Akta gminy Cisów

Sygnatura
21/127/0
Daty skrajne
1882-1903, 1916, 1945-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta dotyczące spisu mobilizacyjnego koni z lat 1882-1903, akta kontroli, protokóły z sesji GRN, akta komisji gminnych, akta budżetowe, dzienniki główna, księgi biercze, dokumentacja pomiarowo-scaleniowa,księga zmarłych wsi Makoszyn.

Dzieje twórcy:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23 marca 1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy.W 1944 roku powołano do życia rady narodowe, które były organami uchwalającymi, oraz zarządy gminne, pełniące rolę organów zarządzających i wykonawczych. W 1950 roku na podstawie ustawy z 20 marca o jednolitych organach władzy państwowej, zlikwidowano dotychczasowy system. Funkcje rad i zarządów przejąła gminna rada narodowa i jej prezydium. Likwidacja gminnych rad narodowych nastąpiła w 1954 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1882-1903, 1916, 1945-1950

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1882-1903, 1916-1916, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

84

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.55

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.44

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

15.0

Ogółem metrów bieżących:

0.1

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
spis roboczy Nie
indeks geograficzny Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak