Akta gminy Słupia Nowa

Sygnatura
21/139/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1558

Zawartość:

Księgi uchwał sygn. 5-11, 39, 198, 215 księgi protokółów sygn. 40-45, 123-124, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych sygn 46-50, 125-127, kontrole sygn. 51-55, 128-130, księgi podatkowe sygn. 12-15, 38, 200-214, 218, rejestry mieszkańców, skorowidze do rejestrów mieszkańców sygn. 1-4, 16-28, 199, księgi kontroli ruchu ludności sygn. 29-30, dzienniki główna sygn. 31, 65-69 , 143, księgi biercze, rejestry wymiarowe gospodarstw sygn. 32-37, 70-94, 144-163, 196, 216, 219-220, 223, 225-230 akta dotyczące majątku gminnego sygn. 56-58, 166-167, 222 sprawy budżetowe sygn. 59-64, 135-142, 221 roczne sprawozdania budżetowe sygn. 95-100, statystyka rolna sygn. 101-102, rejestry osób, księgi meldunkowe sygn. 104-109, wykazy dokumentów tożsamości sygn. 110-119, narodowy spis powszechny sygn. 120, podział terytorialny sygn. 212-122 , spisy wyborców sygn. 131-134, akta pożyczek narodowych sygn. 164-165, zarząd nieruchomości nierolniczych sygn. 168-169, rolnictwo, planowanie, kredyty sygn. 103, 170-178, gminny Komitet Obrońców Pokoju sygn 179, protokoły klubu radnych ZSZ sygn. 180-185, akta gminnego Zarządu Przyjaźni Polsko Radzieckiej sygn.186, akta osobowe sołtysów i podsołtysów sygn. 187-196, spis meżczyzn urodzonych w latach 1900-1926 sygn 217, akta lekarzy i felczerów z lat 1873-1874 sygn. 224

Dzieje twórcy:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23 marca 1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy.W 1944 roku powołano do życia rady narodowe, które były organami uchwalającymi, oraz zarządy gminne, pełniące rolę organów zarządzających i wykonawczych. W 1950 roku na podstawie ustawy z 20 marca o jednolitych organach władzy państwowej, zlikwidowano dotychczasowy system. Funkcje rad i zarządów przejąła gminna rada narodowa i jej prezydium. Likwidacja gminnych rad narodowych nastąpiła w 1954 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1873-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

230

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

230

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

10.0

Ogółem metrów bieżących:

0.1

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak