Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich

Sygnatura
21/40/0
Daty skrajne
[1846] 1864-1915 [1919]
Liczba serii
44
Liczba skanów
0

Zawartość:

Urządzenie włościan, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i uchwały komisarza, pomiary wsi, serwituty, spory graniczne, zezwolenia na wyrąb lasów prywatnych, sprzedaż majoratów, zamiana gruntów, dobrowolne umowy, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa i remont szkół, urzędów gminnych, szpitali, studni, pomników, zwrot kosztów lekarskich za biednych z terenu powiatu jędrzejowskiego sygn 1-773, z terenu powiatu kieleckiego zachowały się akta dotyczące urządzenia włościan, urządzenia lasów, pomiary i rozgraniczenie gruntów, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i komisarza, rozpatrywanie praw do ziemi, zezwolenia na wyrąb lasów, sprzedaż folwarków i majoratów, serwituty, poprawianie zapisów w tabelach nadawczych, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa urzędów gminy, aresztów, mostów, brukowanie ulic, zaprowadzenie linii telefonicznych, zakup ksiąg ludnościowych sygn 774-1525 z powiatu miechowskiego protokóły uchwał zgromadzeń gminnych, urządzenie włościan, urządzenie lasów, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i uchwały komisarza, sprzedaż majątków, serwituty, spory między dworem a wsią, przeniesienie siedziby sądów, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa i remont szkół, urzędów gminnych, mostów, walka z epidemią cholery sygn 1526-2268, w powiecie olkuskim zachowały się akta dotyczące urządzenia włościan, lasów, zażalenia i prośby włościan w sprawie zwrotu zagród, regulacji serwitutów i zażalenia na zarządzenia komisarza i zgromadzeń gminnych, poprawianie zapisów w tabeli, spory graniczne, pomiary gruntów, organizacja kas, budowa szkół, wystawianie tablic sygn 2269-2553 pow pińczowski - urządzenie włościan i lasów, zażalenia na uchwały zgromadzeń i komisarza, zezwolenia na wyrąb lasów prywatnych, urządzenie włościan żydów, sprzedaż folwarków i majoratów, spory o serwituty, poprawa zapisów w tabelach i dokumentach pomiarowych, przyznawanie pochodzenia włościańskiego, organizacja kas, budowa szkół i urzędów, zapomogi dla rodzin zabitych i rannych w wojnie sygn 2554-3369 powiat stopnicki - urządzenie włościan i mieszczan, urządzenie lasów, prośby włościan, organizacja nowych gmin, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i komisarza, pomiary gruntów, spory o serwituty, dobrowolne umowy o zamianie ziemi, wyjazd przedstawicieli gmin do Petersburga na uroczystości z okazji 300 lecia panowania Romanowych, budowa pomników cara Aleksandra II sygn 3370-4517 pow włoszczowski - urządzenie włościan i mieszczan, zażalenia na uchwały, prośby włościan i właścicieli dóbr, pomiary i rozgraniczenia gruntów, kontrola gospodarki leśnej, spory o serwituty, organizacja kas, budowa dróg, brukowanie ulic, remont szkół, zasiłki rodzinne sygn 4518-5330 w aktach Kieleckiej Komisji ds. Włościańskich zachowały się okólniki Rządzacego Senatu, Komitetu Urządząjacego, Rządu Gubernialnego Kieleckiego, Urzędu Gubernialnego ds. Włościańskich, organizacja Komisji i gmin, kontrola kancelarii Komisji, sprawozdania z prac komisarzy i prac pomiarowych, urządzenie włościan w przynależnych do miast dobrach instytutowych, rządowych oraz poklasztornych, reorganizacja miast, korespondencja tajna, szkoły powszechne i grunty szkolne, rewizja kas, przesiedlanie na Syberię, akta personalne sygn 5331-5984, w olkuskiej komisji ds. włościańskich, zachowały się - organizacja i wykaz gmin, tabele likwidacyjne, sprawozdania roczne, nadawanie realności rządowch, grunty wydzielone sołtysom, szkoły, koscioły, podział gruntów plebańskich, sprawdzanie tabel likwidacyjnych, spory o zagrody sygn 5985-6440 (+72 z literą A), tabele likwidacyjne i nadawcze sygn 1-2018 (+105 z literą A), plany serwitutowe sygn. 1-69, operaty leśne 1-42

Dzieje twórcy:

Ukazem z 19 lutego / 2 marca 1864 r. O uwłaszczeniu włościan w Królestwie Polskim powołany został Komitet Urządzający i jego organy wykonawcze - komisje do spraw włościańskich. Na terenie ówczesnej guberni radomskiej powstały trzy takie komisje - radomska, kielecka, olkuska. 7 lipca 1865 roku Komitet Urządzający utworzył Generalną Komisję ds.. Włościańskich składającą się z dwóch komisji - próśb i skarg oraz zatwierdzenia tabel likwidacyjnych. W 1867 roku w związku z nowym podziałem kraju utworzono dwie komisje - radomską obejmującą teren guberni radomskiej i kielecką obejmującą zasięgiem nową gubernię kielecką. W każdym powiecie utworzono komisje powiatowe. Ukazem z 18 listopada 1870 roku zniesione zostały komisje gubernialne, a na ich miejsce utworzono urzędy gubernialne ds.. Włościańskich, a w każdym mieście powiatowym komisarzy ds.. Włościańskich. W skład Urzędu Gubernialnego ds.. Włościańskch wchodzili gubernator, wice gubernator jeden członek stały, dyrektor Izby Skarbowej oraz komisarze powiatowi wszystkich powiatów. 1 kwietnia 1871 roku zniesiono Komitet Urządzający a Zarząd Główny Spraw Włościańskich przeniesiono z Warszawy do Petersburga do Wydziału Ziemskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Urząd Gubernialny ds.. Włościańskich zakończył swą działalność z wybuchem I wojny światowej . w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

[1846] 1864-1915 [1919]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1846-1846, 1864-1915, 1916-1916, 1917-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckoě Gubernskoe po Kres'tjanskim Dělam Prisutstvie

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

8912

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8857

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

77.23

Ogółem opracowanych metrów bieżących

77.21

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak