Urząd Wojewódzki Kielecki I

Sygnatura
21/100/0
Liczba serii
129
Liczba skanów
237526

Zawartość:

Wydział Prezydialny sygn. 1-715 zarządzenia władz centralnych i wojewody kieleckiego, współpraca z władzami samorządowymi, opieka nad uchodźcami, nadzór nad widowiskami, uroczystości narodowe, wykazy urzędników UWK i starostw, ogólny stan bezpieczeństwa, sprawozdania sytuacyjne wojewody kieleckiego i starostw, sprawy stowarzyszeń związków, organizacji politycznych, sprawy organizacji wydziału Wydział Budżetowo Gospodarczy sygn. 716-1229 wykazy strat wojennych, zapomogi, sprawy emerytalne, organizacja lecznictwa, dochody i wydatki Wydział Administracyjny sygn. 1230-2028 sprawy stanu cywilnego i ruchu ludności, utraty obywatelstwa, zmiany nazwisk, nominacje proboszczów, podział terytorialny, sprawy dotyczące cmentarzy, dozorów kościelnych, statystyka wyznań, sprawy aprowizacyjne, ewidencja sklepów, magazynów, statystyka przewozów, sprawy uzdrowisk, kultury, sztuki, melioracje, spółki wodne, sprawy łowieckie, Wydział Ogólny sygn. 2029-2534 (2182 - 37 fotografii) materiały dotyczące sytuacji gospodarczej, sprawozdania wojewody o sytuacji związanej z bezrobociem, materiały ze zjazdów starostów, ochrona zabytków, odznaczenia państwowe, nadawanie obywatelstwa polskiego Wydział Bezpieczeństwa sygn. 2535-3247 materiały dot. stronnictw, związków zawodowych, repatriacja i emigracja, sprawozdania o stanie bezpieczeństwa, stan organizacji komunistycznych, klęski żywiołowe, przestępstwa, szpiegostwa, ewidencja cudzoziemców, nielegalna emigracja, polityka prasowa, nadzór nad widowiskami Wydział Społeczno Policyjny sygn 3248-3933 legalne stronnictwa polityczne, mniejszość narodowa, sprawozdania sytuacyjne działalność organizacji młodzieżowych, strajki, statystyka bezrobotnych Wydział Samorządowy sygn. 3934-7680 organizacja samorządu miejskiego, wybory do ciał ustawodawczych, zmiany i kształtowanie granic miast, gmin powiatów, budżety miast, wydatki na cele bezpieczeństwa Wydział Wojskowy sygn. 7681-8098 udział Polski w wojnach 1914-1918 i 19181-1920 statystyka, sprawy inwalidów wojennych, zaciąg do wojska i junaków, ochrona przeciwlotnicza, fundusz obrony narodowej Wydział Zdrowia sygn. 8099-8548 sprawy dotyczące nadzoru lekarzy, felczerów sprawozdania z działalności szpitali, zwalczanie chorób zakaźnych, społecznych i zawodowych Wydział Pracy i Opieki Społecznej sygn 8549-9384 sprawy nadzoru nad organizacjami, opieka nad dziećmi, państwowe i społeczne pośrednictwo pracy, wykazy zakładów pracy, raporty o stanie bezrobocia i rynku pracy, zapomogi dla bezrobotnych, emigracja zarobkowa Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych sygn. 9385-11730, 12055-12068, 19362-19998 sprawy organizacji rolnych, szkolnictwa rolnego statystyka zbiorów, ochrona lasów melioracje statystyka zasiewów, przetwórstwo roślin Wydział Weterynarii sygn. 11731-12054 zwalczanie chorób zwierząt, hodowla zwierząt i higiena weterynaryjna, sprawy nadzoru nad obrotem zwierzętami, nad ubojem Wydział Przemysłowy sygn. 12069-11262 sprawozdania o stanie przemysłu i sytuacji gospodarczej, kontrakty handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze, stan zatrudnienia, poszukiwania geologiczne statystyka kamieniołomów Dyrekcja Robót Publicznych sygn. 14263-16384 sprawy utrzymania dróg, mostów państwowych, sprawozdania z gospodarki drogowej mapy i wykazy mostów, budowa i przebudowa dróg Wydział Komunikacyjno Budowlany sygn. 16385-19361 sprawy budowy dróg państwowych, sprawozdania rachunkowe z wydatków plany budynków Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzki Konserwator Zabytków - dokumentacja obiektów zabytkowych w układzie alfabetycznym akta osobowe pracowników UWK

Dzieje twórcy:

Urząd Wojewódzki Kielecki jako organ administracji ogólnej II instancji powstał na mocy ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 roku. Obszar b. Woj..kieleckiego objął w zasadzie tereny byłej guberni kieleckiej i radomskiej z lat 1867-1916. W jego skład wchodzilo 16 powiatów: będziński, częstochowski, iłżecki z siedzibą w Wierzbniku, jędrzejowski, kielecki, konecki, kozienicki, miechowski, olkuski, opatowski, opoczyński, pińczowski, radomski, sandomierski, stopnicki z siedzibą w Busku i włoszczowski. W 1927 z części powiatu będzińskiego, utworzono nowy powiat zawiercińaski, zaś w kwietniu 1939 roku terytorium województwa zmniejszyło się z powodu wyłączenia z części powiatów koneckiego i opoczyńskiego do wojewodztwa łódzkiego. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego określona została w Rozporządeniu Rady Ministrów z 13 listopada 1919 roku. W zakres działania wojewody wchodziły sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych adiminstracji sądowej, wojskowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej i pocztowo telekomunikacyjnej oraz spraw zastrzeżonych do kompetencji urzędów ziemskich. Struktura urzędu ulegała zmianie i ostatecznie ustaliła się dopiero w latach trzydziestych. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność urzędu. 3 IX 1939 urząd został ewakouawany w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

[1868] 1918-1939 [1949]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1868-1917, 1918-1939, 1940-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

25261

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23299

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

271.52

Ogółem opracowanych metrów bieżących

262.41

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Przeniesiony do ZoSIA
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

pominięto sygn. 120-219, 5232, 5919, 6909, 7169-7178, 7571, 10985-10986, 18770, 19235, 11100-11199, w zespole występuje 1 j.a. o sygnaturze z oznaczeniem literowym - 12833a