Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Olecku

Sygnatura
64/192/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólny (sprawozdania, sprawy organizacyjne, protokoły odpraw, korespondencja), Referat Finansowo-Budżetowy (preliminarze budżetowe), Referat Prawny (sprawozdania opisowe, zaświadczenia repatriacyjne, orzeczenia odszkodowawcze), Referat Statystyki i Ewidencji (sprawozdania statystyczne), Referat Osadnictwa (sprawozdania, sprawy przesiedleńcze, osadnictwo wiejskie i miejskie, protokoły komisji osadnictwa rolnego), Referat Pracy (rejestr osób ubiegających się o pracę), Referat Etapowy (sprawozdania, wykazy repatriantów), Referat Transportowy (sprawozdania, wykazy repatriantów, Niemców)

Dzieje twórcy:

Państwowy Urząd Repatriacyjny został powołany dekretem PKWN z 7 października 1944 roku. Do jego zadań należała: organizacja repatriacji ludności z obszarów innych państw na terytorium Państwa Polskiego, regulowanie planowego napływu repatriantów, opieka sanitarno-żywnościowa, planowe rozmieszczenie repatriantów i organizacja ich osadnictwa na ziemiach polskich, akcja pomocy repatriantom w odbudowaniu warsztatów pracy. PUR stanowił w myśl dekretu urząd centralny, podległy bezpośrednio PKWN. Dekret z 7 maja 1945 r. wniósł następujące zmiany: wprowadzone zostało nowe pojęcie"przesiedleńcy", zwiększono kompetencje PUR - miał się również zajmować sprawami przesiedleńców oraz repatriacją Niemców do poszczególnych stref okupacyjnych b. III Rzeszy. PUR przestał być urzędem centralnym, został podporządkowany Ministerstwu Administracji Publicznej. Jednostką nadrzędną PUR był Centralny Zarząd z siedzibą w Lublinie, następnie w Łodzi. Podlegały mu wojewódzkie oddziały PUR, a im rejonowe inspektoraty osadnictwa PUR i punkty etapowe. Z dniem 1 września 1945 r. nastąpiła reorganizacja: powstały powiatowe oddziały PUR, którym podporządkowano rejonowe inspektoraty osadnictwa i punkty etapowe. Powiatowe oddziały PUR były organami administracji państwowej specjalnej, na czele oddziału stał naczelnik, podległy dyrektorowi wojewódzkiego oddziału. Naczelnik powiatowego oddziału PUR podlegał ponadto w zakresie koordynacji działalności administracji państwowej, tj. staroście powiatowemu jako przedstawicielowi władz państwowych i zobowiązany był do składania mu sprawozdań ze swej działalności. Rejonowy Inspektorat Osadnictwa PUR w Olecku rozpoczął swoją działalność 20 kwietnia 1945 r., we wrześniu nastąpiła zmiana nazwy na Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Olecku. Od 30 września 1946 r.do 1 września 1947 r. PUR Powiatowy Oddział w Gołdapi zmieniony został na Ekspozyturę PUR Oddział w Olecku. W 1950 r. utworzono Samodzielny Oddział Likwidacyjny Zarządu Centralnego PUR oraz wojewódzkie oddziały PUR w likwidacji. Na mocy protokołu z 27 września 1950 r. Wojewódzkiego Oddziału PUR w Białymstoku Powiatowy Oddział PUR w Olecku został zlikwidowany.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

60

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

60

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak