Liceum Hosianum w Braniewie

Sygnatura
42/106/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta ogólne i rektorskie: zarządzenia i instrukcje władz państwowych, postanowienia rektorów, korespondencja biskupów warmińskich, informacje, tematy zajęć, sprawy wykładów, immatrykulacji studentów, mianowania wykładowców, zaproszenia profesorów na zebrania senatu, sprawy biblioteki Liceum 1822-1871 sygn. 1-9 Akta senatu - protokoły posiedzeń 1845-1889 sygn.10 Sprawy profesorów : obsada stanowisk ,pomoc dydaktyczna i notatki prof.Lingenau 1825-1872 sygn. 11-12 akta dot. posiadanych nieruchomości 1809-1864 sygn. 13 księgi rachunkowe, budżet szkoły 1821-1864 sygn. 14-19 rozbudowa i naprawy budynków, kataster ubezpieczenia przeciwpożarowego, sprawa budowy kanału odpływowego 1825-1883 sygn.20 Sprawy studentów: postanowienia senatu w sprawach studentów, sprawy wojskowe studentów, sprawy sporne 1824-1843 sygn. 21-23 Zbiór skryptów: zapisy wykładów poszczególnych profesorów liceum , odpisy traktatów teologicznych Tomasza z Akwinu i późniejszych autorów, wykłady z filozofii, logiki, pisma świętego, matematyki, literatury rzymskiej i greckiej, filologii, muzyki, historii średniowiecznej i prawa kanonicznego 1756-1880 sygn.24-49

Dzieje twórcy:

Biskup warmiński, Stanisław Hozjusz sprowadził w 1565r. Zakon Jezuitów do Braniewa. Osadził ich w opustoszałym klasztorze Franciszkanów i zalecił założenie humanistycznego gimnazjum. Jezuici utworzyli także konwikt szlachecki. W 1567r. biskup utworzył seminarium diecezjalne. Przejęte mienie pofranciszkańskie, kościół i klasztor z bogatą bibloteką, stanowiły podstawę lokalową i dydaktyczną wszystkich trzech instytutów. Solidna baza lokalowa, materialna (fundacja biskupia i kapitulna) oraz wysoki poziom nauczania spowodował napływ dużej liczby młodzieży szlacheckiej i mieszczańskiej. Wykładano łacinę, literaturę rzymską, język niemiecki, matematykę i dialektykę, od 1579r. Teologię. Początkowo szkołę nazywano Collegium, później Collegium Hosianum. Od 1586r. podejmowano próby przekształcenia Collegium w uniwersytet. W 1592r. udało się jedynie utworzyć studium filozofii oraz katedrę teologii; w latach 1641-1643 utworzono katedry: pisma świętego, greki i łaciny. Lata wojen szwedzkich, a później wojna północna osłabiły pozycję Hosianum. W 1772r. po pierwszym rozbiorze Polski władze pruskie po kasacie Zakonu Jezuitów przejęły Kolegium. Nastąpiła zmiana nazwy szkoły na "Lyceum Regii Hosiani". W latach 1818-1821 Liceum zostało przekształcone w Państwową Akademię w Braniewie i powrócono do tej nazwy w 1912r.

Daty skrajne:

1756-1889

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1756-1889.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lyceum Hosianum in Braunsberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

49

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

49

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak