Akta gminy Bliżyn

Sygnatura
21/125/0
Daty skrajne
1899-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi uchwał sygn. 1-6, 9-10, księgi protokółów sygn. 7-8, 11-12, akta organizacyjne urzędu sygn. 13-18, 21, 23-27, 247, (w tym statystyka) akta dotyczące rolnictwa, statystyki rolnicze sygn.19-20, 22, sprawozadania rachunkowe sygn. 28-31, budżet sygn. 32-43, 45, dziennki główna sygn. 46, 29 0, 332, księgi biercze danin i podatków, gromadzkie księgi podatkowe sygn. 47-56, 291-331, rejestry, rozkłady podatkowe sygn. 57-101, 34, kontrole podatkowe sygn. 135-139, akta dotyczace rolnictwa sygn. 140-153, akta dotyczące szkolnictwa sygn. 154-162, 224, pomoc społeczna, zasiłki, bezrobocie, Fundusz Bezrobocia sygn. 163-179, księgi ludności stałej i niestałej, rejestry mieszkańców sygn 180-185, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych sygn. 186- 220, wykazy mieszkańców sygn. 221-223, budownictwo, odbudowa zniszczeń wojennych sygn. 225-231, plany budynków sygn. 232 - 246, nadzwyczajna danina państwowa sygn. 44, akta wyborcze, spisy wyborców, sygn. 248-287, księgi meldunkowe oficerów i rezerwistów sygn. 288-289

Dzieje twórcy:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23 marca 1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy.W 1944 roku powołano do życia rady narodowe, które były organami uchwalającymi, oraz zarządy gminne, pełniące rolę organów zarządzających i wykonawczych. W 1950 roku na podstawie ustawy z 20 marca o jednolitych organach władzy państwowej, zlikwidowano dotychczasowy system. Funkcje rad i zarządów przejąła gminna rada narodowa i jej prezydium. Likwidacja gminnych rad narodowych nastąpiła w 1954 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1899-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

332

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

332

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak