Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Powinności Wojskowej

Sygnatura
21/50/0
Daty skrajne
[1838] 1874-1915 [1917]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

spisy rekrutów z lat 1839-1868 sygn 1-16, okólniki i zarządzenia z lat 1874-1915 sygn 17-93, 1855, 1861, 1865, 1868, 1876, 1878, 1886, 1889, 1891, akta dotyczące mobilizacji szkód wojennych, komitety pomocy z lat 1898-1915 sygn 94-107, protokoły posiedzeń gubernialnego i powiatowych urzędów ds. powinnosci wojskowej akta od 1874 do 1917 r sygn 108-228, pobór rekrutów, rezerwy, pospolite ruszenie, podwody dla wojska sygn 229-765, odwołania rodzin i poborowych od obowiązku służby wojskowej sygn 766-1854, 1856-1860, 1862-1864, 1866-1867, 1869-1875, 1877, 1879-1885, 1887-1888, 1890

Dzieje twórcy:

W celu przeprowadzenia poboru w każdym województwie od 1816 r. tworzono delegacje zaciągowe, a od 1832 r. także komisje zaciągowe. Od 1859 r. na okres poboru powoływano stale i czasowe urzędy rekruckie w guberniach oraz komisje konskrypcyjne w powiatach. Akta Kieleckiej Komisji Zaciągowej z lat 1839-1858 oraz kieleckich stałych i czasowych urzędów rekruckich z lat 1859-1873 zachowały się fragmetarycznie. Na mocy ustawy z dn. 1 stycznia 1874 r. o obowiązku służby wojskowej do przeprowadzenia zaciągu wojskowego powołany został w Kielcach Urząd Gubernialny. Ustawa wprowadziła czasowe ulgi dla uczących się, nauczycieli i urzędników. W celu odbywania obowiązku służby wojskowej ustawa przewidywała tworzenie rejonów powołania. Gubernia podzielona była na 16 rejonów, powiaty olkuski i kielecki dzieliły się na 3 rejony, pow jędrzejowski, pińczowski, stopnicki, miechowski na 2 rejony. W każdym powiecie tworzono powiatowe urzędy, które podlegaly urzędowi gubernialnemu. Do obowiązku urzędu należał: nadzór nad regularnym przebiegiem poboru w guberni, przeprowadzanie superrewizji osób podlegających służbie wojskowej, rozpatrywanie sprawodzań powiatowych urzędów przygotowywanie sprawozdań z poboru w guberni, rozpatrywanie skarg na powiatowe urzędy. W okresie I wojny światowej powiatowe urzędy przejęły wojska austrackie, lecz sam urząd działał do 1915 r. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

[1838] 1874-1915 [1917]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1838-1873, 1874-1915, 1916-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckoě Gubernskoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1891

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1891

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak