Sąd Grodzki w Chęcinach

Sygnatura
21/1155/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
357

Zawartość:

repertorium sygn 1, skorowidze spraw cywilnych sygn 2, skorowidze spraw karnych sygn 3, akta spraw cywilnych sygn 4-51, akta spraw karnych sygn 52-55.

Dzieje twórcy:

Sąd Grodzki w Chęcinach zakończył swą działalność z chwilą wybuchu II wojny światowej. Rozporządzeniem niemieckich władz okupacyjnych z 26 października 1939 r. O odbudowie administracji okupowanych polskich obszarów utworzone zostało Generalne Gubernatorstwo z siedzibą w Krakowie. (Dziennik Rozporządzeń GG z 1939 roku nr 1 z 26 paździerrika 1939 roku) Generalne Gubernatorstwo dzieliło się na okręgi (dystrykty) Kraków, Lublin, Radom i Warszawa. Dystrykty zaś na starostwa. W dystrykcie Radomskim. Utworzono dziesięć starostw w tym starostwo kieleckie, Dotychczasowe prawo polskie zachowało moc, jeśli nie było sprzeczne z prawem niemieckim. Sądownictwo polskie uległo jednakże radykalnej zmianie. W dniu 26 X 1939 r. wydane zostało rozporządzenie o odbudowie wymiaru sprawiedliwości w GG ( Dziennik Rozporządzeń GG z 1939 r nr 1 z 26 X 1939 r) Na mocy tegoż Rozporzadzenia w GG istnieć miało sądownictwo polskie i niemieckie. Obywatele narodowości niemieckiej podlegali wyłącznie sądownictwu niemieckiemu, natomiast ludność polska sądom polskim. Sądy polskie miały prawo weryfikować wyroki sądów polskich. Sady polskie w dystrykcie Radom zostały uruchomione i podjęły swe czynności w listopadzie 1939 roku, w tym także Sąd Okręgowy w Kielcach i podlegający mu Sąd Grodzki w Chęcinach ( Dziennik Urzędowy Szefa Dystryktu Radom w GG nr 3 z 30 XI 1939 r) Szczegółowo sprawy sądownictwa uregulowało Rozporządzenie o sądownictwie polskim w GG z dn 9 II 1940 r Działające sądy grodzkie sądy okręgowe, sądy apelacyjne podlegały bezpośredniemu nadzorowi szefa Dystryktu. Do wykonywania polskiego sądownictwa obowiazywaly polskie ustawy i rozporządzenia jeżeli Generalny Gubernator nie postanowił inaczej. Zatrudnieni ponownie urzędnicy i pracownicy polscy zostali zobowiazani do złożenia pisemnej deklaracji o posłuszeństwie. Sąd rozpoznawał w składzie przewidywanym w polskich przepisach. Wyroki zapadały "w imieniu prawa" W sprawach karnych sąd polski mógł rozpatrywać tylko wtedy, gdy sprawa została przekazana przez niemiecką władzę. Zarządzeniem w sprawie granic okręgów niemieckich i polskich sadów w dystrykcie radomskim z dnia 16 IX 1940 ustalone zostaly granice okręgów polskich ( Dz U Szefa Dystryktu Radom w GG z 1941 nr 9 z 15 VII 1941) Sąd Okręgowy w Kielcach był właściwy dla miasta Kielce i powiatów Kielce wieś, Busko i Jedrzejów. Sądowi Okręgowemu w Kielcach podlegaly następujace sądy grodzkie w mieście i powiecie Kielce, Bodzentyn, Chęciny i Daleszyce. Zasięg terytorialny Sądu Grodzkiego w Chęcinach odpowiadał stanowi z przed II wojny Podlegały mu gminy Dyminy, Korzecko, Morawica i Chęciny. Sąd Grodzki w Chęcinach funkcjonował do końca 1944 r. Z chwilą zakończenia wojny podjął działalność w nowych warunkach ustrojowych opierając się jednakże na prawie o ustroju sadów powszechnych z 6 II 1928 r.

Daty skrajne:

[1936] 1940-1944 [1952]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1936-1939, 1940-1944, 1945-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

55

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak