Inspektorat Szkolny w Lidzbarku Warmińskim

Sygnatura
42/641/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Projekty organizacji publ. szkół powszechnych, 1946-1950 sygn. 1. Zestawienia Polaków miejscowych, 1946-1947 sygn. 2. Sprawozdania z wizytacji szkół podstawowych i przedszkoli, 1945-1950 sygn. 3-4. Zestawienia powiatowe szkół powszechnych, 1945-1946 sygn. 5. Sprawozdawczość i statystyka dla szkół ogólnokszt. st. Podstawowego, 1948-1949 sygn. 6. Formularze sprawozdawcze dla przedszkoli i zakładów opieki całkowitej dzieci i młodzieży, 1947-1950 sygn. 7-8. Kwestionariusz sprawozdawczo-statystyczny dla bibliotek, 1947 sygn. 9. Arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji uczniów, 1949-1951 sygn. 10. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły i sprawozdania, protokoły zdawczo-odbiorcze, 1946-1956 sygn. 11-13. Suplement: kwestionariusz sprawozdawczo-statystyczny dla bibliotek, 1949 sygn. 14.

Dzieje twórcy:

Inspektorat Szkolny w Lidzbarku Warmińskim został powołany prawdopodobnie w drugiej połowie roku 1945. Działał on na podstawie art. 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 4.VII.1933 roku o organizacji obwodowych władz szkolnych (Dz. U. R.P. nr 50, poz. 389) i art. 53 rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 28.XII.1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R.P. nr 110 poz. 976).Na czele biura stał Inspektor Szkolny, mający do pomocy sekretarza i podinspektora. Pierwszym inspektorem szkolnym był Stanisław Rajkowski. Celem powołania Inspektoratów Szkolnych było zorganizowanie szkolnictwa i szerzenie oświaty na terenie powiatu. Inspektorat zajmował się nie tylko samą organizacją szkół lecz również organizowaniem kursów dla analfabetów, kursów repolonizacyjnych, kursów w zakresie szkoły powszechnej dla dorosłych, kursów samokształceniowych, świetlic, zespołów artystycznych, bibliotek, domów dziecka, przedszkoli. Władzą zwierzchnią Inspektoratu było Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego w Olsztynie, podległe Ministerstwu Oświaty w Warszawie. Ustawa z dnia 20.III.1950 r. (Dz. U. R.P. nr 14, poz. 130) stanowiła kres działalności Inspektoratów. W czerwcu 1950 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim przejeło funkcję nie tylko urzędów administracji państwowej, lecz również urzędy niezespolone m. innymi Inspektorat Szkolny w Lidzbarku.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak