Rada Opieki Społecznej Guberni Łomżyńskiej

Sygnatura
4/15/0
Daty skrajne
1870-1918
Liczba serii
28
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia, organizacja 1870 –1917, sygn.1-6. Okólniki i rozporządzenia władz nadrzędnych w sprawach organizacyjnych Rady, materiały funkcjonowania kancelarii rady oraz likwidacji Urzędów Guberni łomżyńskiej, materiały związane z przekazaniem akt dotyczących szpitala i przytułku w Pułtusku Radzie Społecznej Guberni Warszawskiej. Protokoły 1870-1915, sygn. 7-49. Protokoły posiedzeń dotyczą najczęściej spraw finansowych zarówno Rady Gubernialnej i Rada Powiatowych, jak i poszczególnych placówek dobroczynnych. Księgi kancelaryjne 1911-1916, sygn. 50-54. Akta dotyczą spraw osobowych urzędników zatrudnionych w Gubernialnej i powiatowych radach opieki społecznej, księgi kancelaryjne i księgi finansowe dotyczące wydatków na utrzymanie Rady. Dokumentacja finansowa Rady 1899-1913, sygn. 64-83. Sprawozdania o stanie placówek dobroczynnych /zbiorcze/ 1912-1915, sygn. 84-90. Statuty i inne materiały dotyczące placówek dobroczynnych /1897-1898/-1913, sygn. 91-98. Kapitały placówek dobroczynnych w banku 1886-1917, sygn. 99-126 Darowizny, legaty 1873-1914, sygn. 127-137. Sprawozdania finansowe szpitali /zbiorcze/ 1912-1914, sygn. 138-140. Pensjonariusze i pacjenci /zestawienie zbiorcze/ 1878-1915, sygn. 141-145. Taryfy opłat szpitalnych 1913-1915, sygn. 146-148. Szpital Św. Ducha w Łomży. -Budynki posiadłości szpitalne 1881-1914, sygn. 149-163. -Plany finansowe, dokumenty kasowe. 1912-1915, sygn. 164-176. -Opłaty za leczenie i inne 1897-1916, sygn. 177-216. Dom Dziecka w Łomży 1881-1915, sygn. 217-227. Szpital w Ostrołęce 1908-1916, sygn. 228-237. Dom Schronienia w Ostrołęce 1902-1916, 238-243. Szpital w Szczuczynie 1877-1914, sygn. 244-257. Alumnat w Tykocinie. -Korespondencja 1913-1915, sygn. 258-260. -Pensjonariusze 1913-1914, sygn. 261-263. -Plany i sprawozdania finansowe 1874-1915, sygn. 264-279/-Dowody kasowe 1883-1899, sygn. 280-309. Pozostałe placówki szpitalne i opiekuńcze 1890-1917, sygn. 310-318/Varia 1903-1916, sygn. 319-324. Dopływy 1873, sygn. 325. Sprawozdanie przychodów i rozchodów Alumnatu w Tykocinie

Dzieje twórcy:

Rada została powołana w 1870r. podporządkowana była Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Gubernialna rada opieki społecznej była urzędem kolegialnym, na czele którego stał gubernator. W skład rady wchodzili: wicegubernator, naczelnik dyrekcji szkolnej, radca wydziału wojenno – policyjnego, gubernialny inspektor lekarski, zarządzający izbą skarbową, przewodniczący powiatowych rad opieki społecznej, opiekunowie działających w mieście gubernialnym placówek dobroczynnych oraz od 4 do obywateli. Do kompetencji rady należał: nadzór nad funkcjonującymi na terenie guberni zakładami, administrowanie ich majątkiem, zarządzanie placówkami dobroczynnymi na terenie miasta oraz wydawanie decyzji o otwarciu nowych. W 1915r.radę ewakuowano w głąb Rosji do Riazania. Jej ostateczna likwidacja nastąpiła w 1918r.

Daty skrajne:

1870-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1870-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomžinskîj Gubernskîj Sovět Obščestvennogo Prizrenîja

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

325

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

325

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 325