Akta gminy Bodzentyn

Sygnatura
21/126/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3846

Zawartość:

Akta miasta Bodzentyna z lat 1810-1868, akta gminy Bodzentyn z lat 1868-1945, - akta generalia i akta specjalia zawierające akta urzędów gminnych i miejskich, akta personalne wójtów, kramarzy, akta dotyczące rolnictwa, akta poborowe, akta dotyczące ludności żydowskiej i katolickiej, akta dotyczące szkół gminnych, akta procesowe, akta instytucji gminnych i miejskich, akta dotyczące spraw różnych, akta grup wyznaniowych, księgi ludności, księgi przesiedlonych i wysiedlonych, rejestry mieszkańców, akta dotyczące odbudowy Bodzentyna, skorowidze, akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Z okresu 1939-1945 brak akt spraw.

Dzieje twórcy:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23 marca 1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy.W 1944 roku powołano do życia rady narodowe, które były organami uchwalającymi, oraz zarządy gminne, pełniące rolę organów zarządzających i wykonawczych. W 1950 roku na podstawie ustawy z 20 marca o jednolitych organach władzy państwowej, zlikwidowano dotychczasowy system. Funkcje rad i zarządów przejąła gminna rada narodowa i jej prezydium. Likwidacja gminnych rad narodowych nastąpiła w 1954 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1810-1945 [1950]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1945, 1950-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2589

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2589

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

21.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

21.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak