Zarząd Miejski w Knyszynie powiat Białystok

Sygnatura
4/98/0
Daty skrajne
[1739-1816,1831,1857]1944-1950
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi radzieckie knyszyńskie (sprawy majątkowe – sprzedaże, zapisy, darowizny, testamenty), lata 1739 – 1816, sygn. 1-12, Knysinskaja Gorodskaja Ratusa (j.w.), lata 1831, 1857, sygn. 13-14, Zarząd Miejski w Knyszynie: Protokóły posiedzeń MRN, lata 1944 – 1945, 1947 – 1950, sygn. 15-16, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1950, sygn. 17, Protokół lustracji Zarządu Miejskiego, lata 1945, 1947 – 1949, sygn. 18, Budżety, lata 1944 – 1950, sygn. 19-30, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 31-35, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 36, Podatek gruntowy, rejestr gospodarstw rolnych, klasyfikacja gruntów, lata 1945 – 1950, sygn. 37-49, Projekt budynku mieszkalnego, młyna, remizy strażackiej, rzeźni, lata 1948 – 1949, sygn. 50-53.

Dzieje twórcy:

W myśl manifestu PKWN w wyzwolonych miastach pow. białostockiego powstały rady narodowe. Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. Burmistrza Knyszyna wybrano 25 sierpnia 1944 r., a został nim Antoni Zabielski. Wewnętrzny podział pracy Zarządu Miejskiego w Knyszynie został podzielony między: Sekretarza, Referenta wojskowego, Referenta aprowizacji, Kancelistkę i Urzędnika USC. Zarząd Miejski w Knyszynie, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

[1739-1816,1831,1857]1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1739-1816, 1831-1831, 1857-1857, 1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

53

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

53

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak