Akta gminy Snochowice

Sygnatura
21/140/0
Daty skrajne
1877, 1845-1954 [1957]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta kontroli sygn 1-2, sprawozdania sytuacyjne , sprawozadnia z działalnosci sygn 3-4, akta spraw osobowych i akta działalności Gminnej Rady Narodowej sygn 5-9, plany pracy Rady, Komisji, Prezydium i Referatów sygn 10-12, 136, protokoły sygn. 13-22, 39, 43 akta komisji gminnych sygn 23-38, 134, akta zebrań gromadzkich sygn 40-42, podział terytorialny sygn. 44, przebudowa ustroju rolnego sygn 45-48, akta dotyczące wyborów sygn 49-52, danina narodowa na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych sygn 53, akta budżetowe sygn 54-65, roczne sprawozdania rachunkowe sygn 66-75, księgi biercze sygn 76-80, dzienniki główna sygn 81-88, sprawozdawczośc oraz planowanie i inwestycje sygn 89-93, sprawy wodno melioracyjne sygn 94-95, akta statystyczne sygn 96-98, udział w powiatowej wystawie rolniczej w 1954 r. sygn 9 , rejestry osób sygn 104-105, akta stanu cywilnego sygn 100-103, 106-115, wykazy dowodów tożsamości sygn 116-127, księgi ludności stałej sygn. 128-130, sprawy mobilizacji z lat 1888-1902 sygn 131-133, 135, sprawy osobowe sygn. 137-145

Dzieje twórcy:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23 marca 1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28 listpada 1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy.W 1944 roku powołano do życia rady narodowe, które były organami uchwalającymi, oraz zarządy gminne, pełniące rolę organów zarządzających i wykonawczych. W 1950 roku na podstawie ustawy z 20 marca o jednolitych organach władzy państwowej, zlikwidowano dotychczasowy system. Funkcje rad i zarządów przejąła gminna rada narodowa i jej prezydium. Likwidacja gminnych rad narodowych nastąpiła w 1954 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1877, 1845-1954 [1957]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1877, 1945-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

145

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

136

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.31

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
indeks geograficzny Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak