Komisarz Ludowy w Kielcach

Sygnatura
21/102/0
Daty skrajne
[1915] 1918-1919 [1920]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

dekrety, zarządzenia i okólniki, sygn 1-3, 68-70, plakaty, odezwy, obwieszczenia sygn 4, nielegalny handel sygn 5, pożyczka państwowa sygn 6, kupno inwentarza żywego sygn 7, jeńcy internowani sygn 8, statystyka ludności sygn 9, spis ludności sygn 10, order Białego Krzyża sygn 11, ugoda Związku Ziemian z robotnikami rolnymi sygn 12, spisy urzędników sygn 13, księga uchwał rady dobroczynności publicznej sygn 14, emerytury i zasiłki sygn 15-16, zezwolenia na odczyty, posiedzenia i zebrania sygn 17, sprawy członków dozorów bożniczych sygn 18, nieszcześliwe wypadki sygn 19, koncesje sygn 20, podania i prośby w sprawach różnych sygn 21, koszta leczenia chorych sygn 22-37, korespondencja w sprawach różnych sygn 38-41, 4 , 55-56, stan bezpieczeństwa sygn 42, dane o kopalniach i kamienoiołomach sygn 43, wybory do sejmu ustawodawczego sygn 44, raporty policyjne z zebrań sygn 45, sprawozdania sytuacyjne sygn 46-47, paszporty sygn 48, stowarzyszenia i statuty sygn 50-52, konfiskaty sygn 53, podania, prośby sygn 54, sądy doraźne sygn 57, Rady delegatów robotniczych sygn 58, akta milicji ludowej i policji komunalnej sygn 59, pobór do wojska sygn 60-61, spis żolnieży rosyjskich sygn 62, zasiłki dla rodzin żolnierzy sygn 63-65, zasiłki i pobór do wojska sygn 66, organizacja urzędu aprowizacyjnego sygn 67, komisja nadzorcza krajowa rady gospodarczej na powiat kielecki sygn 71-72, działalność komitetu ds. walki z lichwą sygn 73- 75, sprawy szkód elementarnych sygn 75, sprawozdania Referenta Aprowizacyjnego sygn 76, sprawozdania ze sprzedaży i zapotrzebowania sygn 77, kontyngenty sygn 78, spisy uprawnionych do korzystania z aprowizacji sygn 79, korespondencja w sprawach koncesji sygn 80-82, Korespondencja Urzędu Aprowizacyjnego sygn 83-86, sprawy urzędu aprowizacyjnego sygn 87,

Dzieje twórcy:

Z chwilą ewakuacji wojsk i urzędów rosyjskich Kielce stały się siedzibą władz powiatowych austriackich na czele których stał austricki Kuk Kreishauptman. Władzę cywilną sprawował komisarz cywilny. Kreishauptman nadzorował sprawy dot. Żandarmerii i policji, paszportów, przepustek, kolei i poczt oraz dział aprowizacji i eksploatacji lasów. Podlegał on gubernatorowi w Lublinie. Po klęsce państw centralnych i utworzeniu rządu w Lublinie. W 1918 r. wprowadzona została nazwa komisariat ludowy. Reprezentował on centralną władzę państwową podlegąjac Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Urząd ten wykonywał nadzór nad samorządem miejskim i wiejskim. Na terenie miasta i powiatu był zwierzchnikiem powiatowej służby bezpieczeństwa publicznego oraz podległych urzędowi powiatowemu innych urzędow i instytucji. W dn. 17 lipca 1919 roku na podstawie rozporządzenia MSW z 15 kwietnia 1919 urząd komisarza ludowego zmieniono na powiatowy komisarz rządowy od paźdzernika 1919 wprowadzono została nazwa starostwo. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1915] 1918-1919 [1920]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1917, 1918-1919, 1920-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

87

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

87

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

brak sygn 49