Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Włościańskich

Sygnatura
4/12/0
Daty skrajne
[1850] 1864-1918 [1932-1934]
Liczba serii
16
Liczba skanów
39836

Zawartość:

Dokumentacja aktowa: GENERALIA Zarządzenia 1871-1875, sygn.1, Personel, finanse itp. 1913-1918, sygn. 2-11. Wykazy personelu, Protokoły Łomżyńskiej Komisji ds. Włościańskich 1868-1870, sygn.12-22. Protokoły Łomżyńskiego Urzędu Gub. ds. Włościańskich, 1871-1913, sygn. 23-50. Protokoły Specjalnego Łomż. Urz. Gubernialnego ds. Włościańskich 1873-1913 sygn. 51-62. SPECIALIA Akta dotyczą urządzania włościan, rozgraniczenia nadziałów, skargi apelacyjne, tabele likwidacyjne, ułożono je według nazw miejscowości. Większość materiału w tym dziale stanowią tabele likwidacyjne. Powiat Kolno 1868-1914, sygn.63-85. Powiat Łomża 1866-1914, sygn. 86-313. Powiat Ostrołęka 1865-1914/1934, sygn. 314-352. Powiat Ostrów 1864-1914, sygn. 353-537. Powiat Szczuczyn 1865-1913, 1932-1933, sygn. 538-666. Powiat Wysokie Mazowieckie 1866-1914, sygn. 667-669. Dopływy do zespołu /1861/1866-1915/1931/, sygn. 670-678. Tabele likwidacyjne, akta dotyczące urządzenia włościan. PLANY Układ według powiatów, a następnie alfabetycznie według nazw miejscowości. Powiat Łomża b.d., sygn. 680-681. Powiat Szczuczyn /1850/1867-1900, sygn. 682-708. Pierworys urządzenia gruntów wsi Ławsk z 1850 roku. Powiat Wysokie Mazowieckie /1859/1867-1914, sygn. 708-754. Pierworys pomiaru folwarku i wsi Kamionka z 1859 roku. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3638/2017r. 1 j.a-0,02mb.

Dzieje twórcy:

Reforma uwłaszczeniowa z 1864r. została przeprowadzona w Królestwie Polskim w oparciu o odpowiednie ukazy. Jeden z nich zapowiadał utworzenie Komisji do Spraw Włościańskich z siedzibą w Suwałkach. W 1867r. w związku z nowym podziałem administracyjnym Królestwa następuje reorganizacja komisji. W miejsce działających czterech utworzono trzy komisje: łomżyńską, suwalską i płocką. Komisja łomżyńska objęła swym zasięgiem powiaty: łomżyński, kolneński, makowski, ostrowski, ostrołęcki, pułtuski, szczuczyński i wysoko- mazowiecki. W 1870r. ukazem z 28 listopada przemianowano komisje włościańskie na gubernialne urzędy do spraw włościańskich. Struktura organizacyjna i kompetencje komisji i urzędów włościańskich nie różniły się. W skład urzędu wchodzili gubernator jako prezes, wicegubernator, jeden członek stały, zarządzający Izbą Skarbową oraz komisarze powiatowi. Organ miał charakter kolegialny. Do jego kompetencji należało: sprawdzanie i poprawianie tabel likwidacyjnych, rozstrzyganie sporów między dziedzicami i chłopami w sprawach serwitutów, ułatwianie naczelnikom wojennym organizowanie samorządu gminnego, wyjaśnianie chłopom postanowień ukazu z 2. III. 1864r. Urząd Gubernialny z siedzibą w Łomży został 12.VII. 1915 ewakuowany do Riazania. Działalność zakończył w 1918r

Daty skrajne:

[1850] 1864-1918 [1932-1934]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1850-1850, 1864-1918, 1932-1934.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskoe Gubernskoe po Krěst'janskim Dělam Prisutstvîe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

757

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

756

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1
indeks geograficzny Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 756

nr mikrofilmów: 40009-40054, 4659-5289