Wojewódzki Komitet Żydowski w Olsztynie

Sygnatura
42/487/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut Centralnego Komitetu Żydów w Polsce: notarialnie potwierdzona kopia statutu przeznaczona dla WKŻ w Olsztynie jako obowiązująca, protokóły posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego WKŻ 1946 sygn. 1, protokóły oraz zaświadczenia wydawane przez zarząd, protokóły z narad przewodniczących Komitetów Żydowskich, zarządzenia wewnętrzne Prezesa WKŻ w Olsztynie, zarządzenia w sprawach personalnych, okólniki i komunikaty , sprawozdania z działalności WKŻ w Olsztynie, sprawozdania opisowe roczne i kwartalne, sprawozdania statystyczne, sprawozdawczość kwartalna – statystyka ludności żydowskiej, pomoc bytowa, ruch ludności, repatriacja, szkolnictwo, sprawy organizacyjne, korespondencja w sprawach bytowych, poszukiwania rodzin, emigracji, nieruchomości Gminy Żydowskiej w Olsztynie, dokumenty i korespondencja, rejestr repatriantów, repatrianci pochodzenia żydowskiego przybyli z terenu ZSRR, pomoc socjalna dla członków stowarzyszenia, wykazy osób otrzymujących pomoc materialną, dokumentacja finansowa, preliminarze budżetowe, bilanse, listy płac, noty buchalteryjne, materiały drukowane, prasa żydowska, drukowane materiały informacyjne, teksty sztuk teatralnych, książki, nuty . [1945] 1946-1949 sygn. 1-30

Dzieje twórcy:

Wojewódzki Komitet Żydowski w Olsztynie powstał dnia 23 stycznia 1946 r. i dnia 8 kwietnia 1946 r. został zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń i związków prowadzonym przez Starostwo Grodzkie (Zarząd Miejski) w Olsztynie pod poz.30. Zadania komitetu były następujące: opieka społeczna nad ludnością żydowską i prowadzenie w tym celu odpowiednich zakładów; odbudowa życia gospodarczego ludności żydowskiej; produktywizacja ludności żydowskiej przez zakładanie sieci kursów i szkół zawodowych, spółdzielni wytwórczych, kierowanie młodzieży do przemysłu; roztaczanie opieki nad dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem sierot, organizacja służby zdrowia dla ludności żydowskiej; pomoc prawna; opieka nad repatriantami; udzielanie pomocy Żydom w dziedzinie emigracji; zaspokajanie religijnych potrzeb ludności żydowskiej w Polsce; popieranie rozwoju kultury żydowskiej. Komitet reprezentował ludność żydowską w kontaktach politycznych. Prace komitetu finansowane były z dotacji państwowych, Na czele komitetu stanął zarząd w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, kasjer i dwóch członków. We wrześniu 1947 r., Centralny Komitet zreorganizował komitet i utworzył w Olsztynie Delegaturę CKŻ. W latach 1948 - 1949 liczba członków komitetu systematycznie się zmniejszała na skutek wyjazdów lub asymilacji. Za datę końcową działalności można uznać połowę 1949 r.

Daty skrajne:

[1945] 1946-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1945, 1946-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak