Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Wyszogród

Sygnatura
50/176/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1873, 1875-1894 (sygn. od 1 do 42 i od 75 do 102); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826-1844, 1846, 1848-1855, 1859, 1861, 1864, 1868, 1870-1871, 1873 (sygn. od 43 do 74 i od 103 do 106)

Dzieje twórcy:

Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. W wyznaniu ewngelickim ślubu udzielał w obecności dwóch świadków pastor danej gminy, a w wyznaniu mojżeszowym - rabin, który po dopełnieniu obrzędu religijnego udawał się ze świadkami i narzeczonymi do urzędnika utrzymującego akta stanu cywilnego w celu sporządzenia aktu małżeństwa. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]

Daty skrajne:

1826-1919

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1912, 1916-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

151

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

106

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.48

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.86

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 107 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 44 j.a.

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-42; 88-93 (mikrofilmy nr: 314577-314618; 1611-1616).