Akta gminy Samsonów

Sygnatura
21/138/0
Daty skrajne
1888, 1913, 1943-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Monografia gminy Samsonów sygn 1, stan organizacyjny biura Zarządu Gminnego sygn 2, akta kontroli sygn 3-5, długofalowe plany pracy i sprawy obsługi Rady Narodowej i jej organów sygn 6-7, 50, protokoły sygn 8-19, 44-49, 52 akta komisji gminnych sygn 20-43, podział terytorialny, utworzenie gminy sygn 53-54, 141 majątek gmin i gromad sygn 55 księgi podatkowe sygn 56-58, księgi biercze i rejestry podatków sygn 59-118, dzienniki główna sygn 119-122 analfabetyzm sygn 123-124 akta spraw budowlanych sygn 125-127, rolnictwo 129-133, 137-138, akta komisarzy gminnych sygn 128, akta spółdzielni produkcyjnej sygn 134, ewidencja ludności sygn 135-136, księgi uchwał sygn 139-140, rejestry gospodarstw sygn 142-161, sprawy osobowe sygn. 162-177, rejestry podatkowe 178-180

Dzieje twórcy:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23 marca 1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1888, 1913, 1943-1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1888-1888, 1913-1913, 1943-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

180

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

161

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
spis roboczy Nie
indeks geograficzny Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak