Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Kielcach

Sygnatura
21/111/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
18516

Zawartość:

Rozkazy i zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej w Kielcach, wykazy przestępczości, opinie, informacje, doniesienia, instrukcje policyjne, fotografie przestępców z rejestru Policji Państwowej, komendanci Głównych Organizacji Bezpieczeństwa w Polsce, wykazy personalne P.P. w Kielcach i podległych komisariatów, kwestionariusze osobowe, sprawy personalne funkcjonariuszy P.P., raporty i doniesienia w sprawie konfidentów policyjnych, materiały dotyczące wybuchu w wytwórni prochu w Zagoździe, sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania z działalności stronnictw i partii politycznych, materiały dotyczące działalności szpiegowskiej przeciwko R.P., informacje, raporty, meldunki, sprawozdania dla wojewody i starosty, raporty i meldunki w sprawie fabryki prochu i amunicji (wypadki), protokoły z posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej. sygn 1-93

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy o Policji Państwowej z 1919 roku w woj... Kieleckim utworzono Komendę Okręgu, na czele której stał Komendant Okręgowy podległy pod względem organizacyjnym, personalnym i wyszkolenia - komendatowi głównemu natomiast pod względem pełnienia służby bezpieczeństwa wojewodzie. Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 grudnia 1924 roku roku Komendę Okręgu zamieniono na Komendę Wojewódzką, której podlegały Komedy Powiatowe. Komenda Wojewódzka miała za zadanie utrzymanie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego na terenie województwa, natomiast w zakresie dochodzenia i ścigania przestępstw policja była organem władz sądowych i prokuratorskich. Organizacja policji była dostosowana do podziału administracyjnego kraju, stąd też Komendzie Wojewódzkiej podlegały wszystkie Komendy Powiatowe na terenie województwa. Działalność policji, podobnie jak innych urzędów w II Rzeczypospolitej trwała do września 1939 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1919-1924

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1924.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

93

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

93

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

36 fot. przestępców