Akta notariusza Wincentego Olszowskiego w Kutnie

Sygnatura
51/71/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I.Księgi notarialne, 1826-1837, sygn.1-19 II.Skorowidz do ksiąg notarialnych, 1826-1837, sygn.20-23

Dzieje twórcy:

Podstawą działania notariatu na ziemiach polskich w okresie Księstwa warszawskiego, a później Królestwa Polskiego była ustawa notariatu ogłoszona 4.08.1808, oparta na wzorach francuskich tj. ustawie z 1803 r. Późniejsze ustawy i instrukcje hipoteczne z lat 1818, 1819 1825 r. wprowadziły wprawdzie drobne zmiany o organizacji notariatu nie zmieniły one jednak ani jego istoty ani zasad ustrojowych. W 1866 r. została wydana rosyjska ustawa notarialna, wprowadzająca w Królestwie Polskim wraz reformą sądową tj. w r. 1876. Zachowała ona zasadnicze uprawnienia i zasady organizacji notariatu, lecz wprowadziła pewne modyfikacje i ograniczenia. Pewna część czynności przeszła do jurysdykcji sądów gminnych i pokoju, uległy częściowej modyfikacji zasady instrukcji hipotecznej z 1812 r., niektóre akty notarialne/ głównie na podstawie, których ustanawiane były prawa dóbr nieruchomych, dla ich ważności musiały być zatwierdzone przez starszego notariusza okręgu sądowego. Wybuch I wojny światowej zawiesił na pewien okres działalność notariatu. Wznowiły one czynność w 1917 r. na zasadzie tymczasowych przepisów o organizacji sądownictwa w Królestwie Polskim z 18.07.1917 r. W zasadzie ustawa o notariacie z 1866 r. obowiązywała aż do 1939 r. i chociaż w okresie międzywojennym ukazało się szereg rozporządzeń, miały charakter uzupełniający, np. Dekret z 03.07.1918 r. wprowadza nazwę urzędnika tj. notariusz zamiast rejent , ustawa z 05.07.1926 r. zmieniła niektóre postanowienia ustawy, m. in. w kwestii terminu przekazywania ksiąg notarialnych do archiwum hipotecznego. Tak zorganizowane kancelarie notarialne w zasadzie istniały do r. 1939, kiedy to wybuch II wojny światowej zawiesił ich działalność.

Daty skrajne:

1826-1837

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1837.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 23 j.a.
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie

Przekazane z AP m.st.Warszawy O/w Łowiczu. Zmieniono symbol karty na B oraz rodzaj pomocy ewidencyjnych, zgodnie z decyzją KM z 12.12.2006 r.