Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku

Sygnatura
4/75/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział I. Sprawy organizacyjne – zgłaszanie członków, karty personalne, wykazy członków rad, przewodniczących, wybór burmistrzów, statystyka, wykazy pracowników, podział pracy, korespondencja z KRN, udział w konferencjach, lata 1945 – 1950, sygn. 1-75, Dział II. Współudział WRN w akcjach państwowych – straty ludności związane z przemarszem wojsk, oświata i kultura, stypendia, opieka społeczna, komunikacja, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria, zdrowie publiczne, podatek gruntowy, lata 1944 – 1950, sygn. 76-86, Dział III. Finanse samorządowe – budżety Wojewódzkiego Związku Samorządowego, lata 1945 – 1947, sygn. 87-92, Dział IV. Sprawy społeczno-polityczne, lata 1946 – 1950, sygn. 93-96, Dział V. Sprawozdania z działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 97-144, Dział VI. Działalność kontrolna, lata 1947 – 1950, sygn. 145-160, Dział VII. Nadzór nad działalnością podległych rad, protokóły posiedzeń PRN i prezydiów, lata 1944 – 1950, sygn. 161-246, Dział VIII. Bezpieczeństwo i sądownictwo – spisy osób zatrzymanych przez oddziały wojskowe, wybór ławników, lata 1945 – 1950, sygn. 247-252, Dział IX. Wojewódzka Komisja Odznaczeniowa – wnioski odznaczeniowe, protokóły komisji, lata 1946 – 1949, sygn. 253-266, Wojewódzka Komisja Kontroli Społecznej – regulaminy, instrukcje, skład WKKS, protokóły, plany, sprawozdania, kontrola rolnictwa, weterynarii, leśnictwa, przemysłu i handlu, komunikacji, aprowizacji i inne, lata 1945 – 1949, sygn. 267-319, inne komisje – protokóły posiedzeń: Komisji Kulturalno-Oświatowej, do zbadania składu rad narodowych, Planowania, Kwalifikacyjnej, Budżetowej, Rolnej, Kontroli Wykonania Planu Inwestycyjnego, lata 1945 – 1950, sygn. 320-332, Wojewódzki Komitet Elektryfikacji i Radiofonizacji wsi – protokóły posiedzeń, regulamin, zgłoszenia miejscowości do radiofonizacji, lata 1948 – 1950, sygn. 333-340, protokóły posiedzeń [sesji] WRN, lata 1949 – 1950, sygn. 341-342, dodatkowy budżet Białostockiego wojewódzkiego Związku Samorządowego i Wojewódzkiego Szpitala Przeciwgruźliczego w Białymstoku na rok 1948, rok 1948, sygn. 343-344, budżet administracyjny i budżet majątku Ignatki Wojewódzkiego Związku Samorządowego, rok 1949, sygn. 345.

Dzieje twórcy:

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie WRN w Białymstoku odbyło się 28 sierpnia 1944 r. z udziałem 23 członków. Wybrano na nim pierwszego przewodniczącego, którym został dr Jerzy Sztachelski, wiceprzewodniczących w osobach Jakuba Antoniuka i Władysława Nieśmiałka oraz sekretarza generalnego – Tadeusza Jackowskiego. Do zadań WRN należeć miało: kierowanie życiem województwa, kontrola społeczna nad działalnością Wojewody oraz wykonywanie funkcji samorządu terytorialnego II instancji. Utworzenie WRN z Białymstoku nastąpiło na podstawie Statutu Tymczasowego Rad Narodowych. Dopiero ustawa o organizacji i zakresie działania rad narodowych sprecyzowała kompetencje rad przyznając im funkcje ustawodawcze samorządu terytorialnego, planowanie działalności publicznej, ustalanie budżetu i planu świadczeń, kontrolę działalności organów wykonawczych państwowych i samorządowych, powoływanie samorządowych organów wykonawczych. Skład rad narodowych ustalony był na podstawie delegowania swych przedstawicieli przez związki zawodowe, robotnicze, pracownicze, organizacje rzemieślnicze, rolnicze, związki spółdzielcze, organizacje przemysłowe, handlowe, kulturalne i oświatowe oraz 2 przedstawicieli powiatowych rad narodowych. Rady narodowe wybierały ze swojego grona prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków. W dn. 21 października 1944 r. dokonano reorganizacji WRN w Białymstoku wybierając nowego przewodniczącego, nowe prezydium, zwiększono skład osobowy rady oraz zniesiono stałe komisje i wybrano 5 delegatów do KRN. W roku 1946 przywrócono prawo powoływania 3 stałych komisji. Prezydium WRN miało za zadanie m.in.: przygotowanie materiałów na posiedzenia WRN, wykonywanie uchwał WRN, inicjowanie i kontrolę działalności komisji WRN. Na podstawie dekretu PKWN organem wykonawczym WRM był wydział wojewódzki złożony z 6 członków wybieranych przez WRN. Wydział ten w Białymstoku opracowywał projekty budżetów Wojewódzkiego Związku Samorządowego, rozpatrywał i zatwierdzał budżety powiatowych związków samorządowych oraz kontrolował działalność zakładów Wojewódzkiego Związku Samorządowego. Wojewódzka Rada Narodowa działała do końca maja 1950 r., kiedy to w wyniku realizacji ustawy z 20 marca 1950 r. powstały jednolite organy władzy ludowej.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

345

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

345

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak