Zarząd Powiatowy Kielecki

Sygnatura
21/32/0
Daty skrajne
1866-1915
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Ogólny: Sprawozdania statystyczne dotyczące ludności i osadnictwa, urodzajów, hodowli , przemysłu i komunikacji, sprawy włościańskie, służba zdrowia, szkolnictwo i oświata, towarzystwa handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia emigracyjne, poczta i telegraf, akta osobowe pracowników Zarządu Powiatowego, zarządzenia władz zwierzchnich sygn. 1-935 Wydział Administracyjny: Referat miejski: finanse, budownictwo, przemysł, rzemiosło, handel, szpitale i opieka społeczna, szkolnictwo nielegalne, budowa dróg i mostów, szkół i kościołów, nadzór nad duchowieństwem, Referat finansowy: dochody z dóbr skarbowych i poduchownych, propinacji, opłat handlowych i podatkowych, kar pieniężnych, serwituty, wykazy cen ziemi i produktów rolnych, informacje o obszarach pól uprawnych, Referat ubezpieczeniowy: ubezpieczenia budynków, pożary i ochrona przeciwpożarowa lasów skarbowych, wypłata premii ubezpieczeniowych sygn 936-2807 Wydział Wojskowo-Policyjny: Wykazy przestępców politycznych, wykazy osób nie mających prawa pobytu w kraju, emigranci i obcokrajowcy, duchowieństwo, cenzura, przestępstwa kryminalne, poszukiwania zbiegów politycznych i poborowych, straż ziemska, lecznictwo i stan sanitarny ludności, spisy lekarzy, felczrerów i akuszerek, zezwolenia na wystawianie sztuk teatralnych, widowisk i koncertów sygn 2808-4019

Dzieje twórcy:

Zarząd Powiatowy Kielecki rozpoczął działalnośc zgodnie z ustawą z 1866 r. i funkcjonował do wybuchu I wojny światowej naczelnik powiatu odpowiadał bezpośrednio przed gubernatorem i Rządem Gubernialnym za sprawne działanie urzędu i administrowanie powiatem. W jego ramach działały trzy Wydziały: Ogólny, Administracyjny i Wojskowo- Policyjny. Urząd Powiatowy był władzą administracyjną, zarządzającą powiatem i podległą gubernatorowi i Rządowi Gubernialnemu, podlegali mu burmistrzowie i wójtowie. Obszar powiatu kieleckiego stanowiły miasta - Chęciny, Daleszyce i Bodzentyn oraz gminy Łopuszno, Snochowice, Ruda, Korzecko, Radkowice, Brzeziny, Mąchocice, Morawica, Niewachlów, Dąbrowa, Suków, Krajno, Szczecno, Bodzentyn, Wólka Kłucka, Krasna, Samsonów, Suchedniów Jaworznia, Radomice, Huta Nowa, Napęków, Cisów. Po reformie w 1870 roku zmieniono granice i siedziby gmin. Zarząd Powiatowy Kielecki funkcjonował do 1915 roku. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1866-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1866-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckoě Uězdnoe Upravlenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4020

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4019

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

30.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

29.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

10 ja z lit a