Starostwo Powiatowe Kieleckie I

Sygnatura
21/101/0
Liczba serii
22
Liczba skanów
57508

Zawartość:

referat ogólny sprawy reprezentacyjne oraz osobowe, wnioski o odznaczenia i ordery sygn 1-56 referat organizacyjny sprawy organizacyjne starostwa, sprawy podziału administracyjnego, wybory do sejmu i senatu, interpelacje poselskie sygn 57-189 referat bezpieczeństwa sprawozdania sytuacyjne wojewody i starosty, akta o działalności partii i stronnictw politycznych, różnych stowarzyszeń i organizacji, akta dotyczące zgromadzeń, wieców i zjazdów, ewidencja osób podejrzanych, sprawy bezrobocia, strajki sygn 190-1013 referat porządku publicznego zezwolenia na kupno i posiadanie broni, nadzór i zajęcia czasopism, sprawy cudzoziemców, internowani , reemigranci, wysiedlanie osób, sprawy łowieckie, rejestracja pojazdów mechanicznych, poszukiwanie osób sygn 1014-1457 referat administracyjny akta nadania i utraty obywatelstwa, zmiany i nadania nazwisk, ruch i statystyka ludności, paszporty konsularne, sprawy metrykalne, akta odbudowy i daniny lasowej sygn 1458-1708 referat wyznaniowy ewidencja parafii, duchownych, świątyń, cmentarzy i majątku kościelnego, statystyka wyznaniowa, sprawy gmin wyznaniowych żydowskich sygn 1709-2056 referat karny akta karno administracyjne, grzywny i orzeczenia sygn 2057-2065 referat wojskowy sprawy poborowe, mobilizacyjne, wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, ewidencja koni i pojazdów mechanicznych, obrona przeciwlotnicza i przeciwpożarowa, wykazy weteranów, spis lekarzy, sygn 2066-2252 referat przemysłowy wykazy przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych i rzemieślników, wykazy cen, cechy rzemieślnicze, zwalczanie nielegalnego handlu, ruch spółdzielczy, spisy hoteli, pensjonatów i restauracji, miary i wagi sygn.2253-2472 referat wodny sprawy wodno prawne, ewidencja młynów i tartaków, mosty, zanieczyszczenie rzek sygn. 2473-2521 referat aprowizacyjny sprawy aprowizacyjne i rolne, statystyka produkcji rolnej, walka z lichwą i spekulacją, ceny rynkowe, nadzór nad piekarniami i przemiałem zboża, aprowizacja robotników, kontyngenty sygn 2522-2716 referat samorządowy sprawy samorządu terytorialnego, akta wyborcze, spisy wyborców, wybory sołtysów, ewidencja wójtów sołtysów i sekretarzy gmin, protokóły z posiedzeń rady powiatowej i miejskiej sygn 2717-3087 referat opieki społecznej dochodzenia w sprawach opieki społecznej i ubezpieczeń społecznych, walka z żebractwem i włóczęgostwem wykazy instytucji dobroczynnych i opiekuńczych, pomoc dla bezrobotnych i poszkodowanych przez klęski żywiołowe, wypadki przy pracy sygn 3088-3205 referat budżetowo gospodarczy akta budżetowo gospodarcze sprawy lokalowe sygn 3206-3234 referat sanitarny nadzór nad wykonywaniem praktyki lekarskiej, wykazy lekarzy, dentystów, felczerów, aptek itp.Walka z epidemiami szczepienia ochronne, spisy sanatoriów i szpitali, stan sanitarny, walka z chorobami zakażnymi, sprawy sanitarne sygn. 3235-3332 referat weterynaryjny, walka z chorobami zaraźliwymi zwierząt, sprawy weterynaryjne, spisy zwierząt, dozór nad rzeźniami sygn 3333-3440 referat ochrony lasów zagospodarowanie i ochrona lasów, wykazy leśników sygn 3441-3446 referat budowlany administracja, budowa i remonty gmachów państwowych, kościelnych i prywatnych, cmentarze wojenne, inne sprawy budowlane sygn 3447-3505 referat inwalidów wojennych weterani powstań sygn 3506-3511 referat rolnictwa akta organizacyjne wydatki z funduszu obrotowego reformy rolnej sygn 3521-3514, 3538-3598 sprawozdania sytuacyjne miesięczne sygn 3517-3537 akta dotyczące scalenia aprowizacji, wyborów wójtów, spraw wyznaniowych i bezpieczeństwa sygn. 3599-3625 akta osobowe pracowników sygn 3626- 3710 karty rzemieślnicze sygn 3711-3778

Dzieje twórcy:

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego utrzymany został podział na powiaty, a powiatową władzą administracyjną zostały starostwa. Do zakresu kompetencji starosty miały należeć wszelkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych admimnistracji wojskowej, sądowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, i pocztowo- telegraficznej oraz urzędom ziemskim. Rozporządzenia wykonawcze Rady Ministrów z 13 listopada 1919 r. określały zasady zespolenia urzędów oraz tymczasową organizację powiatowych władz administracyjnych. Kolejne zmiany wprowadzono 19 stycznia 1928 roku rozporządzeniem o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 r. Na tej podstawie wojewoda kielecki wydał 30 grudnia 1930 roku rozporządzenie określające organizację starostw województwa kieleckiego. Do rozporządzenia tego załączony został statut organizacyjny starostw i szczegółowy podział czynności między poszczególne referaty. Działalność tego urzędu trwała do wybuchu II wojny światowej.

Daty skrajne:

1919 - 1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

3793

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3792

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

17.63

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.61

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak niekompletny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie