Akta urzędów policyjnych z terenu guberni grodzieńskiej

Sygnatura
4/46/0
Daty skrajne
1864-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Policji Miejskiej, Biuro Adresowe 1912-1915, 6 j.a.Kopie rozkazów, wykazy personelu, dokumentacja finansowa. Zarząd Policji Powiatu Białostockiego 1891-1914, 15 j.a. Odezwy dowódców wojskowych z 1914 r., wykazy zabitych i zaginionych z terenu Guberni Grodzieńskiej, meldunki o strajkach w Białymstoku. Naczelnik Policji 1 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914, 17 j.a. Wykazy poddanych pruskich i austriackich podlegających wysiedleniu. Materiały statystyczne dotyczące demografii, rolnictwa, przemysłu, handlu na terenie 1 rejonu powiatu białostockiego, wykaz osób poszukiwanych przez policję, sprawy osób uchylających się od służby wojskowej, wykazy urlopowanych. Naczelnik Policji 2 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1864-1871, 1 j.a. Naczelnik Policji 4 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914, 13 j.a. Materiały statystyczne dotyczące demografii, rolnictwa, przemysłu, handlu na terenie 4 rejonu powiatu białostockiego, cenniki, dane o wypadkach kryminalnych, uchylaniu się od służby wojskowej. Naczelnik Policji 3 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1913-1915, 1 j.a. Sprawy nadzoru policyjnego, dane o kolonistach niemieckich, drogach i mostach, urodzajach, ściąganiu podatków, uchylaniu się od służby wojskowej

Dzieje twórcy:

Zgrupowane w zbiorze materiały wytworzone zostały przez instytucje policyjne szczebla miejskiego i powiatowego z terenu guberni grodzieńskiej. Na terenie powiatu całokształt władzy policyjnej należał do Zarządu Policji Powiatowej (Uezdnoe Policejskoe Upravlenie) i spod jej kompetencji wyłączone były stołeczne, gubernialne oraz niektóre większe miasta. Posiadały one odrębną policję (Gorodskoe Policejskoe Upravlenie). Zarówno zarządy policji powiatowej, jak i miejskiej, wykonywały swe funkcje za pośrednictwem urzędów i funkcjonariuszy w miastach i wsiach. Na czele policji powiatowej stał spravnik (Uezdnyj Ispravnik) oraz jego pomocnik, na czele policji miejskiej – policmajster oraz jego pomocnik. Zarówno powiaty jak i miasta podlegające policji miejskiej, podzielone były na rejony i rewiry policyjne. W powiatach na czele policji stał tzw. stanovy pristav, w miastach i osadach tzw. ucastkovy pristav. Zwierzchnia władza policyjna należała do gubernatora i Departamentu Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nadzór nad policją gubernator sprawował przy pomocy Rządu Gubernialnego. Do zakresu działania policji należały zarówno sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego jak i spawy porządkowe (m.in. czuwanie nad realizacją postanowień władz administracyjnych, sądowych i wojskowych). Na terenie miasta Białystok władza policyjna należała do Zarządu Policji Miejskiej na czele z policmajstrem. Miasto podzielone były na rewiry policyjne na czele z pristavami. W 1896 r. funkcję policmajstra sprawował Malewicz (od 1888 r.). W r. 1908 obowiązki p.o. policmajstra pełnił Piotr Aleksandrowicz Fułłon, a miasto podzielone było na 4 rewiry policyjne. Tenże Piotr Aleksandrowicz Fułłon, rotmistrz oddzielnego korpusu żandarmów, był policmajstrem w 1913 r. W 1896 r. na czele Zarządu Policji Powiatu Białostockiego stał spravnik Szczenowski – Ostrejko. Funkcjonowąły w nim 2 referaty, a teren powiatu podzielony był na 3 stany (rejony) na czele z prystavami. W 1908 r. powiat posiadał 4 rejony (stany). W skład 1 stanu wchodziły gminy: zabłudowska, gródecka, michałowska i dojlidzka, siedzibą rejonu (stanu) był Zabłudów. W skład 2 stanu wchodziły gminy: zawykowska, choroszczańska, białostoczańska i juchnowiecka, siedzibą rejonu było miasto Białystok. W skład 3 rejonu wchodziły gminy: obrubnikowska i knyszyńska, siedzibą rejonu był Knyszyn. W skład 4 rejonu wchodziły gminy: jaświlska i przytulańska, siedzibą rejonu był Goniądz. Poszczególne rejony (stany) podzielone były z kolei na ucastki (rewiry) policyjne. W powiecie białostockim było ich 16. Powiat sokólski wg danych z 1908 r. podzielony był na 3 stany (rejony). 1 stan obejmował gminy: kruglańską, makowlańską, grzebieniewską i zubrzycką. 2 stan obejmował gminy: bagnowską, trofimowską, nowowolską, romanowska, kamieńską. 3 stan obejmował gminy: czarnowieską, ostrowską, kamienkowską, ostrogórską. W czasie I wojny światowej, urzędy policyjne ewakuowano do Rosji sowieckiej, tam też uległy likwidacji.

Daty skrajne:

1864-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

53

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

53

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak