Akta gminy Niewachlów

Sygnatura
21/136/0
Daty skrajne
1889, 1913, 1918, 1930-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne sygn 1-5, 212-122, 129-130, 209-210, 227, sprawy wyborcze sygn 6-7, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych sygn 8-11, protokóły i księgi uchwał Rady Gminnej sygn 12-19, 27,327 protokóły zebrań, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych sygn 20, 26, 28-39, 134-138, 140, 142-146, 148, 151-152, 193-196, 343-344, plany pracy sygn 189-192, akta dotyczące wyborów sygn 39,149, kontrola sygn 43, 197-198, komisje gminne sygn 40- 42, 153-180, akta dotyczące majątku gminy sygn 49, akta budżetowe sygn 51-52, 54-56, 58, 60, 62-64, 68, 211-219, sprawozdania rachunkowe sygn 53, 57, 59, 61, 67, dzienniki główna sygn 65, 66, księgi biercze, podatki, rejestry gospodarstw sygn 69-86, 221-226, 313- 326, 329-342, danina na zagospodarownie Ziem Odzyskanych sygn 87-88, akta dotyczące rolnictwa sygn 89, analfabetyzm sygn. 91-92, akta Ligi Lotniczej sygn 93-94 , księgi ruchu ludności sygn 95-103, 106, 110, 112, wykazy osób sygn 104-105, 111, akta przesiedleń sygn. 108-109, dowody tożsamości sygn. 107, spis powszechny sygn. 113, Obywatelski Komitet Premiowy Pożyczki Odbudowy Kraju sygn. 114, Pożyczka Rozwoju Wsi sygn. 220, sprawy budowlane sygn. 115-116, sprawy sądowe sygn 117-119, 201-208, Unrra sygn. 120, odznaczenia sygn. 123-124, skargi i zażalenia sygn. 126-128, podział terytorialny sygn. 131-133, akta spraw osobowych sygn 50, 13, 141, 147, 150, 181-188, komisje, sprawy gospodarcze sygn. 199, akta tajne sygn. 200, akta dotyczace rolnictwa, rejestry obowiązkowych dostaw sygn. 232-236, 242-253, 266-292, szkolnictwo, oświata sygn. 230-231, 236-239, 328, gminny komitet odbudowy Warszawy sygn. 240, elektryfikacja sygn. 241, gminny związek Samopomocy Chłopskiej sygn. 254-265, akta Gminnego Komitetu Frontu Narodowego sygn. 293-294, obchody uroczystości państwowych sygn. 296, 298, 302-308, Gminny Komitet Obrońców Pokoju sygn. 299-300, 301, akta partii i organizacji sygn. 309-312, księga uchwał wsi Kostomłoty sygn. 345, plan lasów chłopskich gminy Niewachlów wg stanu na 1 października 1942 r. sygn. 346, księgi biercze i rejestry wymiarowe podatków, sygn.347-372.

Dzieje twórcy:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23 marca 1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy.W 1944 roku powołano do życia rady narodowe, które były organami uchwalającymi, oraz zarządy gminne, pełniące rolę organów zarządzających i wykonawczych. W 1950 roku na podstawie ustawy z 20 marca o jednolitych organach władzy państwowej, zlikwidowano dotychczasowy system. Funkcje rad i zarządów przejąła gminna rada narodowa i jej prezydium. Likwidacja gminnych rad narodowych nastąpiła w 1954 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1889, 1913, 1918, 1930-1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1889-1889, 1913-1913, 1918-1918, 1930-1935, 1936-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

372

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

346

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.98

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.72

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
indeks geograficzny Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

brak sygn 109, 249, 255, 270, 271, 272, 273, 328