego. W okresie od 26 kwietnia do 27 czerwca 1945 roku zostało zorganizowane na terenie powiatu 6 gmin, m.in. gmina Mieruniszki z siedzibą w Kowalach Oleckich, która obejmowała 11 wsi i 10296 ha. Starosta mianował wójtów, którzy przystąpili do organizacji gmin, natomiast gminne rady narodowe ukonstytuowały się parę miesięcy później i na pierwszym posiedzeniu przeprowadziły formalne wybory wójtów. Zarządy gminne i gminne rady narodowe działały na podstawie ustawy z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego; rozdział 1 art.1 tej ustawy głosił: "organem stanowiącym i kontrolującym w gminach jest rada gminna", art. 2: "organem zarządzającym i wykonawczym w gminach wiejskich jest zarząd gminny". Zakres działania gminnych rad narodowych i ich organów wykonawczych oparty był na ustawie z 1933 roku potwierdzonej dekretem PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i ustawie KRN z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminne rady narodowe posiadały stałe komisje: oświaty i kultury, zdrowia, pracy i opieki społecznej, rolne, finansowo-budżetowe, kontroli społecznej, urządzenia osiedli. Obok zadań należących do kompetencji samorządu terytorialnego zarząd gminny wykonywał funkcje administracji państwowej, zlecone przez urzędy szczebla powiatowego. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Organem wykonawczym GRN stało się jej Prezydium, przejęło funkcje Zarządu Gminnego. Ustawa o reformie podziału administracyjnego z 25 września 1954 r. zdecydowała o likwidacji gmin, w ich miejsce powstały prezydia gromadzkich rad narodowych.

Daty skrajne:

1945-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1954, 1945-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

119

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

119

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

8.0

Ogółem metrów bieżących:

0.1

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1950-1953

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak