Wydział Powiatowy w Kielcach

Sygnatura
21/120/0
Daty skrajne
1918-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księgi protokółów z obrad Sejmiku Pow. akta referatów Ogólno Organizacyjnego - księgi protokołów Sejmiku Powiatowego, protokóły Wydziału Powiatowego, Sekretariat - okólniki, rozporządzenia i uchwały, Nadzoru nad Samorzadem Gminnym - sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, księgi opisowe gmin , Kasowo Rachunkowego- dzienniki główna , Budowlanego - akta dot. rozbudowy szkół w pow. kieleckim a także projekty zagród wiejskich.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i zarządzającym samorządu powiatowego, powołanego dekretem o tymczasowej ordynacji powiatowej z 4 lutego 1919 r.Zadania wydziału powiatowego polegały na przygotowywaniu spraw na obrady sejmiku, określanie sposobu wykonywania uchwał, wykonywaniu czynności zleconych przez administrację rządową ,sprawowaniu władzy dyscyplinarnej nad pracownikami Powiatowego Związku Komunalnego. Przewodniczącym Wydziału Powiatowego i Sejmiku był początkowo komisarz powiatowy, potem starosta. Do jego obowiązków należało reprezentowanie wydziału, przyjmowanie i zwalnianie pracowników, przygotowywanie i wykonywanie uchwał wydziału oraz załatwianie spraw bieżących powierzonych wydziałowi. W myśl ustawy z 1933 r. organem stanowiącym była rada powiatowa a wykonawczym i zarządzającym wydział powiatowy. Powołano też komisje rewizyjne, które kontrolowaly sposób wydatkowania funduszów samorządowych. Kolejne osłabienie roli samorządu wynikało z postanoweń konstytucji z 1935 roku. Trwało to do 1939 roku, kiedy to wydziały powiatowe przekształcono w Gemeindeverband służące okupantowi. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1918-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

142

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

142

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak