C.K. Trybunał Sądowy w Kielcach

Sygnatura
21/155/0
Daty skrajne
[1915] 1916-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta spraw o podział spadku, przyznanie tytułu własności, eksmisje, uznanie aktu notarialnego za nieważny lub ukrywający darowiznę, przywrócenie zakłóconego posiadania, stwierdzenie praw do nieruchomości lub spadku, sprostowanie aktu stanu cywilnego, alimenty, zwrot pieniędzy i czynszu dzierżawnego sygn. 1- 80, 84-90 apelacje od wyroków sygn. 81-83, 91 repertoria i skorowidze sygn. 92-93

Dzieje twórcy:

Po bitwie pod Limanową w 1915r. Większa część guberni kieleckiej i piotrkowskiej dostała się pod okupację austriacko – węgierską. Zarząd nad okupowanym terytorium sprawowały komendy etapowe, a od połowy maja 1915 roku przekształcono je w urzędy gubernialne - kielecki i piotrkowski. Przy komendach etapowych już w końcu lutego 1915 roku zaczęto organizować zarząd cywilny. Sądownictwo karne sprawowały początkowo sądy wojskowe. W marcu na okupowane terytorium zaczęli przybywać pierwsi sędziowie cywilni, którzy mieli zorganizować sądownictwo, przywrócić działalność sądów gminnych i sądów pokoju. Utworzone w Kielcach 1 września 1915 r. Generalne Gubernatorstwo Wojskowe, po miesiącu przeniesiono do Lublina, którego Wydział Cywilno – Wojskowy spełniał obowiązki sądu apelacyjnego oraz naczelnego zarządu sądownictwa cywilnego .Ostatecznie organizacja sądownictwa na tym terenie została określona rozporządzeniem naczelnego wodza armii z 9 maja 1916 roku. Sądownictwo, o ile nie zostało przekazane sądom wojskowym sprawowały po części sądy pokoju w pierwszej instancji, a Sądy Komend Obwodowych w drugiej instancji. W myśl artykułu I tego rozporządzenia, Trybunały miały rozpatrywać wszelkie sprawy nie podlegające kompetencji sądów pokoju. Orzekały w sprawach cywilnych majątkowych, hipotecznych i opiekuńczych oraz sprawach karnych wniesionych przez Sądy Obwodowe.Trybunał orzekał w składzie trzech sędziów, któremu przewodniczył sędzia cywilny powołany przez Generał Gubernatora. Pozostałych członków Trybunału mianował Generał Gubernator. Trybunał spełniał również funkcję Sądu Obwodowego na terytorium, w którym miał siedzibę. Natomiast właściwym komendantem dla Trybunału był ten komendant obwodu, na którego okręg urzędowy sprawa się rozciągała. Trybunał Sądowy w Kielcach działał do 1917 roku, do chwili przejęcia zarządu wymiaru sprawiedliwości od władz okupacyjnych przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego. Wówczas wprowadzono w życie Tymczasowe przepisy o urządzeniu sądów w Królestwie Polskim z dnia 17 lipca, 1917 r., które weszły w życie z dniem 1 września 1917 roku . Trybunał kielecki obejmował obwody: buski, jędrzejowski, kielecki, miechowski, olkuski, pińczowski i włoszczowski. Generał Gubernator w drodze rozporządzenia mógł zmieniać granice okręgów Trybunałów. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1915] 1916-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gerichtshof in Kielce

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

93

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

93

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak