Akta miasta Kielc

Sygnatura
21/122/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
50540

Zawartość:

Akta z lat 1803-1867 to rachunki miasta , 3 ja dotyczą powstania listopadowego, z lat 1861-1862 zachowały się akta Rady Miejskiej, w aktach magistratu z lat 1867-1915 występują dane o dochodach i rozchodach miejskich, dzierżawach, stanie sanitarnym, ogrodach szkołach, rzemiosłach i przemyśle. W aktach z lat 1916-1939 występują protokoły i stenogramy posiedzeń Rady Miejskiej, spisy wyborców do Sejmu, Senatu oraz Rady Miejskiej, są też akta dotyczące obchodów rocznic, aprowizacji miasta, gospodarki, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej. W aktach z lat 1939-1944 znajdują się rozporządzenia władz niemieckich, rozkazy policji, wykaz zakładników żydowskich, akta schronisk dla dzieci, rejestry wydanych kart rozpoznawczych. Z lat 1945-1950 zachowały się protokoły posiedzeń Rady i Zarządu Miejskiego, akta dotyczące Komisji Opieki Społecznej, aprowizacji i handlu, plany finansowe i sprawozdania oraz projekty budynków w miejskich. Sygn 1-6370.

Dzieje twórcy:

Początki Kielc sięgają wczesnego średniowiecza. Od przełomu XI/XII w. do XVIII miasto było w posiadaniu biskupów krakowskich. Prawa miejskie Kielce uzyskały w 1364 roku. Uchwałą Sejmu Czteroletniego miasto przeszło na własność skarbu, uzyskując tym samym ustrój przynależny wszystkim miastom Rzeczypospolitej. Po trzecim rozbiorze Kielce rozpoczęły karierę miasta - centrum administracji państwowej, bowiem ustanowiona tu została siedziba jednego z jedenastu obwodów Galicji Zachodniej. Po 1815 roku miasto oprócz pełnienia roli siedziby władz powiatowych stało się stolicą woj.. Krakowskiego, a potem guberni kieleckiej. Od tej pory z niewielkimi przerwami aż do chwili obecnej Kielce są siedzibą władz wojewódzkich. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1795-1796, 1803-1950 [1952]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1795-1796, 1803-1950, 1951-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

7835

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6450

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

64.75

Ogółem opracowanych metrów bieżących

60.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

spis projektów budynków, spisy planów