Akta gminy Morawica

Sygnatura
21/135/0
Daty skrajne
1865-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi protokółów posiedzeń Rady Gminnej, GRN i Prezydium gminy Morawica sygn. 1-3, 9-13, 54-57, księga meldunkowa gminy morawica sygn 4, księgi kontroli ruchu ludności sygn 5-6, księgi budżetowe sygn. 7, 25-29, kontrola wewnętrzna i społeczna inspekcja sygn 8, akta komisji gminnych sygn 14-15, 113, sprawy wyborów do gromadzkich rad narodowych sygn 16 podział terytorialny sygn 17-18, 51, akta ewidencji ludności sygn. 19-24, dzienniki główna sygn 30-31, 99-100, księgi biercze i rejestry wymiarowe podatku gruntowego sygn. 32-50, 98, 102-103, 115-119, 129-132, księgi uchwał Rady Gminnej sygn 52, księgi ludności stałej sygn. 58-77, rejestry mieszkańców sygn 78-93, 108, skorowidze do rejestrów sygn 94-95, rejestry urodzonych i zaślubionych sygn 97-98, księgi inwetarzowe stanu majątkowego Zarzadu Gminnego sygn 101, 110-111, sprawozdania rachunkowe sygn 104-107, 109, 112, 114, rejestry gospodarstw sygn. 120-128

Dzieje twórcy:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23 marca 1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy.W 1944 roku powołano do życia rady narodowe, które były organami uchwalającymi, oraz zarządy gminne, pełniące rolę organów zarządzających i wykonawczych. W 1950 roku na podstawie ustawy z 20 marca o jednolitych organach władzy państwowej, zlikwidowano dotychczasowy system. Funkcje rad i zarządów przejąła gminna rada narodowa i jej prezydium. Likwidacja gminnych rad narodowych nastąpiła w 1954 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1865-1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1865-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

140

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

132

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.82

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

50.0

Ogółem metrów bieżących:

0.3

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
spis roboczy Nie
indeks geograficzny Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

brak sygn 13