Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olecku

Sygnatura
64/197/0
Daty skrajne
1951-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń prezydium

Dzieje twórcy:

Na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach władzy państwowej nastąpiła likwidacja samorządu terytorialnego w Polsce. Zgodnie z tą ustawą terenowymi organami władzy państwowej były rady narodowe, wyłaniane w drodze wyborów. Rady realizowały swoje zadania przez podległe im prezydia, pełniące funkcje administracyjne. Prezydia były podwójnie podporządkowane: jako organy rady były od nich zależne, z drugiej strony były podporządkowane hierarchicznie organom wyższego stopnia. Pierwsza sesja Miejskiej Rady Narodowej w Olecku odbyła się 19 czerwca 1950 roku: podczas obrad dokonano wyboru Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Na sesji odbytej 4 lipca 1950 roku powołano komisje: Finansowo-Budżetową, Gospodarki Drogowej, Mieszkaniową, Oświaty i Kultury, Rolną, Urządzania Osiedli, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej. Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 roku powierzyła miejskim radom narodowym prowadzenie gospodarki komunalnej oraz zaspokojenie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców miasta. Na pierwszej sesji nowej kadencji Miejskiej Rady Narodowej w Olecku 15 lutego 1958 roku wybrano Prezydium oraz powołano komisje: Finansów i Budżetu, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Zaopatrzenia Ludności, Oświaty i Kultury, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, ds. Przydziału Mieszkań, Mandatową. Ustawą z dnia 22 listopada 1973 roku zniesiono prezydia jako kolegialne organy administracji państwowej.

Daty skrajne:

1951-1973

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

47

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.57

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

3.0

Ogółem metrów bieżących:

0.05

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1952-1953

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak