Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku

Sygnatura
4/77/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Wydział Ogólny – opinie, interwencje, wykazy osób, których nie należy przyjmować do służby, odznaczenia, awanse, nauczanie religii, okólniki, zarządzenia Ministra Oświaty, Kuratorium, biuletyny, kontrola KOS, sprawozdania statystyczne, plany gospodarcze na 1950 r., odbudowa szkół, wydzielanie gruntów na cele szkolne, lata 1944 – 1950, sygn. 1-46, II. Wydział Kształcenia Nauczycieli, lata 1947 – 1950, sygn. 47-50, III. Komisja Weryfikacyjna – ilość uczniów przyjęta na podstawie świadectwa tajnego nauczania, ankiety indywidualne z terenu poszczególnych powiatów, lata 1944 – 1946, sygn. 51-60, IV. Wydział Szkolnictwa Średniego Ogólnokształcącego – komisje egz., wykazy abiturientów, wizytacje szkół ogól., sprawozdania powizytacyjne ośrodków dydaktyczno-naukowych, lata 1945 – 1950, sygn. 61-64, V. Referat Bibliotek – protokół organizacyjny Koła B-stockiego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, konferencje kierowników bibliotek pow., sprawozdania z organizacji bibliotek i ich działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 65-78, Dopływy: Dziennik Urzędowy KOSB, lata 1945 – 1948, sygn. 79, Orzeczenia w sprawie organizacji szkół powszechnych, rok 1949, sygn. 80, Sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych, lata 1948 - 1949, sygn. 81, Wizytacje Inspektoratu Szkolnego i szkół – sprawozdania, m. B-stok, pow. Wysokie Mazowieckie, lata 1945 – 1950, sygn. 82-83, Wykazy obwodów szkół ogólnokształcących, rok 1949, sygn. 84, Licea Pedagogiczne i Wychowawczyń Przedszkoli – sprawozdania z działalności, lata 1949 – 1950, sygn. 85, Szkoły TPD – tworzenie i reorganizacja, lata 1949 – 1950, sygn. 86, Kursy i szkolenia niewykwalifikowanych nauczycieli – sprawozdania z egzaminów, lata 1947 – 1950, sygn. 87, Przedszkola – dane statystyczne, lata 1946 – 1950, sygn. 88, Domy Dziecka – inspekcje, dane statystyczne, lata 1945 – 1949, sygn. 89, Wychowanie przedszkolne – instrukcje, konferencje, lata 1945, 1949, sygn. 90, Konferencje szkoleniowe – kształcenie nauczycieli, lata 1948 – 1950, sygn. 91-92.

Dzieje twórcy:

Normatywem powołującym do życia Kuratoria Okręgów Szkolnych była ustawa z dn. 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych, powierzająca naczelne kierownictwo i nadzór nad wychowaniem publicznym Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Utworzenie okręgu białostockiego nastąpiło w 1922 r. na skutek rozporządzenia Ministra. Został jednak zniesiony z dniem 1 października 1927 r. i włączony do okręgu szkolnego warszawskiego. Na mocy rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 7 lipca 1932 r. obszar woj. białostockiego włączono do okręgu szkolnego brzeskiego z wyjątkiem pow. augustowskiego, suwalskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego. Podział na okręgi i obwody był jeszcze kilkakrotnie regulowany. Pełen podział Państwa na okręgi szkolne usankcjonowany został dopiero Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 5 września 1946 r. Organizacja wewnętrzna Kuratorium oparta była na projekcie statutu, wprowadzonym pismem Ministra Oświaty nr I-0-9163/45 z dn. 10 grudnia 1945 r. W myśl statutu Kurator sprawował kierownictwo i nadzór nad wszystkimi zakładami nauczania i wychowania z wyjątkiem szkół akademickich i szkół wyższych oraz nad wszystkimi placówkami oświaty i kultury dorosłych, był zwierzchnikiem władz i urzędów szkolnych, szkół państwowych i publicznych oraz zakładów wychowawczych. Szczegółowy podział organizacyjny Kuratorium wprowadzony z dn. 1 stycznia 1948 r. przewidział następujące Wydziały: Ogólny, Szkolnictwa Powszechnego, Kształcenia Nauczycieli, Szkolnictwa Średniego Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Oświaty i Kultury Dorosłych, Opieki nad Dzieckiem, Referat Higieny Szkolnej, Referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego i Harcerstwa, Referat Bibliotek. Kuratorium skończyło swoją działalność na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

92

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

92

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak