Zarząd Miejski w Choroszczy powiat Białystok

Sygnatura
4/96/0
Daty skrajne
[1899-1901] 1947-1950
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Choroscanskaja Mescanskaja Uprawa Belostokskogo Uezda Grodnenskoj Guberni: Spisy poborowych, korespondencja w sprawie zmian ewidencyjnych, lata 1899 – 1901, sygn. 1, Zarząd Miejski w Choroszczy: Protokóły posiedzeń MRN, lata 1949 – 1950, sygn. 2-3, 6-7, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Choroszczy, lata 1947 – 1950, sygn. 4-5, Budżety i preliminarz budżetowy, lata 1946 – 1950, sygn. 8-11, 19, 23-25, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 12-13, Wykaz powierzchniowy gosp. Rolnych, rok 1950, sygn. 14, Projekty budynków mieszkalnych i szpitala, lata 1948 – 1949, sygn. 15-18, Sprawozdania miesięczne z działalności MRN, rok 1947, sygn. 20, Zebrania sołtysów, lata 1948 – 1949, sygn. 21, Zebrania gromadzkie, sygn. 22, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, rok 1950, sygn. 26, Materiały dotyczące sprawozdań z wykonania budżetu za I i II kwartał 1950 r., rok 1950, sygn. 27.

Dzieje twórcy:

W myśl manifestu PKWN w wyzwolonych miastach pow. białostockiego powstały rady narodowe. Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. Burmistrzem Choroszczy wybrany został Kazimierz Dąbrowski, natomiast wiceburmistrzem Jan Harasimowicz. W maju 1946 r. Starosta Białostocki wystąpił z propozycją zniesienia statusu miejskiego aż dla pięciu miast. Proponował on zlikwidować m.in. Zarząd Miejski w Choroszczy i przyłączyć do gminy Barszczewo. Prezydium PRN na posiedzeniu w dn. 14 maja 1946 r. uchyliło jednak projekt odnośnie Choroszczy. Zarząd Miejski w Choroszczy, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

[1899-1901] 1947-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1901, 1947-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 27