Komisje Wyborcze Województwa Kieleckiego

Sygnatura
21/103/0
Daty skrajne
1918-1938
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta Komisji Wyborczych Województwa Kieleckiego dotyczą wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1918 roku, oraz wyborów do Sejmu i Senatu w latach 1928, 1930, 1935, 1938. Zawierają przede wszystkim materiały dotyczące składu osobowego komisji, wyposażenia lokali wyborczych, rozprowadzania afiszy wyborczych, załatwienia reklamacji oraz ustalania wyników głosowania. Do ciekawszych należą listy kandydatów na posłów i senatorów sygn 1-132, 72a

Dzieje twórcy:

Na mocy dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, a zatwierdzonego przez Naczelnika Państwa, zostały ogłoszone wybory poselskie na dzień 26 stycznia 1919 roku. Ordynacja regulowała wszystkie sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Kielecczyźnie. Utworzono 7 okręgów wyborczych i przydzielono im 53 mandaty na ogólną liczbę 526. Zachowały się tylko akta Głównej Komisji Wyborczej w Sosnowcu ustanowionej na powiat będziński i dąbrowski. W skład Komisji wchodził przewodniczący, zastępca i trzech członków. Do zadań należało nadzorowanie miejscowych komisji wyborczych, przyjmowanie kandydatów poselskich i ustalanie wyników w całym okręgu wyborczym. Po ogłoszeniu wyników głosowania Komisja zakończyła swą działalność w 1919 roku. Wraz z uchwaleniem konstytucji uległa zmianie ordynacja wyborcza. Ustawa z 28 lipca zawierała ordynację wyborczą do sejmu i senatu. Przy wyborach do senatu województwo stanowiło jeden okręg, obwody odpowiadały obwodom ustanowionym dla wyborów do sejmu. Wybory do senatu i sejmu zarządzał prezydent. W czasie wyborów z 1928 roku państwo polskie podzielono na 64 okręgi wyborcze. W województwie wydzielono 6 okręgów wyborczych. Z 1928 roku zachowały się akta Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Kielcach i Komisji nr 21 w Będzinie. Do jej zadań należało zatwierdzanie list kandydatów na posłów, nadzór nad komisjami oraz ustalanie wyników wyborów. Wg tych samych ordynacji odbyto wybory w 1930 roku. Z tego okresu zachowały się akta Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Kielcach i nr 21 w Będzinie. W 1935 roku wprowadzono nową ordynację. Zmianie uległy kompetencje i zasięg terytorialny komisji wyborczych. Z tego okresu zachowały się akta Komisji nr 24 dla powiatu kieleckiego i włoszczowskiego. Komisja składała się z przewodniczącego i 4 członków, a jej zasadniczym zadaniem było zatwierdzanie spisu wyborców. Listę kandydatów na posłów ustalało zgromadzenie okręgowe. Czynnością zamykającą działaność komisji było ostateczne ustalenie wyników głosowania w okręgu i przyznanie mandatów nowym posłom. Przy wyborach do senatu przewodniczący sprawował nadzór nad wyborem delegatów do wojewódzkich kolegiów wyborczych i powoływał przewodniczących zebrań obwodowych. Senatorów powoływało wojewódzkie kolegium wyborcze w Kielcach. Powoływało ono 6 senatorów. Na tych samych zasadach przeprowadzono wybory w 1938 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1918-1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

133

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

133

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

1 z lit a Główna Komisja Wyborcza nr 29 w Sosnowcu, Okręgowe Komisje Wyborcze w Kielcach nr 20, 24, Będzinie 21 i Jędrzejowie 28