Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gostynin

Sygnatura
50/210/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
9004

Zawartość:

1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826, 1828-1876, 1878-1894 (sygn. 1, od 3 do 40 i od 72 do 99) - brak sygn. 2; 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826-1855 (sygn. od 41 do 71 i sygn. 100).

Dzieje twórcy:

Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970] Parafia Gostynin została założona w XIV w. [Na podstawie "Wykazu parafii w Polsce. T. II", Warszawa 2006]

Daty skrajne:

1826-1920, 1931

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1920, 1931-1931.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

175

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

99

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.33

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
protokół zdawczo-odbiorczy Tak 51 j.a.
spis roboczy Nie 1 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 99 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 24 j.a.

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-40; 85-92 (mikrofiolmy nr: 313218-313257; 1151-1158).