Zarząd Miejski w Braniewie

Sygnatura
42/919/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólno-Organizacyjny: protokoły przejęcia miasta od władz wojskowych, protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, 1945-1950 sygn. 1-6. Referat Finansowo-Podatkowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego, 1946-1950 sygn. 7-17. Suplement: protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego, 1949-1950 sygn. 18.

Dzieje twórcy:

Zarząd Miejski był organem wykonawczym miejskiej rady narodowej i działał w opraciu o ustawy o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialngo: ustawę z dnia 23 marca 1933r i zmiany wprowadzone Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944r. Zarząd miejski wybierała miejska rada narodowa. Było to ciało kolegialne, w którego skład wchodził burmistrz, wice-burmistrz, sekretarz oraz ławnicy. Tworzenie zarządów miejskich trwało do października 1945 r. Do kompetencji zarządu miejskiego należało: wykonanie budżetu; zarządzanie finansami miasta; dzierżawy; nadzór nad urzędami, zakładami i przedsiębiorstwami komunalnymi; sprawy sporne. Od strony administracyjnej wykonywaniem postanowień Zarządu zajmowało się biuro Zarządu. Ze względu na to, że biura organizowali sami burmistrzowie w najwcześniejszym okresie istniały różne referaty bądź w ogóle nie funkcjonował podział obowiązków między referentów. Jednak w większości biur na terenie województwa olsztyńskiego działały referaty: ogólny, przemysłowo-handlowy, osadniczy, gospodarczy, aprowizacji, mazurski, finansowy, ewidencji ludności. Zarządy Miejskie zlikwidowano na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Zarząd Miejski w Braniewie rozpoczął swoją działalność 6.VII.1945 r. kiedy radziecka komendatura wojskowa przekazała władzę w ręce polskich władz administracyjnych.W roku 1945 biuro Zarządu Miejskiego składało się tylko z referatu-ogólnego. W latach następnych rozpoczęły swoją działalność pozostałe referaty: referat finansowo-podatkowy oraz referat administracyjny. Pierwszym burmistrzem w Braniewie został Henryk Klimaszewski.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

18

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

18

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak